การแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับที่อยู่ที่จัดส่ง

เมื่อเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) ได้รับคำขอจัดการสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อจาก Shopify ของคุณ ทางเครือข่ายจะตรวจสอบที่อยู่ที่จัดส่งของคำสั่งซื้อของคุณเพื่อดูว่ามีรูปแบบที่อาจก่อให้เกิดปัญหาในการจัดส่งหรือไม่ หากพบว่ารูปแบบที่อยู่ที่จัดส่งของคำสั่งซื้อมีปัญหา SFN จะไม่สามารถพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้ และคำขอนั้นจะถูกระงับ

เมื่อคุณมีคำร้องขอการจัดการสินค้าที่ถูกระงับเนื่องจากข้อผิดพลาดเกี่ยวกับที่อยู่ที่จัดส่ง รายการงานของคุณในหน้าภาพรวมของแอป SFN ของคุณจะแสดงข้อความ "แก้ไขการร้องขอการจัดการสินค้าที่ถูกระงับ"และที่อยู่ไม่ถูกต้องเนื่องจากเหตุผลในการระงับ

หน้ารายละเอียดการร้องขอการจัดการสินค้าในแอป SFN ของคุณจะแสดงข้อผิดพลาดของที่อยู่ที่จัดส่งและคำอธิบายปัญหา คุณต้องแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับที่อยู่สำหรับจัดส่งของคำร้องขอการจัดการสินค้าทั้งหมดก่อน SFN จึงจะสามารถประมวลผลการร้องขอได้

แก้ไขข้อผิดพลาดของที่อยู่ที่จัดส่ง

หากต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับที่อยู่ที่จัดส่ง คุณจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในคำสั่งซื้อ Shopify ของคุณ จากนั้นส่งคำขอการจัดการคำสั่งซื้อในแอป SFN ของคุณเพื่อซิงค์การเปลี่ยนแปลงในคำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่แอป จากนั้นคลิกที่เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. ในส่วนงาน คลิก "แสดงรายละเอียด" จากนั้นคลิก "ที่อยู่ไม่ถูกต้อง" 3. คลิกที่คำสั่งซื้อ แล้วในส่วนการระงับจะแสดงรายการที่อยู่ที่จัดส่งที่ผิดพลาดซึ่งทำให้คำสั่งซื้อของคุณถูกระงับ 4. คลิกที่ "แก้ไขที่อยู่ที่จัดส่ง" เพื่อเปิดหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อใน Shopify admin ของคุณ 5. ในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อในส่วน Shopify admin ให้คลิก "แก้ไข" ในส่วนที่อยู่ที่จัดส่ง 6. เปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดส่งตามคำแนะนำเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด 7. คลิก "ดูรายละเอียดการจัดการคำสั่งซื้อในแอป" 8. ในแอป SFN ของคุณ ให้คลิก "ระงับ" จากนั้นคลิก "เลิกระงับ" อีกครั้งเพื่อยืนยัน

หลังจากคลายการระงับ คุณสามารถรีเฟรชหน้าเพื่อแสดงสถานะคำสั่งซื้อเป็นรอดำเนินการได้ หากคุณพยายามจะคลายการระงับก่อนที่จะแก้ไขสาเหตุของการระงับ คำขอจะกลับไปยังสถานะถูกระงับ

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับที่อยู่ที่จัดส่ง

ขาดข้อมูลที่อยู่

หากขาดข้อมูลที่จำเป็นจากที่อยู่ที่จัดส่งของคำสั่งซื้อของคุณ ระบบจะแสดงข้อผิดพลาดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้

 • ต้องมีที่อยู่บรรทัดที่ 1
 • ต้องระบุเมือง
 • ต้องระบุรหัสไปรษณีย์
 • ต้องระบุรัฐหรือจังหวัด
 • ต้องระบุประเทศ
 • ต้องระบุชื่อ

ต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ในคำสั่งซื้อระหว่างประเทศ

หากคุณจัดส่งระหว่างประเทศและที่อยู่ที่จัดส่งของคำสั่งซื้อของคุณไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ คำสั่งซื้อ SFN ของคุณจะแสดงข้อผิดพลาด "ต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ในการสั่งซื้อระหว่างประเทศ"

สํานักงานศุลกากรและผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์เพื่อสื่อสารปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับคำสั่งซื้อ หากคุณจัดส่งระหว่างประเทศ คุณต้องเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังที่อยู่ที่จัดส่งของคำสั่งซื้อ

หากต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนี้ในอนาคต ให้แก้ไขการตั้งค่าการชำระเงินเพื่อให้หมายเลขโทรศัพท์เป็นข้อมูลที่ต้องระบุ

รูปแบบรหัสไปรษณีย์ไม่ถูกต้อง

หากต้องการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับรหัสไปรษณีย์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ารหัสไปรษณีย์ของคุณอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง คุณสามารถใช้เครื่องมือภายนอกเพื่อตรวจสอบรหัสไปรษณีย์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ตัวตรวจสอบที่อยู่ SmartyScardts

ชื่อมีตัวอักษรมากเกินไป

หากช่องชื่อหรือบริษัทมีตัวอักษรมากเกินไป คำสั่งซื้อ SFN ของคุณจะแสดงข้อผิดพลาดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้

 • บริษัทต้องมีอักขระน้อยกว่า X ตัว
 • ชื่อ-นามสกุลต้องมีตัวอักษรรวมกันไม่เกิน X ตัว
 • ชื่อ นามสกุล และชื่อบริษัทต้องมีตัวอักษรรวมกันน้อยกว่า X ตัว

คุณสามารถลดตัวอักษรในช่องชื่อได้โดยการลบส่วนต่อไปนี้

 • ATTENTION หรือ ATTN
 • คำนำหน้าชื่อ เช่น นาย นาง ดร. หรือ ปร.ด.

คุณสามารถลดตัวอักษรในช่อง บริษัท ได้ด้วยการย่อชื่อบริษัทโดยที่ผู้คนยังจดจำได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแก้ไข The Seventy Sixth Street Bakery Company เป็น 76th St Bakery Company ได้

ที่อยู่มีตัวอักษรมากเกินไป

หากช่องที่อยู่ หรือ ZIP มีอักขระมากเกินไป คำสั่งซื้อ SFN ของคุณจะแสดงข้อผิดพลาดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้:

 • ที่อยู่บรรทัดที่ 1 ต้องมีตัวอักษรไม่เกิน X ตัว
 • ที่อยู่บรรทัดที่ 2 ต้องมีอักขระน้อยกว่า X ตัว
 • เมืองต้องมีอักขระน้อยกว่า X ตัว
 • ประเทศต้องมีตัวอักษรไม่เกิน X ตัว
 • รหัสไปรษณีย์ต้องมีตัวอักษรไม่เกิน X ตัว
 • เมืองต้องมีอักขระน้อยกว่า X ตัว
 • รัฐ/จังหวัดต้องมีตัวอักษรไม่เกิน X ตัว

คุณสามารถลดจํานวนตัวอักษรได้โดยป้อนรายละเอียดอพาร์ตเมนต์ในช่อง อพาร์ทเมนต์ และใช้อักษรย่อต่อไปนี้สำหรับประเภทถนนและทิศ

ตัวย่อของข้อมูลถนน
แบบยาว อักษรย่อ
มีหมายเลขระบุหน้าชื่อ เช่น First ใช้รูปแบบตัวเลข เช่น 1st
เหนือ ใต้ ตะวันออก หรือตะวันตก N, S, E หรือ W
ถนน ถ.
ถนน St
Court Ct
Lane Ln
Apartment Apt
Avenue Ave
Boulevard BLVD
วงเวียน CIR
Highway HWY
Mountain MTN
สี่เหลี่ยม SQ
Suite STE

ที่อยู่ทางการทหารและที่อยู่ทางการทูตต้องเป็นไปตามแนวทาง

หากคุณจะจัดส่งไปยังปลายทางที่เป็นที่อยู่ทางการทหารหรือการทูตและที่อยู่ที่จัดส่งของคำสั่งซื้อของคุณไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการขนส่งทางทหารของสหรัฐฯ คำสั่งซื้อ SFN ของคุณจะแสดงข้อผิดพลาด "สำหรับการขนส่งทางการทหารและการทูต เมืองจะต้องเป็น APO, DPO หรือ FPO อักษรย่อในข้อความแจ้งข้อผิดพลาดนี้มีความหมายดังต่อไปนี้:

 • APO: สํานักงานไปรษณีย์กองทัพบกหรือทัพอากาศ
 • DPO: สํานักงานไปรษณีย์ทางการทูต
 • FPO: สํานักงานไปรษณีย์กองเรือ

เพื่อให้แน่ใจว่าการส่งพัสดุทางทหารและการทูตส่งออกไปอย่างไม่มีความล่าช้า ให้ยืนยันว่ารูปแบบที่อยู่ที่จัดส่งของคำสั่งซื้อของคุณเป็นไปตามแนวทางต่อไปนี้

 • ช่องชื่อต้องมีชื่อเต็มของผู้รับ ไม่จำเป็นต้องมียศ
 • ช่องที่อยู่ต้องมีหมายเลขหน่วยและกล่องของผู้รับในรูปแบบต่อไปนี้

  • กองทัพอากาศ (APO): PSC # กล่อง #
  • กองทัพบก (APO): รหัสหน่วย # กล่อง #
  • สถานทูต (DPO): รหัสหน่วย # กล่อง #
  • กองทัพเรือ (FPO): รหัสหน่วย # ตัวเรือ #
 • ช่องเมืองต้องมีหมายเลข APO DPO หรือ FPO เพื่อจัดเส้นทางพัสดุเป็นทางทหารแทนการส่งไปรษณีย์ระหว่างประเทศ เมืองไม่ควรเป็นเมืองปลายทางจริงหรือที่สํานักงานไปรษณีย์ทหาร (MPO)

 • ช่องรัฐจะต้องเป็น AA (กองทัพสหรัฐฯ) AE (กองทัพยุโรป) หรือ AP (กองทัพแปซิฟิก) รัฐไม่ควรเป็นรัฐปลายทางจริง

 • ช่องรหัสไปรษณีย์ต้องเป็นรหัสไปรษณีย์ทางทหาร ไม่ใช่รหัสไปรษณีย์ปลายทางหรือรหัสไปรษณีย์ที่เรียกเก็บเงิน รหัสไปรษณีย์ทางทหารจะจับคู่กับรหัสรัฐในรูปแบบต่อไปนี้

  • รหัสไปรษณีย์ของรัฐ AA เริ่มต้นด้วย 340
  • รหัสไปรษณีย์ของรัฐ AE เริ่มต้นด้วย 090-099
  • รหัสไปรษณีย์ของรัฐ AP เริ่มต้นด้วย 962-966
 • ช่องประเทศจะต้องเป็น US หรือ United States

หากต้องการตัวอย่างที่อยู่ทางทหารที่มีรูปแบบถูกต้อง ให้ดูที่ตารางต่อไปนี้

ตัวอย่างของที่อยู่ทางทหาร
กองทัพอากาศ (APO) กองทัพบก (APO) กองทัพเรือ (FPO) สถานทูต (DPO)
SGT John Connor
PSC 1234 กล่อง 12345
APO A1
09324-2928
LT Ed Traxler
หน่วย 45013 กล่อง 2666
APO A1
09388
CPT Miles Bennet
USS Hornet DDG 96
FPO AA
96543-1234
Kyle Reese
หน่วย 8100 กล่อง 121
DPO AP
96377

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี