Bán thông tin cá nhân

Theo Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA), định nghĩa bao quát của "bán" bao gồm mọi hoạt động trao đổi thông tin cá nhân để lấy tiền hoặc sự đền đáp có giá trị khác. Shopify không cho rằng bạn đang bán thông tin cá nhân của khách hàng cho Shopify khi sử dụng dịch vụ của Shopify để vận hành cửa hàng. Shopify hoạt động với vai tr nhà cung cấp dịch vụ và chỉ sử dụng thông tin để cung cấp dịch vụ (xem mục 2.2.1 của Thỏa thuận bổ sung về xử lý dữ liệu của chúng tôi). Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA) quy định rõ rằng việc tiết lộ thông tin cho nhà cung cấp dịch vụ không phải là bán.

Hãy suy nghĩ theo Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA) xem liệu việc bạn sử dụng các nhà cung cấp hoặc ứng dụng khác và chuyển thông tin cá nhân của người tiêu dùng California cho họ có phải là hành vi bán hay không.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí