Đơn hàng dự kiến

Để đảm bảo Mạng lưới giao hàng Shopify đã sẵn sàng thực hiện đơn hàng, bạn có thể nhập đơn hàng dự kiến cho tối đa 90 ngày trong tương lai. Bạn cũng có thể xem các đơn hàng dự kiến cũ với đơn hàng thực tế để giúp đặt ra kỳ vọng trong tương lai.

Mỗi tuần, cập nhật các đơn hàng dự kiến cho tuần cách ngày hiện tại ba ngày thứ Hai. Tuần này được xem là tuần mục tiêu hoặc thời gian điều chỉnh hiện tại. Ví dụ: Nếu bạn nhập đơn hàng dự kiến vào thứ Tư, ngày 2 tháng 9, thời gian điều chỉnh hiện tại của bạn sẽ bắt đầu từ thứ Hai, ngày 21 tháng 9. Từ cuối thời gian điều chỉnh hiện tại của bạn đến 90 ngày tính từ ngày hiện tại được xem là thời gian điều chỉnh trong tương lai.

Thời điểm thực hiện điều chỉnh

Bất cứ lúc nào bạn xem lại đơn hàng dự kiến và thấy những đơn hàng này có vẻ không chính xác, hãy điều chỉnh các đơn hàng dự kiến sao cho hợp lý hơn. Đảm bảo các đơn hàng dự kiến của bạn cân nhắc mọi sự kiện, giảm giá hoặc khuyến mãi mà doanh nghiệp của bạn dự định đưa ra.

Xem lại thời gian điều chỉnh hiện tại của bạn

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Fulfillment Network.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trong mục Đơn hàng dự kiến, nhấp vào Adjust (Điều chỉnh).

 5. Thực hiện mọi điều chỉnh đối với số lượng đơn hàng dự kiến và thêm các thông tin chi tiết.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Xem lại thời gian điều chỉnh trong tương lai

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Fulfillment Network.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trong mục Đơn hàng dự kiến, nhấp vào Adjust (Điều chỉnh).

 5. Điều chỉnh Phạm vi ngày thành phạm vi bạn muốn xem lại.

 6. Trong mục Thời gian điều chỉnh trong tương lai, thực hiện mọi điều chỉnh đối với số lượng đơn hàng dự kiến và thêm các thông tin chi tiết.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Điều chỉnh hàng loạt đơn hàng dự kiến

Bạn có thể điều chỉnh tất cả các đơn hàng dự kiến trong phạm vi ngày cụ thể bằng cách thay đổi về tỷ lệ phần trăm hoặc điều chỉnh số lượng đơn vị đã định. Ví dụ: Bạn có thể thay đổi tất cả các đơn hàng dự kiến từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 bằng cách giảm 5% hoặc tăng 50 đơn hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Fulfillment Network.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trong mục Đơn hàng dự kiến, nhấp vào Adjust (Điều chỉnh).

 5. Nhấp vào Apply bulk adjustment (Áp dụng điều chỉnh hàng loạt).

 6. Chọn phạm vi ngày.

 7. Nhập loại và số lượng điều chỉnh.

 8. Không bắt buộc: Thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào vào điều chỉnh.

 9. Nhấp vào Save (Lưu).

Xem thời gian điều chỉnh trước đây

Bạn có thể xem các khoảng thời gian điều chỉnh trước đây để xem lại độ chính xác của những khoảng thời gian này. Số tiền của đơn hàng dự kiến sẽ hiển thị bên cạnh số tiền của đơn hàng thực tế cho ngày đó. Xem lại độ chính xác của các đơn hàng dự kiến cũ có thể giúp bạn đưa ra dự kiến đơn hàng chính xác hơn trong tương lai, giúp trung tâm xử lý đơn hàng có sẵn các tài nguyên phù hợp để xử lý hiệu quả đơn hàng của bạn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Fulfillment Network.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trong mục Đơn hàng dự kiến, nhấp vào Adjust (Điều chỉnh).

 5. Chọn phạm vi ngày bạn muốn xem đơn hàng dự kiến cũ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí