Thay đổi đích đến của miền

Bạn có thể thay đổi đích đến của miền. Bạn chỉ có thể thay đổi đích đến đối với cửa hàng sử dụng cửa hàng tùy chỉnh Hydrogen.

Có thể chỉ định mục tiêu cho cửa hàng trực tuyến, môi trường tùy chỉnh hoặc môi trường sản xuất của cửa hàng Hydrogen.

Những điều cần cân nhắc khi thay đổi đích đến của miền

Trước khi thay đổi đích đến của miền, bạn cần cân nhắc những điều sau:

 • Thay đổi đích đến không làm thay đổi loại miền. Ví dụ: Nếu loại miền là redirect trước khi bạn thay đổi đích đến thì sau đó loại miền vẫn sẽ là redirect.
 • Nếu bạn thay đổi miền chính của miền tùy chỉnh từ đích này sang đích khác, miền chính của đích đến trước đó sẽ đổi lại về tên miền myshopify.com. Ví dụ: Nếu bạn thay đổi đích đến của johnsapparel.com từ cửa hàng trực tuyến thành cửa hàng tùy chỉnh, tên miền chính của cửa hàng trực tuyến sẽ đổi lại về johnsapparel.myshopify.com.

Thay đổi đích đến của miền

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Miền.
 2. Nhấp vào miền có đích đến bạn muốn thay đổi.
 3. Nhấp vào Thay đổi đích đến.
 4. Trong danh sách Đích đến, chọn tên đích đến.
 5. Nếu Hydrogen được chọn, thực hiện những việc sau:

  1. Trong danh sách Cửa hàng, chọn một cửa hàng.
  2. Trong danh sách Môi trường, chọn một môi trường.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Lúc này, miền sẽ trỏ đến đích mà bạn đã chọn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí