Thay đổi đích đến của miền

Bạn có thể thay đổi đích đến của miền. Bạn chỉ có thể thay đổi đích đến đối với cửa hàng sử dụng cửa hàng tùy chỉnh Hydrogen.

Những điều cần cân nhắc khi thay đổi đích đến của miền

Trước khi thay đổi đích đến của miền, bạn cần cân nhắc những điều sau:

  • Thay đổi đích đến không làm thay đổi loại miền. Ví dụ: Nếu loại miền là redirect trước khi bạn thay đổi đích đến, loại miền vẫn sẽ là redirect.

  • Nếu bạn thay đổi miền chính của miền tùy chỉnh từ đích này sang đích khác, miền chính của đích đến trước đó sẽ đổi lại về tên miền myshopify.com. Ví dụ: Nếu bạn thay đổi đích đến của johnsapparel.com từ cửa hàng trực tuyến thành cửa hàng tùy chỉnh, tên miền chính của cửa hàng trực tuyến sẽ đổi lại về johnsapparel.myshopify.com.

  • Chỉ có thể chỉ định miền cho đích đến ở trong môi trường sản xuất công khai.

Thay đổi đích đến của miền

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Miền.

  2. Nhấp vào miền có đích đến bạn muốn thay đổi.

  3. Nhấp vào Thay đổi đích đến.

  4. Trong danh sách Đích đến, chọn tên đích đến.

  5. Nhấp vào Save (Lưu).

Lúc này, miền sẽ trỏ đến đích mà bạn đã chọn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí