Đăng nhập bằng phương thức xác thực hai bước

Sau khi thiết lập xác thực hai bước, để đăng nhập vào trang quản trị Shopify, bạn phải sử dụng phương thức xác thực ngoài email và mật khẩu. Nếu đã thiết lập phương thức xác thực dự phòng, bạn có thể chọn phương thức để sử dụng khi đăng nhập.

Bước:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí