Quản lý ngôn ngữ

Thêm ngôn ngữ mới vào cửa hàng trực tuyến

Trước khi bắt đầu, đảm bảo cửa hàng của bạn đáp ứng các yêu cầu về bán hàng bằng nhiều ngôn ngữ.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Ngôn ngữ.

 2. Trong Ngôn ngữ đã dịch, nhấp vào Thêm ngôn ngữ.

 3. Chọn ngôn ngữ trong menu thả xuống rồi nhấp vào Thêm.

 4. Làm theo các bước để nhập nội dung đã dịch vào Shopify.

 5. Hoặc nhấp vào Truy cập Cửa hàng ứng dụng Shopify và làm theo các bước để cài đặt ứng dụng dịch vào cửa hàng.

 6. Làm theo các bước trong ứng dụng để dịch nội dung của cửa hàng trực tuyến và đăng ngôn ngữ mới.

 7. Nhấp vào Preview (Xem trước) để xem nhiều ngôn ngữ trong cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể xem trước cả các ngôn ngữ đã đăng lẫn hủy đăng.

Đăng ngôn ngữ lên cửa hàng trực tuyến

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Ngôn ngữ.

 2. Trong Ngôn ngữ đã dịch, nhấp vào Đăng bên cạnh ngôn ngữ bạn muốn cung cấp cho khách hàng trong cửa hàng.

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Quản lý ngôn ngữ cho thị trường

Theo mặc định, mỗi Thị trường mới bạn tạo sẽ sử dụng ngôn ngữ mặc định của cửa hàng.

Bạn cần chỉ định ngôn ngữ mới đăng cho một Thị trường để khách truy cập thấy được những ngôn ngữ này trên cửa hàng trực tuyến của mình. Bạn không thể thêm các ngôn ngữ bị hủy đăng vào Thị trường.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Thị trường.

 2. Nhấp vào Quản lý bên cạnh thị trường bạn muốn cập nhật.

 3. Nhấp vào Miền và ngôn ngữ.

 4. Trong mục Ngôn ngữ, chọn hộp kiểm cho từng ngôn ngữ bạn muốn bật.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Hủy đăng một ngôn ngữ trong cửa hàng trực tuyến của bạn

Bạn cũng có thể hủy đăng ngôn ngữ để ẩn với khách hàng. Mọi liên kết đến cửa hàng bằng ngôn ngữ cụ thể đó sẽ hiển thị lỗi 404 "Không tìm thấy trang", vì vậy hãy tạo chuyển hướng cho bất kỳ ngôn ngữ nào bạn đã hủy đăng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Ngôn ngữ.

 2. Trong Ngôn ngữ đã dịch, nhấp vào Hủy đăng bên cạnh ngôn ngữ bạn không muốn cung cấp.

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Khi hủy đăng ngôn ngữ, bạn cũng xóa ngôn ngữ đó khỏi tất cả các Thị trường đã được thêm ngôn ngữ.

Xóa ngôn ngữ trong cửa hàng trực tuyến

Nếu bạn tự tin rằng mình không cần bản dịch bằng ngôn ngữ đó, bạn cũng có thể xóa ngôn ngữ. Việc xóa một ngôn ngữ cũng sẽ xóa tất cả bản dịch của ngôn ngữ đó vĩnh viễn. Nếu bật lại ngôn ngữ trong tương lai, bạn cần thêm lại bản dịch.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Ngôn ngữ.

 2. Trong Ngôn ngữ đã dịch, nhấp vào biểu tượng xóa bên cạnh ngôn ngữ đã hủy đăng mà bạn muốn xóa khỏi cửa hàng.

 3. Nhấp vào Delete (Xóa).

Khi xóa ngôn ngữ, bạn cũng xóa ngôn ngữ đó khỏi tất cả các Thị trường đã thêm ngôn ngữ đó.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí