Tùy chọn thanh toán khi bán gai dầu trên Shopify

Shopify Payments không hỗ trợ bán các sản phẩm gai dầu, cannabidiol (CBD) và tetrahydrocannabinol (THC). Để xử lý các giao dịch bán sản phẩm gai dầu hoặc có nguồn gốc từ gai dầu qua cửa hàng Shopify, bạn có thể sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba tương thích với Shopify và hỗ trợ bán những sản phẩm này.

Giao dịch gai dầu

Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba có xu hướng kiểm tra kỹ lưỡng hơn đối với các cửa hàng đăng ký bán gai dầu thông qua dịch vụ của họ. Mỗi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán đều có thể xem xét nhiều yếu tố như loại sản phẩm, ngày thành lập doanh nghiệp, lịch sử giao dịch, khối lượng và hỗn hợp sản phẩm khi phê duyệt thanh toán và phí cho các cửa hàng bán sản phẩm gai dầu. Việc quyết định phê duyệt tùy thuộc quyết định của mỗi cổng thanh toán bên thứ ba và Shopify không thể đảm bảo cửa hàng của bạn sẽ được phê duyệt.

Shopify Payments và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba

Shopify Payments hiện không hỗ trợ bán gai dầu và các sản phẩm CBD và THC có nguồn gốc từ gai dầu. Tuy nhiên, Shopify đã hợp tác với các cổng thanh toán bên thứ ba tích hợp hỗ trợ bán những sản phẩm này. Bạn có thể sử dụng bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba tích hợp nào tương thích với Shopify và hỗ trợ bán sản phẩm gai dầu. Ví dụ về cổng thanh toán bên thứ ba bạn có thể đăng ký sử dụng là DigiPayBankful.

Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba có chính sách riêng liên quan đến sản phẩm họ hỗ trợ. Bạn có trách nhiệm xác nhận với một cổng thanh toán cụ thể xem họ có hỗ trợ bán sản phẩm gai dầu hay không, vì không phải cổng thanh toán bên thứ ba nào hợp tác với Shopify cũng đều hỗ trợ bán gai dầu. Để biết thêm thông tin về cổng thanh toán có sẵn được tích hợp với Shopify, hãy tham khảo thông tin thanh toán theo quốc gia hoặc khu vực.

Người dùng Shopify Payments hiện tại

Nếu bạn đang sử dụng Shopify Payments và muốn thêm sản phẩm gai dầu vào cửa hàng, sẽ có một vài phương án dành cho bạn. Bạn có thể thay đổi cài đặt thanh toán để sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba, mở cửa hàng thứ hai có sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba để dành riêng cho sản phẩm gai dầu hoặc gỡ bỏ sản phẩm gai dầu khỏi cửa hàng hiện tại.

Sử dụng Shopify sau khi bị gỡ bỏ Shopify Payments

Nếu Shopify Payments bị gỡ bỏ khỏi cửa hàng do bạn bán sản phẩm gai dầu, bạn vẫn có thể sử dụng Shopify để lưu trữ cửa hàng trong khi xử lý thanh toán qua một cổng thanh toán bên thứ ba khác. Tuy nhiên, bạn phải tuân thủ luật pháp và quy định áp dụng cho doanh nghiệp khi bán sản phẩm gai dầu trên Shopify.

Bán sản phẩm gai dầu trong cùng một cửa hàng

Nếu cổng thanh toán đã chọn cho phép bán sản phẩm gai dầu, bạn có thể bán những mặt hàng này cùng với các sản phẩm khác trong cùng một cửa hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí