Chủ đề của Shopify

Các chủ đề do Shopify tạo ra đều miễn phí và được Bộ phận hỗ trợ chủ đề của Shopify hỗ trợ. Hiện tại, Dawn là chủ đề Online Store 2.0 duy nhất do Shopify phát hành.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí