Nhận thanh toán cho đơn hàng TikTok Shop

Tính năng thanh toán của TikTok Shop do TikTok cung cấp. Sau khi khách hàng đặt hàng qua TikTok Shop, TikTok sẽ xử lý khoản thanh toán và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mà bạn đã kết nối với TikTok.

Nhận thanh toán

Để nhận tiền thanh toán từ TikTok Shop, bạn cần kết nối tài khoản ngân hàng trong TikTok Seller Center. Để tìm hiểu thêm, tham khảo Làm thế nào để thay đổi thông tin tài khoản thanh toán của tôi? trong TikTok Shop Academy.

Khoảng thời gian từ ngày thu hồi khoản thanh toán của khách hàng qua TikTok Shop đến ngày gửi tiền quyết toán vào tài khoản ngân hàng của bạn được gọi là Thời hạn quyết toán. Bạn có thể xem lại quá trình quyết toán cho đơn hàng trong mục Tài chính của Trung tâm người bán của TikTok. Để tìm hiểu thêm về quy tắc của Thời hạn quyết toán và thời điểm bạn được quyết toán cho đơn hàng TikTok Shop, tham khảo các tài nguyên sau trong TikTok Shop Academy:

Nếu khách hàng yêu cầu hoàn tiền, trả hàng hoặc hủy đơn hàng, yêu cầu này sẽ được xử lý thông qua Trung tâm người bán của TikTok. Tìm hiểu thêm về đơn hàng đặt qua TikTok Shop.

Phí giới thiệu

Kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2023, TikTok Shop bắt đầu thu phí đối với tất cả giao dịch đủ điều kiện. Để tìm hiểu thêm về phí người bán, tham khảo Phí giới thiệu TikTok Shop dành cho người bán trong TikTok Shop Academy.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí