Thêm sản phẩm vào Mạng lưới giao hàng Shopify

Để gửi sản phẩm đến Shopify Fulfillment Network (SFN) nhằm thực hiện đơn hàng, bạn cần thêm sản phẩm vào SFN. Bạn có thể thêm sản phẩm vào ứng dụng SFN khi tạo đợt chuyển hàng nội địa hoặc thêm trực tiếp từ tab Hàng trong kho.

Khi thêm sản phẩm vào SFN, bạn cần đảm bảo rằng những sản phẩm này đáp ứng yêu cầu về tính đủ điều kiện đối với sản phẩm của SFN và bạn muốn thực hiện những sản phẩm này qua SFN.

Khi chọn sản phẩm, các thẻ sau đây có thể xuất hiện trong cột Thẻ:

 • Phổ biến nếu SKU là một trong 300 sản phẩm bán chạy nhất theo doanh số trong 30 ngày qua.
 • SKU đang được sử dụng nếu SKU đã được sử dụng cho sản phẩm do SFN thực hiện.
 • Mới thêm nếu bạn đã tạo SKU trong 30 ngày qua.

Thêm sản phẩm qua đợt chuyển hàng nội địa trong ứng dụng SFN

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Fulfillment Network.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Chuyển hàng nội địa, sau đó nhấp vào Tạo đợt chuyển hàng nội địa.

 5. Nhấp vào Thêm sản phẩm mới

 6. Chọn mẫu mã sản phẩm bạn muốn thêm vào SFN rồi nhấp vào Tiếp.

 7. Nếu không thể thêm bất kỳ mẫu mã nào vào SFN thì hệ thống sẽ hiển thị danh sách các mẫu mã gặp sự cố. Giải quyết sự cố hoặc nhấp vào Xóa tất cả sản phẩm gặp sự cố để tiếp tục.

 8. Nhấp vào Next (Tiếp).

 9. Xác nhận rằng sản phẩm đã chọn đủ điều kiện để SFN thực hiện đơn hàng bằng cách hoàn tất danh sách kiểm tra.

 10. Nhấp vào Tiếp theo để thêm sản phẩm vào SFN.

 11. Nhấp vào Tiếp để tạo đợt chuyển hàng nội địa để gửi sản phẩm đến SFN.

  1. Chọn nơi sẽ gửi sản phẩm của bạn đi.
  2. Không bắt buộc: Bỏ chọn hộp kiểm Trừ khỏi số lượng hàng tồn kho của địa điểm này nếu bạn không muốn thay đổi số lượng hàng tồn kho của địa điểm.
  3. Nhấp vào Chọn sản phẩm để chọn thủ công những sản phẩm bạn muốn gửi đến SFN, hoặc nhấp vào Nhập từ tệp CSV để nhập tệp CSV gồm những sản phẩm bạn muốn gửi.
  4. Sau khi chọn sản phẩm, chọn số lượng bạn muốn gửi.
  5. Nhấp vào Next (Tiếp).
 12. Đảm bảo sản phẩm có nhãn mã vạch.

  1. Nếu sản phẩm của bạn không có mã vạch thì nhấp vào Sản phẩm không có mã vạch rồi nhấp vào Tải xuống nhãn mã vạch. Nếu sản phẩm đã có mã vạch thì nhấp vào Sản phẩm đã có mã vạch.
  2. Nhấp vào Next (Tiếp).
  3. Nhấp vào Tiếp tục để xác nhận sản phẩm cho đợt chuyển này. Sau khi xác nhận, bạn sẽ không thể thêm bất kỳ sản phẩm nào vào đợt chuyển này.
 13. Chuẩn bị hộp và nhãn

  1. Nhấp chuột nếu bạn định Tự gắn nhãn hộp.
  2. Nếu tự gắn nhãn, hãy xác nhận cách bạn sẽ đóng gói hộp. Bạn có thể đóng gói hộp theo cách một SKU cho mỗi hộp hoặc nhiều SKU cho mỗi hộp
  3. Nếu tự gắn nhãn, hãy gắn nhãn nội dung hộp vào mặt ngoài pa-lét hoặc hộp.
  4. Nhấp vào Next (Tiếp).
 14. Nhập chi tiết vận chuyển, bạn có thể chọn Bưu kiện nhỏ hoặc Giao vận và nhập chi tiết vận chuyển:

  • Bưu kiện nhỏ sẽ cho phép bạn cung ứng nhãn của riêng bạn hoặc mua nhãn của Shopify.
  • Giao vận sẽ cho phép bạn nhập thông tin hãng vận chuyển hoặc đặt dịch vụ giao vận của Shopify.
 15. Nhấp vào Tiếp theo để xem lại và gửi đợt chuyển hàng nội địa.

 16. Nhấp vào Tiếp theo để hoàn tất đợt chuyển hàng nội địa.

Thêm sản phẩm từ tab Hàng trong kho trong ứng dụng SFN

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Fulfillment Network.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Hàng trong kho rồi nhấp vào Thêm sản phẩm.

 5. Chọn mẫu mã sản phẩm bạn muốn thêm vào SFN rồi nhấp vào Tiếp.

 6. Nếu không thể thêm bất kỳ mẫu mã nào vào SFN thì hệ thống sẽ hiển thị danh sách các mẫu mã gặp sự cố. Giải quyết sự cố hoặc nhấp vào Xóa tất cả sản phẩm gặp sự cố để tiếp tục.

 7. Nhấp vào Next (Tiếp).

 8. Xác nhận rằng sản phẩm đã chọn đủ điều kiện để SFN thực hiện đơn hàng bằng cách hoàn tất danh sách kiểm tra.

 9. Nhấp vào Tiếp theo để thêm sản phẩm vào SFN.

 10. Nhấp vào Tiếp để tạo đợt chuyển hàng nội địa để gửi sản phẩm đến SFN.

  1. Chọn nơi sẽ gửi sản phẩm của bạn đi.
  2. Không bắt buộc: Bỏ chọn hộp kiểm Trừ khỏi số lượng hàng tồn kho của địa điểm này nếu bạn không muốn thay đổi số lượng hàng tồn kho của địa điểm.
  3. Nhấp vào Chọn sản phẩm để chọn thủ công những sản phẩm bạn muốn gửi đến SFN, hoặc nhấp vào Nhập từ tệp CSV để nhập tệp CSV gồm những sản phẩm bạn muốn gửi.
  4. Sau khi chọn sản phẩm, chọn số lượng bạn muốn gửi.
  5. Nhấp vào Next (Tiếp).
 11. Đảm bảo sản phẩm có nhãn mã vạch.

  1. Nếu sản phẩm của bạn không có mã vạch thì nhấp vào Sản phẩm không có mã vạch rồi nhấp vào Tải xuống nhãn mã vạch. Nếu sản phẩm đã có mã vạch thì nhấp vào Sản phẩm đã có mã vạch.
  2. Nhấp vào Next (Tiếp).
  3. Nhấp vào Tiếp tục để xác nhận sản phẩm cho đợt chuyển này. Sau khi xác nhận, bạn sẽ không thể thêm bất kỳ sản phẩm nào vào đợt chuyển này.
 12. Chuẩn bị hộp và nhãn

  1. Nếu tự gắn nhãn, hãy xác nhận cách bạn sẽ đóng gói hộp. Bạn có thể đóng gói hộp theo cách một SKU cho mỗi hộp hoặc nhiều SKU cho mỗi hộp
  2. Nếu tự gắn nhãn, hãy gắn nhãn nội dung hộp vào mặt ngoài pa-lét hoặc hộp.
  3. Nhấp vào Next (Tiếp).
 13. Nhập chi tiết vận chuyển, bạn có thể chọn Bưu kiện nhỏ hoặc Giao vận và nhập chi tiết vận chuyển:

  • Bưu kiện nhỏ sẽ cho phép bạn cung ứng nhãn của riêng bạn hoặc mua nhãn của Shopify.
  • Giao vận sẽ cho phép bạn nhập thông tin hãng vận chuyển hoặc đặt dịch vụ giao vận của Shopify.
 14. Nhấp vào Tiếp theo để xem lại và gửi đợt chuyển hàng nội địa.

 15. Nhấp vào Tiếp theo để hoàn tất đợt chuyển hàng nội địa.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí