Cài đặt miền bí danh cho mục tiêu

Bạn có thể cài đặt hành vi của miền là miền bí danh trỏ đến cửa hàng mục tiêu nhưng không chuyển hướng đến miền chính. Chỉ có miền bí danh sẽ hiển thị trong URL của trình duyệt.

Giới hạn

Miền bí danh hữu dụng nhất trong trường hợp các tính năng Shopify khác dành cho cửa hàng trực tuyến đang không được dùng để chuyển hướng khỏi bí danh. Có những hạn chế cần cân nhắc khi sử dụng miền bí danh:

Những lưu ý về SEO

Khi sử dụng miền bí danh, nội dung của cửa hàng nên khác với nội dung của miền chính. Công cụ tìm kiếm có thể xếp hạng kết quả tìm kiếm thấp hơn nếu nhiều miền hiển thị cùng nội dung.

Thiết lập miền làm miền bí danh

Sau khi thêm miền bạn muốn sử dụng làm bí danh vào trang quản trị Shopify, bạn có thể đặt miền này thành bí danh trong cài đặt miền.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Miền.
  2. Nhấp vào miền bạn muốn đặt làm miền bí danh.
  3. Nhấp vào Thay đổi loại miền.
  4. Chọn Miền bí danh rồi nhấp vào Thay đổi loại miền.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí