Thêm sản phẩm vào Mạng lưới giao hàng Shopify

Để gửi sản phẩm đến Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) nhằm thực hiện đơn hàng, trước tiên, bạn cần thêm sản phẩm vào SFN từ trang quản trị Shopify hoặc ứng dụng SFN. Chỉ thêm sản phẩm bạn muốn SFN thực hiện cho bạn vào SFN, và sản phẩm đó phải đáp ứng các yêu cầu về tư cách hợp lệ của sản phẩm để sử dụng SFN.

Bạn có thể thêm mẫu mã sản phẩm vào SFN từ cửa hàng theo những cách sau:

 • bằng cách thêm từng hoặc hàng loạt sản phẩm từ tab Hàng trong kho vào ứng dụng SFN
 • bằng cách thêm một sản phẩm hoặc mẫu mã từ trang sản phẩm vào trang quản trị Shopify

Thêm từng hoặc hàng loạt sản phẩm vào ứng dụng SFN

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Mạng lưới giao hàng Shopify.
 2. Nhấp vào Hàng trong kho > Thêm sản phẩm.
 3. Chọn mẫu mã sản phẩm bạn muốn thêm vào SFN.
 4. Nhấp vào Kiểm tra tư cách hợp lệ.
 5. Nếu có mẫu mã nào thiếu hoặc trùng lặp SKU hoặc mã vạch, hãy xử lý các sự cố bằng cách sau:

  1. Nhấp vào Đánh giá trên trang chỉnh sửa hàng loạt, sau đó cập nhật chi tiết sản phẩm.
  2. Nhấp lại vào Kiểm tra tư cách hợp lệ.
 6. Xác nhận xem sản phẩm có thuộc về bất kỳ danh mục nào được liệt kê hay không.

 7. Nếu có sản phẩm nào thuộc về danh mục được liệt kê, hãy xóa những sản phẩm đó.

 8. Nhấp vào Thêm sản phẩm.

Thêm một sản phẩm vào SFN từ trang quản trị Shopify

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.
 2. Nhấp vào sản phẩm bạn muốn thêm.
 3. Nếu sản phẩm có nhiều mẫu mã, nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh mẫu mã bạn muốn thêm.
 4. Trong mục Chi tiết thực hiện, nhấp vào Thêm chi tiết thực hiện.
 5. Trong mục Thông báo bổ sung, nhập số ngày trước khi sản phẩm hết hàng mà bạn cần thông báo để có thể gửi thêm sản phẩm đến SFN.
 6. Không bắt buộc: Trong mục Xử lý đặc biệt, chọn thuộc tính vận chuyển và xử lý bất kỳ.
 7. Nhấp vào Save (Lưu).
 8. Không bắt buộc: Thêm mẫu mã.

Thuộc tính xử lý đặc biệt cho SFN

Việc thêm các thuộc tính xử lý đặc biệt sẽ chỉ dẫn cho nhân viên SFN cách xử lý sản phẩm khi sản phẩm đến trung tâm xử lý đơn hàng SFN. Khi thêm chi tiết thực hiện cho sản phẩm, bạn có thể chọn các thuộc tính xử lý đặc biệt sau:

 • Sản phẩm này dễ vỡ - Sản phẩm có thể bị vỡ và cần xử lý cẩn thận.
 • Sản phẩm này có hạn sử dụng - Sản phẩm dễ thối hỏng, cũng như cần được theo dõi bằng mã vạch và SKU.
 • Sản phẩm này được quản lý theo lô - Sản phẩm được theo dõi và phải được nhận dạng trong trường hợp thu hồi.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí