Thanh toán và hóa đơn

Phí Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) được thêm vào hóa đơn Shopify của bạn để bạn không phải theo dõi nhiều biên lai. Tìm hiểu thêm về giá và phí SFN.

Kỳ thanh toán của SFN có thể không giống với kỳ thanh toán của Shopify. Kỳ thanh toán của Shopify có thể thay đổi tùy theo thời hạn và phí gói đăng ký Shopify của bạn. Kỳ thanh toán của SFN bắt đầu khi ứng dụng SFN được cài đặt lần đầu trên cửa hàng Shopify của bạn.

Cước phí của SFN được hiển thị trên trang Trải nghiệm thanh toán trong ứng dụng SFN, trong khi các hóa đơn được hiển thị trên trang Thanh toán trong trang quản trị Shopify.

Tóm tắt thanh toán

Phí SFN được thêm vào hóa đơn Shopify của bạn theo các danh mục sau:

Phí SFN và các loại phí đã bao gồm trong mỗi danh mục
Cước phí Các phí đã bao gồm Tần suất thanh toán
SFN Danh mục này bao gồm tất cả các khoản phí SFN không phải phí vận tải. Tìm hiểu thêm về giá và phí SFN. Tần suất của các khoản phí này phụ thuộc vào tần suất của các khoản phí cụ thể.
Vận chuyển SFN Phí vận tải là phí vận chuyển của từng đơn hàng. Các khoản phí này được SFN tổng hợp cả ngày và được thêm vào hóa đơn Shopify vào cuối ngày đó.
Tín dụng SFN Tín dụng của thương nhân cho các vấn đề phát sinh trong lấy hàng và đóng gói, vật tư, dự án đặc biệt hoặc tính toán chi phí lưu kho. Tín dụng sẽ được áp dụng ngay khi được phê duyệt.
Tín dụng vận chuyển SFN Mọi tín dụng của thương nhân cho các vấn đề phát sinh khi mua nhãn vận chuyển, yêu cầu bồi thường của hãng vận chuyển hoặc phương thức vận chuyển không chính xác. Tín dụng sẽ được áp dụng ngay khi được phê duyệt.

Lập hóa đơn và thanh toán

Shopify thu tất cả phí SFN và phí ứng dụng chưa thanh toán dựa trên các tình huống sau:

  • Nếu đạt đến ngưỡng thanh toán của Shopify, bạn sẽ bị thu phí vào ngày đó bất kể kỳ thanh toán.
  • Nếu bạn thanh toán phí đăng ký Shopify cho mỗi 30 ngày, phí SFN sẽ được tính theo kỳ thanh toán gói đăng ký Shopify của bạn.
  • Nếu chu kỳ gói đăng ký Shopify của bạn lâu hơn 30 ngày, phí SFN sẽ được thu 30 ngày một lần theo kỳ thanh toán của SFN.

Đã đạt đến số tiền ngưỡng thanh toán của Shopify

Ngưỡng thanh toán là giá trị bằng tiền sẽ kích hoạt quá trình thanh toán bất cứ khi nào tổng phí giao dịch và các khoản phí chưa trả khác vượt quá ngưỡng của tài khoản. Ví dụ: Nếu ngưỡng của bạn là 200 USD và bạn gửi lô hàng trị giá 210 USD, bạn đã đạt ngưỡng của mình và sẽ bị thu phí vào ngày đó bất kể kỳ thanh toán. Tất cả phí SFN và phí ứng dụng chưa thanh toán đều được thu khi đạt đến ngưỡng của bạn. Phí gói đăng ký hàng tháng được tính trong tổng lũy tích nhưng không được tính vào hóa đơn ngưỡng.

Các khoản phí cần thu khi đạt đến ngưỡng thanh toán của bạn sẽ xuất hiện trong mục Lịch sử thanh toán của trang Thanh toán trong trang quản trị Shopify. Bạn có thể tăng ngưỡng thanh toán của mình bằng cách liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí