Đặt điều chỉnh giá

Ngoài việc đặt quy tắc làm tròn cho giá sản phẩm, phí vận chuyển và đặt giá sản phẩm cố định cho quốc gia và vùng, bạn cũng có thể kiểm soát định giá địa phương bằng cách đặt điều chỉnh giá cho quốc gia và vùng.

Điều chỉnh giá là tỷ lệ phần trăm thay đổi đối với giá cơ sở của sản phẩm trong cửa hàng. Điều chỉnh giá áp dụng cho tất cả sản phẩm được bán cho khách hàng tại một quốc gia hoặc khu vực.

Bạn có thể xem chi tiết về cách tính giá từng sản phẩm cho từng thị trường.

Thiết lập điều chỉnh giá cho thị trường

Việc cài đặt điều chỉnh giá cho phép bạn tăng hoặc giảm giá của tất cả sản phẩm đối với quốc gia hoặc khu vực cụ thể. Điều chỉnh giá sẽ hiển thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm, nghĩa là điều chỉnh lên 100% sẽ làm tăng gấp đôi giá mặt hàng và điều chỉnh xuống 50% sẽ làm giảm một nửa giá mặt hàng.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thị trường.
  2. Nhấp vào thị trường bạn muốn điều chỉnh giá.
  3. Nhấp vào Sản phẩm và định giá.
  4. Trong mục Điều chỉnh giá, chọn Tăng giá trong menu thả xuống để thiết lập mức tăng điều chỉnh giá hoặc Giảm giá để thiết lập mức giảm điều chỉnh giá.
  5. Nhập tỷ lệ phần trăm điều chỉnh.
  6. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn cũng có thể tạo điều chỉnh giá cho quốc gia hoặc vùng bằng API PriceList.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí