Thêm và gỡ nút thanh toán nhanh

Bạn có thể thêm hoặc gỡ nút thanh toán nhanh ở bất kỳ phần nào có nút Thêm vào giỏ hàng của cửa hàng trực tuyến .

Trước khi thêm nút thanh toán động, hãy đảm bảo các nút này tương thích với cửa hàng trực tuyến của bạn.

Thêm hoặc gỡ nút thanh toán nhanh trên trang sản phẩm

Bạn có thể thêm hoặc gỡ nút thanh toán động trên trang sản phẩm.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Sản phẩm.
 2. Chọn Sản phẩm mặc định hoặc mẫu sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Trong mục Thông tin sản phẩm, nhấp vào nút Mua.
 4. Chọn hoặc bỏ chọn Hiển thị nút thanh toán động. Nếu chủ đề không có lựa chọn cài đặt Hiển thị nút thanh toán động, bạn cần cập nhật chủ đề hoặc chỉnh sửa mã chủ đề.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm hoặc gỡ nút thanh toán nhanh trên trang chủ

Nếu trang chủ của bạn có mục sản phẩm nổi bật có nút Thêm vào giỏ hàng thì bạn có thể thêm hoặc gỡ các nút thanh toán nhanh trong mục đó.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Trong mục Sản phẩm nổi bật, nhấp vào nút Mua.
 3. Chọn hoặc bỏ chọn Hiển thị nút thanh toán động.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Nếu chủ đề không có lựa chọn cài đặt Hiển thị nút thanh toán động, bạn cần cập nhật chủ đề hoặc chỉnh sửa mã chủ đề.

Thêm nút thanh toán nhanh cho một số sản phẩm nhất định

Nếu muốn thêm nút thanh toán nhanh cho một số trang sản phẩm nhất định, bạn cần tạo mẫu thay thế. Mẫu thay thế là mẫu có mã chủ đề trùng lặp mà bạn có thể chỉnh sửa mà không làm ảnh hưởng đến mẫu gốc. Bạn có thể thêm các nút thanh toán nhanh vào mẫu thay thế, sau đó dùng mẫu này cho một số sản phẩm nhất định.

Để tạo mẫu sản phẩm thay thế, xem mục Tạo mẫu mới.

Sau khi tạo mẫu sản phẩm thay thế và chỉ định mẫu đó cho một sản phẩm, bạn cần bật các nút thanh toán động cho sản phẩm đó.

Các bước thực hiện:

 1. Tìm chủ đề bạn muốn tạo mẫu thay thế và nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).
 2. Trong trình biên tập chủ đề, truy cập trang sản phẩm cho sản phẩm bạn đã chỉ định mẫu thay thế.
 3. Nhấp vào mục Trang sản phẩm.
 4. Chọn hoặc bỏ chọn Hiển thị nút thanh toán động.
 5. Nhấp vào Save (Lưu). Thay đổi sẽ được áp dụng cho tất cả các sản phẩm sử dụng mẫu thay thế.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí