Thiết lập địa điểm cho Mạng lưới giao hàng Shopify

Ứng dụng giúp bạn lưu hàng trong kho hoặc thực hiện đơn hàng như ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) được xem là địa điểm. Khi bạn thêm ứng dụng SFN vào cửa hàng, ứng dụng sẽ được tự động thêm làm địa điểm. SFN không được tính vào giới hạn địa điểm của tài khoản.

Nếu địa điểm được chỉ định phí vận chuyển và có thể thực hiện toàn bộ đơn hàng thì đơn hàng đó sẽ được gửi tới địa điểm đó để thực hiện. Nếu không có địa điểm nào được chỉ định phí vận chuyển hoặc không thể thực hiện toàn bộ đơn hàng thì địa điểm có mức ưu tiên cao nhất sẽ bán quá sản phẩm. Bán quá số hàng chỉ bị chặn nếu kho hàng tại tất cả các địa điểm thực hiện đơn hàng của bạn đã hết hàng.

Nếu một đơn hàng có thể được thực hiện tại một địa điểm thực hiện duy nhất thì đơn hàng sẽ được gửi đến địa điểm thực hiện đó. Nếu không thể thực hiện đơn hàng tại địa điểm mà bạn đặt là ưu tiên đầu tiên thì các địa điểm khác sẽ được kiểm tra hàng có sẵn.

Nếu cần hàng trong kho từ nhiều địa điểm thực hiện đơn hàng để thực hiện một đơn hàng duy nhất thì đơn hàng đó sẽ được chia ra và giỏ hàng sẽ bị tính phí vận chuyển đối với mỗi địa điểm. Khi không trung tâm xử lý đơn hàng nào có thể thực hiện đơn hàng trong trường hợp SFN là địa điểm thực hiện đơn hàng dự kiến ban đầu, đơn hàng sẽ bị tạm dừng trong ứng dụng SFN do thiếu hàng trong kho.

Nếu không thể thực hiện đơn hàng vì các lý do khác, đơn hàng sẽ được gắn nhãn Chưa thực hiện trong trang quản trị Shopify.

Tìm hiểu thêm về thiết lập địa điểm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí