การแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับที่อยู่ที่จัดส่ง

เมื่อเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) ได้รับคำขอการจัดการคำสั่งซื้อสำหรับคำสั่งซื้อรายการหนึ่งๆ SFN จะตรวจสอบที่อยู่ที่จัดส่งของคำสั่งซื้อนั้น เพื่อหาว่าการจัดรูปแบบใดบ้างที่อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านการจัดส่ง หากมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบที่อยู่ที่จัดส่งของคำสั่งซื้อ SFN จะไม่สามารถพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งและคำขอการจัดการคำสั่งซื้อดังกล่าวจะถูกปฏิเสธ

หากต้องการดูวิธีการตรวจสอบคำขอการจัดการคำสั่งซื้อที่ถูกปฏิเสธ ให้ดูที่การเข้าถึงคำสั่งซื้อที่มีการปฏิเสธคำขอการจัดการ

หน้า การสั่งซื้อ ใน Shopify admin ของคุณจะแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับที่อยู่ที่จัดส่งและอธิบายรายละเอียดของปัญหา คุณต้องแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับที่อยู่จัดส่งของคำขอการจัดการคำสั่งซื้อก่อนที่ SFN จะสามารถประมวลผลคำขอนั้นได้

แก้ไขข้อผิดพลาดของที่อยู่ที่จัดส่ง

หากต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับที่อยู่ที่จัดส่ง คุณจะต้องทำการแก้ไขที่จำเป็นในคำสั่งซื้อ Shopify ด้วยตนเอง แล้วจึงส่งคำขอการจัดการคำสั่งซื้อใหม่

ขั้นตอน:

 1. ในส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่คำสั่งซื้อ
 2. คลิกคำสั่งซื้อที่ถูกปฏิเสธการจัดการคำสั่งซื้อเนื่องจากที่อยู่ไม่ถูกต้อง
 3. ในส่วนที่อยู่ที่จัดส่ง ให้คลิก “แก้ไข
 4. แก้ไขที่อยู่ที่จัดส่งเท่าที่จําเป็น จากนั้นคลิก “บันทึก
 5. ในส่วน ปฏิเสธคำขอ ให้คลิก ส่งคำขอการจัดการคำสั่งซื้อ
 6. คลิกที่ “ส่งคำขอให้จัดการสินค้า

ระบบจะส่งขอการจัดการสินค้าใหม่ไปยัง SFN และจะเปลี่ยนสถานะการจัดการเป็น “อยู่ระหว่างจัดการ

สาเหตุที่เกิดข้อผิดพลาดในที่อยู่ที่จัดส่ง

ต่อไปนี้คือปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับที่อยู่ที่อาจทําให้คำขอการจัดการคำสั่งซื้อถูกปฏิเสธ

ขาดข้อมูลที่อยู่

หากขาดข้อมูลที่จำเป็นจากที่อยู่ที่จัดส่งของคำสั่งซื้อของคุณ ระบบจะแสดงข้อผิดพลาดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้

 • ต้องมีที่อยู่บรรทัดที่ 1
 • ต้องระบุเมือง
 • ต้องระบุรหัสไปรษณีย์
 • ต้องระบุรัฐหรือจังหวัด
 • ต้องระบุประเทศ
 • ต้องระบุชื่อ

ต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ในคำสั่งซื้อระหว่างประเทศ

หากคุณจัดส่งระหว่างประเทศและที่อยู่ที่จัดส่งของคำสั่งซื้อของคุณไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ คำสั่งซื้อ SFN ของคุณจะแสดงข้อผิดพลาด “ต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ในการสั่งซื้อระหว่างประเทศ

สํานักงานศุลกากรและผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์เพื่อสื่อสารปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับคำสั่งซื้อ หากคุณจัดส่งระหว่างประเทศ คุณต้องเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังที่อยู่ที่จัดส่งของคำสั่งซื้อ

หากต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนี้ในอนาคต ให้แก้ไขการตั้งค่าการชำระเงินเพื่อให้หมายเลขโทรศัพท์เป็นข้อมูลที่ต้องระบุ

รูปแบบรหัสไปรษณีย์ไม่ถูกต้อง

หากต้องการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับรหัสไปรษณีย์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ารหัสไปรษณีย์ของคุณอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง คุณสามารถใช้เครื่องมือภายนอกเพื่อตรวจสอบรหัสไปรษณีย์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ตัวตรวจสอบที่อยู่ SmartyScardts

ช่องเมืองมีรหัสไปรษณีย์

หากช่องเมืองมีรหัสไปรษณีย์ ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะแสดงในคำสั่งซื้อ SFN ของคุณ:

ที่อยู่ที่จัดส่งของคำสั่งซื้อนี้ไม่ถูกต้อง: ช่องเมืองมีรหัสไปรษณีย์

คุณต้องลบรหัสไปรษณีย์ออกจากช่องเมือง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องรหัสไปรษณีย์มีรหัสไปรษณีย์อยู่

ชื่อมีตัวอักษรมากเกินไป

หากช่องชื่อหรือบริษัทมีอักขระมากเกินไป คำสั่งซื้อ SFN ของคุณจะแสดงข้อผิดพลาดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้:

 • บริษัทต้องมีอักขระน้อยกว่า X ตัว
 • ชื่อ-นามสกุลต้องมีตัวอักษรรวมกันไม่เกิน X ตัว
 • ชื่อ นามสกุล และชื่อบริษัทต้องมีตัวอักษรรวมกันน้อยกว่า X ตัว

คุณสามารถลดตัวอักษรในช่องชื่อได้โดยการลบส่วนต่อไปนี้

 • ATTENTION หรือ ATTN
 • คำนำหน้าชื่อ เช่น นาย นาง ดร. หรือ ปร.ด.

คุณสามารถลดตัวอักษรในช่อง บริษัท ได้ด้วยการย่อชื่อบริษัทโดยที่ผู้คนยังจดจำได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแก้ไข The Seventy Sixth Street Bakery Company เป็น 76th St Bakery Company ได้

ที่อยู่มีตัวอักษรมากเกินไป

หากช่องที่อยู่หรือรหัสไปรษณีย์มีอักขระมากเกินไป คำสั่งซื้อ SFN ของคุณจะแสดงข้อผิดพลาดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้:

 • ที่อยู่บรรทัดที่ 1 ต้องมีตัวอักษรไม่เกิน X ตัว
 • ที่อยู่บรรทัดที่ 2 ต้องมีอักขระน้อยกว่า X ตัว
 • เมืองต้องมีอักขระน้อยกว่า X ตัว
 • ประเทศต้องมีตัวอักษรไม่เกิน X ตัว
 • รหัสไปรษณีย์ต้องมีตัวอักษรไม่เกิน X ตัว
 • เมืองต้องมีอักขระน้อยกว่า X ตัว
 • รัฐ/จังหวัดต้องมีตัวอักษรไม่เกิน X ตัว

คุณสามารถลดจํานวนตัวอักษรได้โดยป้อนรายละเอียดอพาร์ตเมนต์ในช่อง อพาร์ทเมนต์ และใช้อักษรย่อต่อไปนี้สำหรับประเภทถนนและทิศ

ตัวย่อของข้อมูลถนน
แบบยาว อักษรย่อ
มีหมายเลขระบุหน้าชื่อ เช่น First ใช้รูปแบบตัวเลข เช่น 1st
เหนือ ใต้ ตะวันออก หรือตะวันตก N, S, E หรือ W
ถนน ถ.
ถนน St
Court Ct
Lane Ln
Apartment Apt
Avenue Ave
Boulevard BLVD
วงเวียน CIR
Highway HWY
Mountain MTN
สี่เหลี่ยม SQ
Suite STE

ที่อยู่ทางการทหารและที่อยู่ทางการทูตต้องเป็นไปตามแนวทาง

หากคุณจะจัดส่งไปยังปลายทางที่เป็นที่อยู่ทางการทหารหรือการทูตและที่อยู่ที่จัดส่งของคำสั่งซื้อของคุณไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการขนส่งทางทหารของสหรัฐฯ คำสั่งซื้อ SFN ของคุณจะแสดงข้อผิดพลาด สำหรับการขนส่งทางการทหารและการทูต เมืองจะต้องเป็น APO, DPO หรือ FPO อักษรย่อในข้อความแจ้งข้อผิดพลาดนี้มีความหมายดังต่อไปนี้:

 • APO: สํานักงานไปรษณีย์กองทัพบกหรือทัพอากาศ
 • DPO: สํานักงานไปรษณีย์ทางการทูต
 • FPO: สํานักงานไปรษณีย์กองเรือ

เพื่อให้แน่ใจว่าการส่งพัสดุทางทหารและการทูตส่งออกไปอย่างไม่มีความล่าช้า ให้ยืนยันว่ารูปแบบที่อยู่ที่จัดส่งของคำสั่งซื้อของคุณเป็นไปตามแนวทางต่อไปนี้

 • ช่องชื่อต้องมีชื่อเต็มของผู้รับ ไม่จำเป็นต้องมียศ
 • ช่องที่อยู่ต้องมีหมายเลขหน่วยและกล่องของผู้รับในรูปแบบต่อไปนี้

  • กองทัพอากาศ (APO): PSC # กล่อง #
  • กองทัพบก (APO): รหัสหน่วย # กล่อง #
  • สถานทูต (DPO): รหัสหน่วย # กล่อง #
  • กองทัพเรือ (FPO): รหัสหน่วย # ตัวเรือ #
 • ช่องเมืองต้องมีหมายเลข APO DPO หรือ FPO เพื่อจัดเส้นทางพัสดุเป็นทางทหารแทนการส่งไปรษณีย์ระหว่างประเทศ เมืองไม่ควรเป็นเมืองปลายทางจริงหรือที่สํานักงานไปรษณีย์ทหาร (MPO)

 • ช่องรัฐจะต้องเป็น AA (กองทัพสหรัฐฯ) AE (กองทัพยุโรป) หรือ AP (กองทัพแปซิฟิก) รัฐไม่ควรเป็นรัฐปลายทางจริง

 • ช่องรหัสไปรษณีย์ต้องเป็นรหัสไปรษณีย์ทางทหาร ไม่ใช่รหัสไปรษณีย์ปลายทางหรือรหัสไปรษณีย์ที่เรียกเก็บเงิน รหัสไปรษณีย์ทางทหารจะจับคู่กับรหัสรัฐในรูปแบบต่อไปนี้:

  • รหัสไปรษณีย์ของรัฐ AA เริ่มต้นด้วย 340
  • รหัสไปรษณีย์ของรัฐ AE เริ่มต้นด้วย 090-099
  • รหัสไปรษณีย์ของรัฐ AP เริ่มต้นด้วย 962-966
 • ช่องประเทศจะต้องเป็น US หรือ United States

หากต้องการตัวอย่างที่อยู่ทางทหารที่มีรูปแบบถูกต้อง ให้ดูที่ตารางต่อไปนี้

ตัวอย่างของที่อยู่ทางทหาร
กองทัพอากาศ (APO) กองทัพบก (APO) กองทัพเรือ (FPO) สถานทูต (DPO)
SGT John Connor
PSC 1234 กล่อง 12345
APO A1
09324-2928
LT Ed Traxler
หน่วย 45013 กล่อง 2666
APO A1
09388
CPT Miles Bennet
USS Hornet DDG 96
FPO AA
96543-1234
Kyle Reese
หน่วย 8100 กล่อง 121
DPO AP
96377

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี