Khoản vay Shopify Capital dành cho thương nhân tại Hoa Kỳ

Khoản vay của dịch vụ Shopify Capital là một khoản tiền trọn gói (được gọi là số tiền cho vay) bạn nhận được qua dịch vụ Shopify Capital để đổi lấy chi phí đi vay cố định. Số tiền vay cộng chi phí đi vay cố định được gọi là tổng số tiền nợ. Số tiền cho vay được ghi có vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp và tỷ lệ phần trăm doanh số hàng ngày được trả lại cho dịch vụ Shopify Capital đến khi tổng số tiền nợ được hoàn trả. Tổng số tiền nợ và tỷ lệ hoàn trả dần hàng ngày tùy thuộc vào hồ sơ rủi ro của bạn.

Nếu cửa hàng đủ điều kiện đăng ký nhận khoản vay, bạn sẽ nhận được email từ Shopify Capital và thông báo trên Trang chủ của trang quản trị Shopify. Nếu bạn không nhận được email hoặc thông báo từ Shopify Capital thì cửa hàng của bạn hiện không đủ điều kiện đăng ký nhận khoản vay.

Yêu cầu một khoản vay

Bạn có thể xem các tùy chọn tiền vốn và đăng ký một khoản vay trực tiếp trên trang Capital của trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Settings (Cài đặt) > Capital (Vốn).

 2. Tìm thông báo về thương nhân đủ điều kiện nhận tiền ứng trước từ Shopify Capital, rồi nhấp vào View funding offers (Xem đề nghị hỗ trợ tiền vốn).

 3. Trên trang Capital (Vốn), bạn sẽ thấy ba tùy chọn tiền vốn. So sánh các điều khoản của tùy chọn tiền vốn và nhấp vào*Request* (Yêu cầu) bên dưới tùy chọn bạn muốn.

 • Điều khoản của mỗi tùy chọn sẽ bao gồm số tiền nhận được, tổng số tiền nợ và tỷ lệ hoàn trả dần hằng ngày được khấu trừ vào doanh số hằng ngày để trả lại cho Shopify Capital.
 1. Nếu được yêu cầu, hãy xác minh danh tính và thông tin doanh nghiệp của bạn với Shopify Capital.

 2. Trong hộp thoại Xem lại điều khoản vay và gửi đăng ký, hãy đọc kỹ các điều khoản rồi nhấp vào Thỏa thuận cho vay dành cho thương nhân để mở trong tab trình duyệt khác.

 3. Đọc kỹ các điều khoản của Thỏa thuận cho vay dành cho thương nhân. Nếu bạn đồng ý với điều khoản, hãy quay lại hộp thoại Xem lại điều khoản vay và gửi đăng ký, rồi nhấp vào Gửi đơn đăng ký.

Bạn có thể được yêu cầu xác minh lại thông tin chi tiết cho Shopify Capital, ngay cả khi bạn đã nhận tiền vốn trước đó qua Shopify Capital. Yêu cầu của bạn sẽ được đánh giá và bạn sẽ biết mình có được phê duyệt hay không trong vòng 1-3 ngày làm việc. Nếu được phê duyệt, khoản vay của bạn sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.

Trong vòng hai ngày làm việc sau khi nhận được khoản vay, dịch vụ Shopify Capital sẽ bắt đầu ghi nợ khoản hoàn trả dần hàng ngày vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp dựa trên doanh thu bán hàng mỗi ngày.

Theo dõi giao dịch trả nợ khoản vay của bạn

Sau khi nhận được khoản vay, bạn có thể theo dõi số dư còn lại trong tổng số tiền nợ trong trang Capital (Vốn) của trang quản trị Shopify trong Shopify Capital.

Trên trang Vốn, bạn có thể xem thông tin hoàn trả dần sau đây:

 • Số dư còn lại trong tổng số tiền nợ.
 • Số tiền đã trả trong tổng số tiền nợ.
 • Lịch sử chuyển các khoản hoàn trả dần.

Trong mục lịch sử chuyển của báo cáo, cột Total sales (Tổng doanh số) cho biết doanh thu bán hàng từng ngày và cột Amount (Số tiền) cho biết số tiền đã trả lại cho Shopify Capital từ doanh thu đó.

Hoàn trả số dư chưa trả

Bạn có thể hoàn trả bất cứ khoản tiền nào trên 20 USD cho khoản vay của mình hoặc hoàn trả toàn bộ số dư còn lại trong một khoản trọn gói duy nhất. Khoản thanh toán được ghi nợ vào cùng tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp có liên kết với tài khoản Shopify của bạn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Settings (Cài đặt) > Capital (Vốn).

 2. Nhấp vào Make a payment (Thực hiện thanh toán).

 3. Chọn số tiền bạn muốn thanh toán:

 • Để thanh toán thủ công, nhập số tiền vào trường Số tiền tùy chỉnh.
 • Để thanh toán toàn bộ số tiền, nhấp vào Toàn bộ số dư chưa trả.
 1. Nhấp vào Next step (Bước tiếp theo) và xem lại số tiền sẽ hoàn trả.

 2. Nhấp vào Make a payment (Thực hiện thanh toán).

Bạn sẽ nhận được email xác nhận khi gửi xong khoản hoàn trả.

Khoản hoàn trả dần gồm những gì?

Để tính số tiền sẽ trả cho Shopify Capital mỗi ngày, tỷ lệ hoàn trả dần hằng ngày sẽ áp dụng cho doanh thu bán hàng hằng ngày của cửa hàng.

Để tính khoản hoàn trả dần, doanh thu bán hàng hằng ngày của cửa hàng sẽ bao gồm mọi đơn hàng được đánh dấu là "Đã thanh toán" trong ngày hôm đó, bất kể nguồn gốc đơn hàng, cách xử lý thanh toán hay đơn hàng có bị bồi hoàn hoặc hủy sau này hay không.

Không bao gồm đơn hàng kiểm tra trong số tiền trả nợ

Chỉ những đơn hàng kiểm tra được đặt khi Shopify Payments ở chế độ thử nghiệm mới được loại trừ khỏi doanh số hằng ngày của cửa hàng khi tính toán khoản hoàn trả dần. Nếu không bật chế độ thử nghiệm khi đặt đơn hàng, đơn hàng đó sẽ được tính vào doanh thu bán hàng của cửa hàng khi tính toán khoản hoàn trả dần vào ngày hôm đó.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí