Sử dụng gói sản phẩm với Đoạn mã Shopify

Bạn có thể bán gói sản phẩm bằng Đoạn mã Shopify đã đăng trong cửa hàng. Trước khi bắt đầu sử dụng gói trong cửa hàng, cân nhắc những điều sau:

  • Tập lệnh vận chuyển và thanh toán hoàn toàn tương thích với gói.
  • Đoạn mã mục hàng hoạt động bình thường với các mục hàng không theo gói. Tuy nhiên, đoạn mã mục hàng chỉ áp dụng cho các mục hàng theo gói đối với phương thức chỉ đọc. Việc thay đổi phương thức mục hàng sẽ không áp dụng cho mục hàng của gói sản phẩm.
  • Không đọc được các thành phần của gói trong giỏ hàng.
  • Có thể đọc các mục hàng của gói trong giỏ hàng nên phương thức giỏ hàng được áp dụng cho các mục hàng đó.

Đoạn mã áp dụng cho các gói theo mặc định, ngoại trừ đoạn mã mục hàng. Nếu không muốn áp dụng đoạn mã cho các gói trong cửa hàng, hãy bạn có thể cập nhật đoạn mã để lọc ra sản phẩm theo các phương thức như mẫu mã, sản phẩm hoặc mục hàng.

Giảm giá

Ưu đãi giảm giá do đoạn mã mục hàng tạo ra sẽ không áp dụng cho gói sản phẩm. Thực hiện một trong những thao tác sau nếu bạn muốn áp dụng giảm giá cho gói:

Phương thức của Gói sản phẩm và Đoạn mã Shopify

Trước khi bắt đầu sử dụng gói trong cửa hàng, xem lại các phương thức trong tập lệnh hiện có để đảm bảo các phương thức này hoạt động như kỳ vọng đối với các sản phẩm theo gói.

Phương thức giỏ hàng

Các phương thức giỏ hàng như subtotal_price, subtotal_price_was hoặc total_weight sẽ bao gồm gói trong thông tin đầu ra. Ví dụ: Giả sử có một gói sản phẩm trong giỏ hàng, giá tổng phụ của gói sẽ được bao gồm trong giá tổng phụ của cả giỏ hàng khi subtotal_price được gọi.

Phương thức giỏ hàng .line_items bao gồm gói, nên lệnh gọi .size hoặc .length cũng bao gồm thông tin từ các sản phẩm theo gói trong số lượng.

Phương thức delete_if là phương thức đoạn mã mục hàng thay đổi có thể áp dụng cho mục hàng không theo gói. Tuy nhiên, phương thức này không áp dụng cho mục hàng theo gói.

Phương thức mục hàng

Phương thức mục hàng chỉ đọc hoạt động với các mục hàng có trong gói sản phẩm. Một số ví dụ về phương thức mục hàng chỉ đọc là .original_line_price, line_price_was, .line_price_changed?, .properties_wasproperties_changed?.

Các phương thức mục hàng thay đổi bị bỏ qua nếu áp dụng các phương thức này cho mục hàng có trong gói. Một số ví dụ về phương thức mục hàng thay đổi là.change_line_price, .change_properties.split.

Tìm hiểu thêm về Đoạn mã Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí