Thuật ngữ của dịch vụ Vốn Shopify

Định nghĩa thuật ngữ của dịch vụ Vốn Shopify
Thuật ngữ Định nghĩa
Số tiền nhận được Số tiền bạn nhận được từ khoản tiền ứng trước cho thương nhân của Shopify Capital.
Gửi Gửi tiền.
Hệ số hay mức hệ số Con số nhân với số tiền nhận được để xác định tổng số tiền cần chuyển.
Chi phí đi vay cố định Mức phí để vay tiền từ dịch vụ Vốn Shopify.
Tiền vốn Tiếp cận nguồn vốn.
Số tiền cho vay Số tiền nhận được từ một khoản vay của dịch vụ Vốn Shopify.
Mốc Kỳ hạn 60 ngày của khoản vay từ dịch vụ Vốn Shopify. Mỗi mốc có một khoản hoàn trả tối thiểu cần thanh toán trước ngày cuối cùng của mốc. Nếu bạn không trả được khoản hoàn trả dần tối thiểu, khoản chênh lệch giữa khoản hoàn trả dần hiện tại và khoản hoàn trả dần tối thiểu sẽ được ghi nợ vào tài khoản của bạn.
Số dư còn lại Tổng số tiền cần chuyển nhưng chưa được chuyển đến dịch vụ Vốn Shopify.
Chuyển tiền Chuyển tiền để áp dụng theo tổng số tiền cần chuyển.
Số tiền chuyển Số tiền được gửi để trừ dần vào tổng số tiền cần chuyển.
Tỷ lệ chuyển vốn hay tỷ lệ phần trăm số tiền chuyển hằng ngày Tỷ lệ phần trăm doanh thu bán hàng hằng ngày sẽ được chuyển đến dịch vụ Vốn Shopify cho đến khi chuyển đủ tổng số tiền cần chuyển.
Tổng số tiền nợ Số tiền cho vay cộng chi phí đi vay cố định của một khoản vay từ dịch vụ Vốn Shopify. Tổng số tiền cần thanh toán.
Tổng số tiền cần chuyển Tổng doanh thu bán hàng trong tương lai mà dịch vụ Vốn Shopify đã mua. Số tiền này được tính bằng cách nhân số tiền nhận được với mức hệ số.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí