Quản lý nhà cung cấp trong Shopify Bill Pay

Nhà cung cấp không thiết lập tài khoản bằng Shopify Bill Pay. Thay vào đó, bạn thêm chi tiết của nhà cung cấp vào tài khoản Shopify Bill Pay và có thể quản lý các tùy chọn cũng như thông tin của họ trong hồ sơ nhà cung cấp.

Nhà cung cấp không được có cả phương thức nhận thanh toán nội địa và quốc tế trong một hồ sơ nhà cung cấp. Thay vào đó, bạn phải thiết lập hai tài khoản nhà cung cấp, một tài khoản thanh toán nội địa và một tài khoản thanh toán quốc tế.

Tạo hồ sơ nhà cung cấp

Tạo hồ sơ tự động

Khi bạn thanh toán hóa đơn bằng Shopify Bill Pay và nhà cung cấp chưa có hồ sơ trong tài khoản Shopify Bill Pay của bạn, thì hệ thống sẽ tự động tạo tài khoản nhà cung cấp.

Thêm nhà cung cấp theo cách thủ công

Bạn cũng có thể tạo hồ sơ nhà cung cấp theo cách thủ công bất kỳ lúc nào trước khi thực hiện thanh toán.

Bước:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, nhấp vào Tài chính > Bill Pay.
 2. Nhấp vào Nhà cung cấp.
 3. Nhấp vào Thêm nhà cung cấp.
 4. Nhập thông tin chi tiết của nhà cung cấp rồi nhấp vào Lưu.
 5. Chọn phương thức giao hàng.
 6. Nhập thông tin chi tiết, rồi nhấp vào Lưu thông tin.
 7. Không bắt buộc: Thêm phương thức nhận thanh toán bổ sung:
  1. Nhấp vào Thêm phương thức nhận thanh toán.
  2. Chọn phương thức giao hàng.
  3. Nhập thông tin chi tiết, rồi nhấp vào Lưu thông tin.

Tích hợp với QuickBooks Online

Nếu bạn kết nối tài khoản Shopify Bill Pay với tài khoản QuickBooks Online, các nhà cung cấp có hóa đơn chưa thanh toán sẽ tự động được tạo hồ sơ khi tài khoản được đồng bộ.

Chỉnh sửa hồ sơ của nhà cung cấp

Sau khi tạo hồ sơ nhà cung cấp, bạn nên cập nhật hoặc thay đổi một số chi tiết hoặc phương thức nhận tiền. Tuy nhiên, bạn không thể xóa phương thức nhận tiền của nhà cung cấp. Mọi thay đổi bạn thực hiện trong Shopify Bill Pay sẽ được đồng bộ hóa nếu tài khoản của bạn kết nối với QuickBooks Online.

Bước:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, nhấp vào Tài chính > Bill Pay.
 2. Nhấp vào Quản lý nhà cung cấp.
 3. Nhấp vào nhà cung cấp.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh thông tin hoặc phương thức nhận thanh toán bạn muốn chỉnh sửa.
 5. Chỉnh sửa thông tin chi tiết rồi nhấp vào Lưu thông tin.

Xóa hồ sơ nhà cung cấp

Bạn chỉ có thể xóa hồ sơ nhà cung cấp nếu không có khoản thanh toán hóa đơn đã lên lịch sắp tới cho nhà cung cấp đó. Bạn cần xóa mọi khoản thanh toán đã lên lịch trước khi xóa hồ sơ nhà cung cấp.

Bước:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, nhấp vào Tài chính > Bill Pay.
 2. Nhấp vào Nhà cung cấp.
 3. Nhấp vào nhà cung cấp.
 4. Nhấp vào Xóa nhà cung cấp, rồi nhấp vào Xóa nhà cung cấp.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí