Theo dõi yêu cầu thực hiện

Để theo dõi tiến độ của các yêu cầu thực hiện đối với Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN), bạn có thể thiết lập và lưu bộ lọc đơn hàng. Điều này cho phép bạn nhanh chóng xem mọi yêu cầu thực hiện đơn hàng cần chú ý.

Để tạo trang xem đã lưu, bạn có thể lọc theo trạng thái thực hiện hoặc thẻ đơn hàng được SFN tự động thêm.

Theo dõi yêu cầu thực hiện đơn hàng của SFN theo trạng thái thực hiện

Bạn có thể theo dõi đơn hàng dựa vào trạng thái thực hiện bằng cách lọc đơn hàng theo trạng thái thực hiện, sau đó lưu trang xem đơn hàng cho từng bộ lọc.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào Bộ lọc trên chế độ xem đơn hàng bất kỳ.

 3. Nhấp vào Chọn bộ lọc rồi nhấp vào Trạng thái thực hiện.

 4. Nhấp vào Chọn giá trị rồi chọn trạng thái thực hiện để lọc.

 5. Không bắt buộc: Lưu bộ lọc vào chế độ xem đơn hàng hiện có hoặc lưu bộ lọc vào chế độ xem đơn hàng mới.

Theo dõi yêu cầu thực hiện đơn hàng của SFN bằng thẻ đơn hàng

Bạn có thể theo dõi tiến độ của yêu cầu thực hiện qua SFN trên trang Đơn hàng trong trang quản trị Shopify bằng cách lọc các đơn hàng có thẻ SFN. Ví dụ: Để hiển thị tất cả đơn hàng Shopify có yêu cầu thực hiện qua SFN bị tạm dừng, bạn có thể lọc đơn hàng trong trang quản trị Shopify bằng thẻ SFN: On hold.

Đơn hàng Shopify của bạn được SFN tự động gắn thẻ dựa trên trạng thái yêu cầu thực hiện của đơn hàng. Để lọc chính xác đơn hàng bằng thẻ yêu cầu thực hiện của SFN, đảm bảo sử dụng đúng thẻ được SFN chỉ định khi lọc.

Sử dụng các thẻ sau để lọc đơn hàng theo trạng thái của yêu cầu thực hiện SFN:

 • SFN: Accepted
 • SFN: Requested
 • SFN: On hold
 • SFN: In progress
 • SFN: Canceled
 • SFN: Fulfilled
 • SFN: Partially fulfilled

Sử dụng các thẻ sau để lọc đơn hàng theo lý do tạm dừng đối với yêu cầu thực hiện SFN:

 • SFN: Invalid address
 • SFN: Country not supported
 • SFN: Inventory not available
 • SFN: Canceled by fulfillment center
 • SFN: Fulfillment paused
 • SFN: Custom packaging out of stock

Nếu muốn hiển thị lại danh sách đơn hàng đã lọc có thẻ SFN trong tương lai, hãy lưu bộ lọc vào chế độ xem đơn hàng hiện có hoặc tạo chế độ xem đơn hàng mới. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo phần Chế độ xem đơn hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào Bộ lọc trên chế độ xem đơn hàng bất kỳ.

 3. Nhấp vào Thêm bộ lọc, rồi nhấp vào menu Chọn bộ lọc.

 4. Chọn Được gắn thẻ, rồi nhấp vào menu Chọn giá trị.

 5. Sao chép và dán thẻ SFN mà bạn muốn dùng để lọc.

 6. Không bắt buộc: Lưu bộ lọc vào chế độ xem đơn hàng hiện có hoặc lưu bộ lọc vào chế độ xem đơn hàng mới.

Bạn có thể truy cập trạng thái của yêu cầu thực hiện đơn hàng trên trang Đơn hàng của trang quản trị Shopify. Trạng thái thực hiện cho biết đơn hàng đang trong giai đoạn thực hiện nào.

Cảnh báo quan trọng về việc trì hoãn thực hiện ngoài dự kiến

Những tình huống ngoài dự kiến như thời tiết khắc nghiệt có thể gây ra sự chậm trễ trong quá trình SFN thực hiện đơn hàng và quá trình giao hàng của hãng vận chuyển. Khi xảy ra tình trạng chậm trễ ngoài dự kiến, ứng dụng SFN sẽ hiển thị cảnh báo. Để truy cập thêm thông tin về nguyên nhân gây chậm trễ, nhấp vào Xem thêm chi tiết trong cảnh báo.

Nếu thời gian chậm trễ có thể ảnh hưởng đến cửa hàng dự kiến kéo dài hơn 24 giờ, chủ cửa hàng sẽ nhận được thư email về tình trạng chậm trễ. Nếu thời gian chậm trễ ảnh hưởng đến cửa hàng dự kiến kéo dài hơn 3 ngày, SFN sẽ liên hệ với bạn để giảm thiểu ảnh hưởng của tình trạng chậm trễ.

Định nghĩa trạng thái yêu cầu thực hiện đơn hàng của SFN

Dưới đây là định nghĩa về các trạng thái của yêu cầu thực hiện đơn hàng có thể có.

Trạng thái và mô tả yêu cầu thực hiện đơn hàng của SFN
Trạng thái Mô tả
Đang chờ xử lý Thời hạn trì hoãn thực hiện của đơn hàng này chưa kết thúc. Yêu cầu thực hiện đơn hàng được gửi đến SFN khi thời hạn trì hoãn kết thúc.
Đang thực hiện Yêu cầu thực hiện đã được chỉ định cho một trung tâm xử lý đơn hàng và quá trình thực hiện đơn hàng đã bắt đầu.
Đã thực hiện một phần Yêu cầu thực hiện được chia thành nhiều gói hàng và một hoặc nhiều gói hàng chưa được thực hiện.
Đã thực hiện

Tất cả mặt hàng trong yêu cầu thực hiện được đóng gói tại trung tâm xử lý đơn hàng và hãng vận chuyển đã lên lịch nhận hàng.

Có thể mất tối đa bốn ngày để xem lần quét đầu tiên đối với mã theo dõi liên kết với đơn hàng.

Tạm dừng Đơn hàng bị tạm dừng và không có yêu cầu thực hiện nào được gửi đến SFN. Quy trình tạm dừng đơn hàng có thể đã tự động tạm dừng đơn hàng, hoặc đơn hàng đã bị tạm dừng theo cách thủ công.
Đã từ chối Yêu cầu thực hiện đã bị từ chối vì có sự cố đang ngăn SFN thực hiện đơn hàng. Tìm hiểu thêm về yêu cầu thực hiện đơn hàng bị từ chối.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí