Trách nhiệm thuế tại Hoa Kỳ

Nếu bạn bán hàng cho khách hàng tại Hoa Kỳ, các địa điểm của Shopify Fulfillment Network (SFN) có thể là nơi có mối quan hệ thực tế vì mục đích chấp hành nghĩa vụ thuế. Do đó, bạn có thể phải chịu trách nhiệm thuế tại các tiểu bang sau:

  • California
  • Florida
  • Georgia
  • Illinois
  • Missouri
  • New Jersey
  • Nevada
  • Pennsylvania
  • Texas
  • Virginia

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí