Quản lý báo cáo tùy chỉnh

Sau khi tạo báo cáo tùy chỉnh, bạn có thể sửa đổi thông tin chi tiết về báo cáo nếu cần.

Xem báo cáo tùy chỉnh

Báo cáo tùy chỉnh đã được tạo và lưu sẽ hiển thị trong danh sách trên trang Báo cáo của trang quản trị Shopify.

Lọc danh sách báo cáo tùy chỉnh

Tất cả báo cáo tùy chỉnh đều được coi là do người dùng tạo thay vì là do Shopify tạo. Tên của nhân viên đã tạo báo cáo được liệt kê làm tác giả trong cột Tác giả của danh sách Báo cáo.

Bạn có thể hiển thị danh sách chỉ bao gồm báo cáo tùy chỉnh khi lọc danh sách theo Tác giả, sau đó chỉ chọn Người dùng. Nếu được, bạn có thể lọc danh sách kỹ hơn theo nhân viên đã soạn báo cáo.

Quyền nhân viên đối với báo cáo tùy chỉnh

Mọi nhân viên cửa hàng có quyền Phân tích đều có thể truy cập tất cả báo cáo bạn sửa đổi hoặc tạo, cũng như có thể nhân bản và sửa đổi các báo cáo đó.

Tìm hiểu thêm về quyền phân tích của nhân viên.

Chỉnh sửa báo cáo tùy chỉnh

Bạn có thể sửa đổi bộ lọc và dữ liệu trong cột của báo cáo tùy chỉnh bất kỳ lúc nào, ngay cả sau khi tạo báo cáo.

Tìm hiểu cách lọc và chỉnh sửa báo cáo.

Bước:

Đổi tên báo cáo tùy chỉnh

Xóa báo cáo tùy chỉnh

Thao tác xóa báo cáo không thể hoàn tác.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí