Ứng dụng Retail Barcode Labels

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Retail Barcode Labels để thiết kế và in nhãn mã vạch trong Shopify. Bạn cũng cần kết nối máy in nhãn được hỗ trợ với máy tính.

Bạn có thể dùng ứng dụng Retail Barcode Labels để in nhãn từ trang quản trị Shopify trên máy tính để bàn và ứng dụng Shopify cho di động. Tuy nhiên, Shopify POS hiện không hỗ trợ tính năng in nhãn.

Kích cỡ nhãn được hỗ trợ

Ứng dụng Retail Barcode Labels hỗ trợ những kích cỡ nhãn sau:

 • Dymo - 30252 Lớn (1 1/8" x 3 1/2") (28 mm x 90 mm), tối đa 39 chữ số
 • Dymo - 30336 Nhỏ (1" x 2 1/8") (25 x 54 mm), tối đa 22 chữ số
 • Dymo - 30332 Vuông (1" x 1") (25 x 25 mm), tối đa 6-8 chữ số
 • Dymo - 30299 Thẻ giá (3/8" x 3/4") (9 x 19 mm), tối đa 8 chữ số (không có tại Vương quốc Anh)
 • Chuẩn Avery - 5160 (2,63" x 1") (6,7 x 2,5 cm)
 • Avery Standard - 5167 (1,75" x 0,5")
 • Zebra - 10010037 (1,188" x 0,844")
 • Zebra - 10010038 (1,25" x 1")
 • Zebra - 10010039 (2" x 1")
 • Zebra - 10015340 (2,25" x 0,75")
 • Zebra - 10010043 (3" x 1")
 • Zebra - 10010044 (3" x 2")
 • Zebra - ZSB-LC6 (2.25" x 1") (57 mm x 25 mm)
 • Zebra - ZSB-LC7 (1,25" x 1,25")
 • Zebra - ZSB-LC8 (2.25" x 0.5") (57 mm x 13 mm)

Thiết lập ứng dụng Retail Barcode Labels trong Shopify

Bạn có thể thiết lập ứng dụng Retail Barcode Labels bằng một vài bước:

 1. Cài đặt ứng dụng Retail Barcode Labels trong Shopify App Store.
 2. Tạo mẫu nhãn mã vạch trong Shopify.
 3. Tạo mã vạch cho sản phẩm.

Tạo mẫu nhãn mã vạch

Mẫu nhãn mã vạch xác định thông tin sản phẩm chứa trong nhãn mã vạch. Kích cỡ mẫu nhỏ hơn có ít phương án tùy chỉnh hơn do không gian giới hạn trên nhãn.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Nhấp vào Retail Barcode Labels.

 3. Nhấp vào Create template (Tạo mẫu). Nếu bạn chưa tạo mẫu nào, nhấp vào Get started (Bắt đầu) và chọn một trong các tùy chọn sau đây trong hộp thoại Getting started (Bắt đầu):

  • Skip (Bỏ qua): Bỏ qua bước tạo mã vạch và chuyển đến trình xem tạo mẫu.
  • Create barcodes (Tạo mã vạch): Tạo mã vạch cho sản phẩm.
 4. Nhập tiêu đề mẫu.

 5. Chọn loại nhãn trong mục Popular label types (Loại nhãn phổ biến) hoặc chọn Other label types (Loại nhãn khác) sau đó chọn thương hiệu và mã giấy.

 6. Trong mục Label attributes (Thuộc tính nhãn), chọn thông tin bạn muốn thêm vào nhãn. Nhấp và kéo các dấu chấm bên cạnh mặt hàng để thay đổi thứ tự trên nhãn.

 7. Nhấp vào Tạo mẫu.

Tạo mã vạch cho tất cả sản phẩm

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Retail Barcode Labels để tự động tạo mã vạch không trùng lặp cho tất cả sản phẩm. Ứng dụng tạo mã vạch 8 chữ số. Bạn có thể chỉnh sửa mã vạch trong trang thông tin chi tiết sản phẩm hoặc mẫu mã, hoặc bằng thao tác hàng loạt.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Nhấp vào Retail Barcode Labels.

 3. Nhấp vào Create barcodes (Tạo mã vạch) sau đó chọn Create barcodes for all products (Tạo mã vạch cho tất cả sản phẩm).

 4. Trong hộp thoại Create barcodes for products (Tạo mã vạch cho sản phẩm), chọn một trong những tùy chọn sau:

  • Create barcodes only for products or variants that don’t have barcodes yet (Chỉ tạo mã vạch cho sản phẩm hoặc mẫu mã chưa có mã vạch): Tùy chọn này sẽ tạo mã vạch cho các sản phẩm chưa có mã vạch.
  • Replace any existing barcodes with new ones. If a product or variant doesn’t have a barcode yet, create a new barcode (Thay thế mã vạch hiện có bằng mã vạch mới. Nếu sản phẩm hoặc mẫu mã chưa có mã vạch, tạo mã vạch mới): Thao tác này sẽ tạo mã vạch mới cho tất cả sản phẩm trong danh mục. Bạn không thể hoàn tác thao tác này.
 5. Nhấp vào Create barcodes (Tạo mã vạch).

Tạo mã vạch cho sản phẩm cụ thể

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Retail Barcode Labels để tạo mã vạch không trùng lặp cho sản phẩm cụ thể. Ứng dụng tạo mã vạch 8 chữ số. Bạn có thể chỉnh sửa mã vạch trong trang thông tin chi tiết sản phẩm hoặc mẫu mã, hoặc bằng thao tác hàng loạt.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Nhấp vào Retail Barcode Labels.

 3. Nhấp vào Create barcodes (Tạo mã vạch) rồi chọn Create barcodes for specific products (Tạo mã vạch cho sản phẩm cụ thể).

 4. Trong hộp thoại Add products (Thêm sản phẩm), chọn sản phẩm bạn muốn tạo mã vạch sau đó nhấp vào Add (Thêm).

 5. Trong hộp thoại Create barcodes for products (Tạo mã vạch cho sản phẩm), chọn một trong những tùy chọn sau:

  • Create barcodes only for products or variants that don’t have barcodes yet (Chỉ tạo mã vạch cho sản phẩm hoặc mẫu mã chưa có mã vạch): Tùy chọn này sẽ tạo mã vạch cho các sản phẩm chưa có mã vạch.
  • Replace any existing barcodes with new ones. If a product or variant doesn’t have a barcode yet, create a new barcode. (Thay thế các mã vạch hiện có bằng mã vạch mới. Nếu sản phẩm hoặc mẫu mã chưa có mã vạch, tạo mã vạch mới.): Thao tác này sẽ tạo mã vạch mới cho tất cả sản phẩm trong danh mục. Bạn không thể hoàn tác thao tác này.
 6. Nhấp vào Create barcodes (Tạo mã vạch).

In nhãn mã vạch trong trình xem danh sách sản phẩm

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.

 2. Chọn sản phẩm bạn muốn tạo nhãn mã vạch.

 3. Nhấp vào ..., sau đó vào mục ỨNG DỤNG, chọn In nhãn mã vạch.

 4. Chọn mẫu nhãn.

 5. Trong mục Sản phẩm, nhấp vào tên sản phẩm rồi nhập số lượng nhãn bạn muốn in cho mỗi mẫu mã.

 6. Không bắt buộc: Nhấp vào Preview labels (Xem trước nhãn) để xem trước từng nhãn sản phẩm.

 7. Xác nhận cài đặt máy in của bạn hiển thị trong mục Print job (Lệnh in).

 8. Nhấp vào nút Print labels (In nhãn).

 9. Không bắt buộc: Để lưu một bản PDF của nhãn mã vạch, đặt Destination (Đích) thành Lưu dưới dạng PDF.

 10. Cập nhật cài đặt máy in theo cài đặt đề xuất và nhấp vào Print (In).

In nhãn mã vạch từ ứng dụng Retail Barcode Labels

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Nhấp vào Retail Barcode Labels > Print labels (In nhãn).

 3. Chọn sản phẩm bạn muốn in nhãn mã vạch, sau đó nhấp vào Add (Thêm).

 4. Không bắt buộc: Nhấp vào Preview labels (Xem trước nhãn) để xem trước từng nhãn sản phẩm.

 5. Xác nhận cài đặt máy in của bạn hiển thị trong mục Print job (Lệnh in).

 6. Nhấp vào nút Print labels (In nhãn).

 7. Không bắt buộc: Để lưu một bản PDF của nhãn mã vạch, đặt Destination (Đích) thành Lưu dưới dạng PDF.

 8. Cập nhật cài đặt máy in theo cài đặt đề xuất và nhấp vào Print (In).

Cài đặt in khuyên dùng dành cho nhãn mã vạch

Làm theo những bước sau để giúp đảm bảo in nhãn mã vạch đúng cách.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí