Tùy chọn cấu hình, Báo cáo minh bạch của Shopify và xử lý yêu cầu từ các cơ quan công quyền

Tùy chọn cấu hình

Khi sử dụng dịch vụ của Shopify, bạn là bên chính chịu trách nhiệm đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn tuân thủ luật pháp của các khu vực pháp lý nơi bạn hoạt động hoặc có khách hàng.

Chỉ sử dụng Shopify sẽ không đảm bảo rằng thương nhân tuân thủ Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR). Bạn phải phân tích các phương thức kinh doanh của chính mình để đảm bảo tuân thủ. Để hỗ trợ thương nhân của chúng tôi tuân thủ, Shopify cung cấp các tùy chọn cấu hình mở rộng.

Báo cáo minh bạch của Shopify và xử lý yêu cầu từ các cơ quan công quyền

Shopify cam kết duy trì lòng tin của thương nhân cũng như khách hàng của họ trên toàn cầu. Chúng tôi hiểu rằng sự minh bạch là nền tảng của lòng tin đó và chúng tôi muốn thương nhân cũng như khách hàng nắm được cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của họ. Shopify đăng báo cáo minh bạch hằng năm về các yêu cầu mà chúng tôi nhận được.

Nếu có yêu cầu truy cập hợp pháp từ cơ quan công quyền, Shopify sẽ tuân thủ một bộ quy tắc về cách xử lý các yêu cầu đó.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí