Shopify Bundles

Shopify Bundles là một ứng dụng gói sản phẩm bên thứ nhất miễn phí, giúp bạn tạo và chỉnh sửa các gói sản phẩm cố định và gói sản phẩm giống nhau ngay trên trang quản trị Shopify và có sẵn trong tất cả các gói Shopify. Tìm hiểu thêm về gói sản phẩm.

Tạo gói sản phẩm bằng Shopify Bundles

Trước khi tạo gói sản phẩm, bạn cần tạo sản phẩm.

Bước:

Chỉnh sửa gói sản phẩm bằng Shopify Bundles

Nếu cần thay đổi gói sản phẩm đã tạo, bạn có thể chỉnh sửa gói ngay trong ứng dụng Shopify Bundles hoặc trên trang Sản phẩm của trang quản trị Shopify.

Chỉnh sửa gói sản phẩm trong ứng dụng Shopify Bundles

Chỉnh sửa gói sản phẩm trên trang sản phẩm

Lọc danh sách sản phẩm

Nếu muốn xem lại các gói sản phẩm đã tạo trên trang Sản phẩm của trang quản trị Shopify, bạn có thể lọc danh sách sản phẩm để bao gồm hoặc loại trừ các sản phẩm theo gói. Tìm hiểu thêm về lọc danh sách sản phẩm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí