Cập nhật kênh Google mới

Ứng dụng Google Mua sắm (phiên bản không được hỗ trợ) sẽ không được hỗ trợ hoặc duy trì sau ngày 1 tháng 3 năm 2020. Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm của bạn sẽ hết hạn sau 30 ngày kể từ lần đồng bộ hóa gần nhất. Để nguồn cấp dữ liệu sản phẩm trên Google Mua sắm không bị gián đoạn, hãy cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới. Phiên bản mới sẽ cải thiện khả năng đồng bộ hóa sản phẩm giữa Shopify và Google Mua sắm.

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản không được hỗ trợ để đồng bộ sản phẩm với Google và bạn kết nối tài khoản Google Merchant Center với ứng dụng mới, Cửa hàng của bạn đã được Google phê duyệt. Bạn sẽ không phải chờ phê duyệt khi cập nhật lên ứng dụng mới. Các sản phẩm đã được đồng bộ và phê duyệt sẽ được di chuyển tự động sang kênh Google mới. Nếu đã sử dụng Google Merchant Center để quản lý nguồn cấp dữ liệu sản phẩm hoặc tạo Google Ads, bạn có thể muốn xem lại một số cân nhắc trước khi đồng bộ tài khoản Google Merchant Center hiện có.

Bạn có thể dùng kênh Google để đồng bộ sản phẩm với tài khoản Google Merchant Center. Sau khi thiết lập đồng bộ hóa sản phẩm, bạn có thể tạo chiến dịch Mua sắm thông minh trong Shopify hoặc tạo và quản lý các chiến dịch từ Google.

Kênh Google hỗ trợ các quốc gia và đơn vị tiền tệ dưới đây.

Bước 1: Gỡ cài đặt ứng dụng cũ

Trước khi cài đặt kênh Google mới, bạn cần gỡ cài đặt kênh Google cũ.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Ứng dụng.
 2. Từ trang Ứng dụng, nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh Google Shopping (unsupported) (Google Mua sắm (không được hỗ trợ)) để gỡ cài đặt ứng dụng cũ.

Bước 2: Cài đặt ứng dụng mới

Vì bạn đã gỡ cài đặt kênh Google cũ, hãy cài đặt ứng dụng mới.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Cửa hàng ứng dụng Shopify, vào Google Mua sắm.
 2. Nhấp vào Add app (Thêm ứng dụng), rồi nhấp vào Install app (Cài đặt ứng dụng).

Bước 3: Kết nối với tài khoản Google

Sau khi cài đặt kênh Google mới, bạn cần kết nối tài khoản Google. Nếu có thể, kết nối tài khoản bạn đã sử dụng với phiên bản cũ của ứng dụng. Nếu bạn quyết định mở tài khoản Google mới, quá trình phê duyệt của Google có thể lâu hơn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong kênh Google, nhấp vào Connect a Google Account (Kết nối với tài khoản Google).

 2. Chọn địa chỉ email gợi ý, rồi nhấp vào Allow (Cho phép). Địa chỉ email gợi ý được liên kết với tài khoản Google bạn đã kết nối với kênh Google cũ.

Bước 4: Xem lại yêu cầu

Cửa hàng cần đáp ứng một số yêu cầu thì kênh Google mới có thể hoạt động. Trên trang kênh Google trong Shopify, bạn có thể nhấp vào liên kết trong danh sách kiểm tra các yêu cầu để hoàn tất mọi yêu cầu mà cửa hàng chưa đáp ứng:

Danh sách kiểm tra yêu cầu kênh Google

Liên kết trong danh sách kiểm tra đưa bạn đến phần cần hoàn tất thao tác để đáp ứng yêu cầu trong Shopify. Sau khi hoàn tất thao tác liên quan, bạn cần quay lại Ứng dụng > Google Mua sắm để tiếp tục thiết lập kênh Google.

Bước 4: Kết nối với tài khoản Merchant Center

Google Merchant Center là công cụ giúp bạn tải dữ liệu về cửa hàng và sản phẩm lên Google và cung cấp cho các chiến dịch Mua sắm thông minh của Google cũng như các dịch vụ khác của Google. Tìm hiểu thêm về Google Merchant Center.

Bạn không thể kết nối kênh Google mới với tài khoản Google Merchant Center nhiều khách hàng. Bạn có thể kết nối tài khoản phụ sử dụng địa chỉ email khác và có quyền truy cập quản trị vào tài khoản nhiều khách hàng. Tìm hiểu thêm về tài khoản nhiều khách hàng trong phần Trợ giúp. của Google Merchant Center

Các bước thực hiện:

 1. Vào Ứng dụng > Google Shopping (Google Mua sắm).

 2. Nhấp vào Settings (Cài đặt).

 3. Chọn hoặc tạo một tài khoản Merchant Center:

- Chọn một tài khoản Merchant Center hiện có, rồi nhấp vào Connect (Kết nối). ID Merchant Center được liệt kê là các ID liên kết với tài khoản Google. Để tránh phải chờ phê duyệt, hãy chọn tài khoản được đề xuất dựa trên tài khoản kết nối với kênh Google cũ. - Nếu bạn chưa có tài khoản Merchant Center, hãy nhấp vào Create new (Tạo mới) để tạo tài khoản mới cho cửa hàng Shopify.

Chuyển xác nhận quyền sở hữu miền

Tài khoản Google Merchant Center phải liên kết với miền đã xác minh nhưng chưa liên kết với tài khoản khác. Khi bạn kết nối tài khoản Google Merchant Center với kênh Google, miền của cửa hàng Shopify sẽ tự động được xác nhận quyền sở hữu, trừ trường hợp miền đã liên kết với một tài khoản Google khác.

Nếu miền của bạn được liên kết với tài khoản khác, bạn có thể chuyển xác nhận quyền sở hữu miền đến tài khoản Google Merchant Center đã kết nối với Shopify. Việc chuyển xác nhận quyền sở hữu miền từ Shopify có hiệu lực vĩnh viễn.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Ứng dụng > Google Shopping (Google Mua sắm).

 2. Nhấp vào Settings (Cài đặt).

 3. Nhấp vào Transfer (Chuyển).

Bước 5: Thiết lập kênh Google để đồng bộ sản phẩm

Sau khi kết nối tài khoản Google Merchant Center với ứng dụng, bạn có thể thiết lập ứng dụng để đồng bộ sản phẩm với Google. Bạn cần chọn thị trường mục tiêu và cài đặt vận chuyển trước khi đồng bộ sản phẩm. Bạn cũng có thể thay đổi tùy chọn tiêu đề và mô tả sản phẩm. Tìm hiểu thêm về tối ưu hóa tiêu đề và mô tả sản phẩm cho Google Mua sắm.

Sản phẩm có sẵn trong kênh Google đồng bộ với Google Merchant Center để được Google phê duyệt. Tìm hiểu thêm về yêu cầu đồng bộ sản phẩm của Google.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Ứng dụng > Google Shopping (Google Mua sắm).

 2. Nhấp vào Settings (Cài đặt).

 3. Nhấp vào Chọn bên cạnh Target market (Thị trường mục tiêu) để thiết lập vị trí bạn muốn bán sản phẩm, rồi chọn thị trường mục tiêu và ngôn ngữ. Cài đặt đơn vị tiền tệ của cửa hàng quyết định quốc gia và khu vực có sẵn để bạn nhắm tới. Ngôn ngữ có sẵn tùy thuộc vào những ngôn ngữ do Google hỗ trợ và phụ thuộc vào thị trường mục tiêu của bạn.

 4. Nhấp vào Chọn bên cạnh Cài đặt vận chuyển, rồi nhấp vào menu thả xuống để chọn cấu hình tự động hoặc thủ công của phí vận chuyển:

- Chọn Automatically import shipping settings (Tự động nhập cài đặt vận chuyển) để đồng bộ phí vận chuyển từ Shopify, rồi nhấp vào Save (Lưu). Tìm hiểu thêm về đồng bộ phí vận chuyển với Google Merchant Center. - Chọn Manually set up shipping settings in Google Merchant Center (Thiết lập thủ công cài đặt vận chuyển trong Google Merchant Center) để thiết lập phí vận chuyển trên Google Merchant Center, rồi nhấp vào Save (Lưu).

 1. Thiết lập tùy chọn tiêu đề và mô tả sản phẩm đối với sản phẩm đã đồng bộ với Google. Nếu bạn thay đổi Product settings (Cài đặt sản phẩm), nhấp vào Save changes (Lưu thay đổi).

 2. Không bắt buộc: Thêm Danh mục sản phẩm của Google để sản phẩm cải thiện hiệu suất trên Google.

Khi bạn thiết lập kênh Google lần đầu tiên, tất cả các sản phẩm có trên cửa hàng trực tuyến sẽ được tự động đồng bộ với Google Merchant Center. Bạn cần chờ Google phê duyệt sản phẩm thì mới có thể tạo chiến dịch Mua sắm thông minh trên Shopify.

Bạn có thể thay đổi sản phẩm có thể đồng bộ với Google và xem trạng thái phê duyệt của sản phẩm đã đồng bộ từ trang Overview (Tổng quan) của Google Mua sắm trong Shopify. Tìm hiểu thêm về hiển thị sản phẩm trên các kênh và ứng dụng.

Việc cần làm nếu sản phẩm không được phê duyệt

Bạn có thể xem tổng quan về nguồn cấp dữ liệu sản phẩm từ trang Overview (Tổng quan) của Google Mua sắm trong Shopify.

Sản phẩm được đánh dấu là Not approved (Không được phê duyệt) không được đồng bộ vì có lỗi. Ví dụ: Một sản phẩm có thể không được phê duyệt vì thiếu hình ảnh và Google yêu cầu sản phẩm phải có hình ảnh. Để xem lý do cụ thể tại sao sản phẩm không được phê duyệt, nhấp vào liên kết bên cạnh nhãn Not approved (Không được phê duyệt). Liên kết mở Google Shopping (Google Mua sắm) > trang Sản phẩm, tại đây, bạn có thể xem danh sách sản phẩm, trạng thái sản phẩm và lỗi.

Những sự cố ngăn cản đồng bộ sản phẩm được liệt kê bên dưới tiêu đề sản phẩm.

Sản phẩm không được Google Mua sắm phê duyệt

Bạn có thể xử lý lỗi đồng bộ sản phẩm từ trang chi tiết sản phẩm. Khi đã xử lý lỗi, Google Mua sắm sẽ tự động cố gắng đồng bộ lại sản phẩm. Sau khi xử lý lỗi của sản phẩm, bạn cần quay lại Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm trên trang Overview (Tổng quan) của Google Mua sắm để xem lại lỗi của sản phẩm khác.

Lưu ý: Nếu lỗi sản phẩm cho thấy sản phẩm thiếu GTIN, bạn có thể thêm thông tin còn thiếu vào trường Mã vạch của chi tiết sản phẩm hoặc đánh dấu đó là sản phẩm tùy chỉnh không cần GTIN. Tìm hiểu thêm về yêu cầu của Google và thêm GTIN hoặc số nhận dạng sản phẩm duy nhất cho sản phẩm được đồng bộ với Google.

Khi bạn xử lý lỗi đồng bộ sản phẩm, nhãn Not approved sẽ được thay thế bằng nhãn pending để cho thấy sản phẩm đang đồng bộ lại với Google Mua sắm. Có thể mất vài phút để nhãn Not approved thay đổi thành pending. Bạn không cần làm gì để đồng bộ lại sản phẩm vì sản phẩm sẽ được tự động đồng bộ.

Các sản phẩm được phê duyệt trước có mẫu mã được đánh dấu là pending sau khi di chuyển

Nếu bạn di chuyển sang kênh Google, sản phẩm được phê duyệt trên kênh Google cũ có thể được đánh dấu là pending trong kênh Google mới. Kênh Google cũ chỉ đồng bộ mẫu mã đầu tiên của sản phẩm nhưng kênh Google mới đồng bộ tất cả các mẫu mã của sản phẩm. Cho đến khi Google xem lại tất cả mẫu mã, sản phẩm được đánh dấu là pending trong kênh Google mới. Google vẫn phê duyệt sản phẩm đã được phê duyệt trong ứng dụng. Có thể mất đến một tuần để đồng bộ các mẫu mã mới.

Không bắt buộc: Kết nối tài khoản Google Ads với kênh Google

Nếu muốn tạo chiến dịch Mua sắm thông minh của Google trong Shopify, bạn có thể kết nối tài khoản Google Ads với kênh Google khi đang chờ đồng bộ sản phẩm. Tìm hiểu thêm về chiến dịch Mua sắm thông minh của Google trong phần trợ giúp của Google Ads.

Nếu bạn đã có tài khoản Google Ads liên kết với địa chỉ email mà bạn sử dụng để thiết lập kênh Google, hãy thêm tài khoản đó.

Nếu bạn không có tài khoản Google Ads hoặc muốn sử dụng tài khoản khác, bạn có thể tạo tài khoản mới khi thiết lập kênh Google. Khi tạo tài khoản Google Ads bằng kênh Google trong Shopify, bạn đủ điều kiện sử dụng tín dụng Google Ads cho chi tiêu quảng cáo.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang Cài đặt trong kênh Google, chọn hoặc tạo tài khoản Google Ads: - Nếu bạn đã có tài khoản Google Ads, hãy chọn tài khoản trong menu thả xuống, rồi nhấp vào Connect (Kết nối).

  • Nếu bạn không có tài khoản Google Ads muốn kết nối, hãy nhấp vào Create new (Tạo mới). Xem lại điều khoản dịch vụ rồi nhấp vào Accept Terms. Bạn sẽ nhận được email từ Google trong vòng 24 giờ, sau đó, bạn có thể chấp nhận yêu cầu truy cập của Google Ads.
 2. Trong mục Google Ads account (Tài khoản Google Ads), nhấp vào View details (Xem chi tiết) bên cạnh Add billing information in your Google Ads Account settings (Thêm thông tin thanh toán vào cài đặt Tài khoản Google Ads).

 3. Đảm bảo đã thêm thông tin thanh toán vào tài khoản Google Ads, sau đó nhấp vào I've added billing info (Tôi đã thêm thông tin thanh toán).

Chấp nhận yêu cầu truy cập của Google Ads

Nếu địa chỉ email bạn sử dụng để thiết lập kênh Google được liên kết với một tài khoản Google Ads hiện có, bạn sẽ nhận được email xác nhận yêu cầu truy cập.

Khi tạo tài khoản Google Ads bằng kênh Google, bạn sẽ nhận được email để chấp nhận tài khoản Google Ads. Bạn cần chấp nhận lời mời trong email để xác nhận địa chỉ email.

Sau khi chấp nhận lời mời, có thể mất vài phút để xử lý yêu cầu truy cập.

Thêm thông tin thanh toán vào tài khoản Google Ads

Đảm bảo tài khoản Google Ads có thông tin thanh toán. Để biết chi tiết về cách thêm thông tin thanh toán, xem Quản lý phương thức thanh toán trong Google Ads Trợ giúp.

Sau khi thêm thông tin thanh toán, xác nhận bạn đã hoàn tất tác vụ bằng cách nhấp vào I've added billing details (Tôi đã thêm chi tiết thanh toán).

Lưu ý: Bạn có thể tạo chiến dịch Google Mua sắm mà không cần thêm thông tin thanh toán nhưng chiến dịch sẽ không chạy cho đến khi bạn thêm thông tin.

Theo dõi chuyển đổi đối với Google Ads bằng kênh Google

Kênh Google tự động thêm sự kiện theo dõi chuyển đổi vào tài khoản Google Ads khi bạn thiết lập. Nếu cửa hàng đã thiết lập theo dõi chuyển đổi Google qua tác vụ chỉnh sửa mã chủ đề hoặc qua ứng dụng bên thứ ba, các sự kiện theo dõi chuyển đổi có thể trùng lặp và dữ liệu báo cáo sẽ không chính xác. Bạn có thể tắt sự kiện theo dõi chuyển đổi trùng lặp từ tài khoản Google Ads. Tìm hiểu thêm về cài đặt chuyển đổi trong phần Trợ giúp của Google Ads.

Bước tiếp theo: Tạo chiến dịch Mua sắm thông minh của Google

Sau khi thiết lập đồng bộ hóa sản phẩm Google Mua sắm và tài khoản Google Ads, bạn có thể tạo chiến dịch Mua sắm thông minh từ Shopify hoặc tạo và quản lý các chiến dịch từ Google.

Bạn có thể giám sát chiến dịch Mua sắm thông minh trong trang Tiếp thị > Tự động hóa trong Shopify. Tuy nhiên, để chỉnh sửa cài đặt Google Mua sắm hoặc đồng bộ sản phẩm mới, bạn cần quay lại trang kênh Google qua mục Ứng dụng trong trang quản trị Shopify.

Tìm kiếm trợ giúp với Google Ads

Liên hệ với Bộ phận trợ giúp của Google Ads để được trợ giúp về các chủ đề sau:

 • lập và xuất hóa đơn cho Google Ads
 • chính sách, đánh giá quảng cáo và tối ưu hóa chiến dịch
 • thiết lập các loại quảng cáo mà kênh Google không hỗ trợ, ví dụ như chiến dịch video
 • Google Merchant Center
 • Google Analytics

Lưu ý: Bạn có thể kiểm tra trạng thái phê duyệt của quảng cáo hoặc sửa quảng cáo bị từ chối từ Google Ads. Tìm hiểu thêm quy trình phê duyệt quảng cáo của Google.

Bạn có thể liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify để được trợ giúp thiết lập hoặc sử dụng kênh Google.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí