Nhập thủ công danh sách liên hệ từ MailChimp

Hướng dẫn này giải thích cách nhập thủ công thông tin liên hệ từ MailChimp sang Shopify.

Xuất danh sách liên hệ từ MailChimp

Để nhập danh bạ vào Shopify, trước tiên, bạn cần xuất danh bạ từ MailChimp.

Sắp xếp lại tệp

Sau khi xuất thông tin liên hệ từ MailChimp, bạn sẽ có một tệp ZIP được lưu trong máy tính. Tệp ZIP này chứa tệp CSV có danh sách thành viên đã đăng ký. Nếu có bất kỳ thành viên hủy đăng ký nào trong thông tin liên hệ, bạn sẽ nhận được tệp CSV khác chứa danh sách thành viên hủy đăng ký. Bạn cần giải nén tệp ZIP, sau đó sắp xếp lại từng tệp CSV để sẵn sàng nhập tệp.

Các bước thực hiện:

 1. Tải tệp CSV lên Google Trang tính.
 2. Trong bảng tính, chỉ giữ lại các tiêu đề cột sau đây và xóa các tiêu đề cột khác.

  • Địa chỉ email
  • Tên
  • Họ
  • Số điện thoại
  • Công ty
 3. Đổi tên các tiêu đề cột sau và đảm bảo không để dấu cách ở hai bên văn bản:

  • Từ Địa chỉ email thành Email
  • Từ Số điện thoại thành Phone
 4. Thêm tiêu đề cột mới có tên Accepts Email Marketing và nhập giá trị trong cột này cho từng khách hàng theo các tiêu chí sau:

  • Nếu tên tệp bắt đầu bằng subscribed_members, hãy gõ yes cho tất cả khách hàng.
  • Nếu tên tệp bắt đầu bằng nonsubscribed_members, hãy gõ no cho tất cả khách hàng.
 5. Thêm tiêu đề cột mới có tên Accepts SMS Marketing và nhập giá trị yes hoặc no cho từng khách hàng.

 6. Xuất tệp ra máy tính ở định dạng CSV.

Nhập tệp vào Shopify

Sau khi sắp xếp lại các tệp CSV, bạn cần nhập từng tệp vào cửa hàng Shopify để hoàn thành việc nhập dữ liệu.

Xử lý lỗi

Tìm thấy lỗi ở đầu trang CSV

Nếu gặp lỗi Error found in CSV header khi nhập tệp CSV vào Shopify, nghĩa là tên tiêu đề cột không khớp. Kiểm tra xem tên tiêu đề cột trong tệp CSV có khớp với tên bắt buộc hay không.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí