Danh mục cải tiến

Danh mục nâng cao giúp khách hàng duyệt và tìm kiếm sản phẩm bằng danh mục trên Instagram và Facebook. Việc sử dụng danh mục nâng cao có thể tăng khả năng tìm thấy cửa hàng cũng như hiệu quả quảng cáo của bạn.

Yêu cầu về danh mục sản phẩm

Để sử dụng danh mục cải tiến, bạn cần bán hàng trên Instagram và đảm bảo thêm danh mục sản phẩm của Google (GPC) vào mỗi sản phẩm trong cửa hàng.

Để tăng khả năng tìm thấy, bạn cần mô tả loại mặt hàng bạn đang bán bằng cách thêm danh mục sản phẩm cho mỗi sản phẩm. Facebook chấp nhận Danh mục sản phẩm của Google làm định dạng mặc định. Trong trang quản trị Shopify, bạn có thể thêm GPC chính xác cho từng sản phẩm bằng trang chỉnh sửa sản phẩm hàng loạt. Shopify sẽ đồng bộ dữ liệu đó cùng nội dung còn lại trong dữ liệu danh mục của bạn với Facebook.

Bắt buộc phải có danh mục sản phẩm nếu khách hàng thanh toán trên Facebook và Instagram. Danh mục sản phẩm có thể giúp Facebook xác định số tiền thuế khách hàng cần thanh toán hoặc xem sản phẩm có đủ điều kiện đối với chính sách trả lại tùy chỉnh không.

Nếu khách hàng thanh toán trong cửa hàng Shopify, danh mục sản phẩm không bắt buộc nhưng được khuyến khích.

Cách sử dụng Danh mục sản phẩm của Google

Khi đồng bộ sản phẩm với Facebook lần đầu tiên, để giúp bạn bắt đầu, Danh mục sản phẩm của Google (GPC) sẽ được tự động điền cho sản phẩm. Đối với bất kỳ sản phẩm nào còn thiếu GPC, bạn có thể thêm những sản phẩm này bằng trang chỉnh sửa sản phẩm hàng loạt. Để truy cập trang chỉnh sửa hàng loạt trên kênh Facebook, nhấp vào View all products (Xem tất cả sản phẩm) trong mục Product status (Trạng thái sản phẩm) của trang Overview (Tổng quan). Chỉnh sửa trường Google Product Category (Danh mục sản phẩm của Google) cho sản phẩm của bạn, sau đó nhấp vào Lưu. Lần tiếp theo Shopify đồng bộ dữ liệu danh mục của bạn với Facebook, những giá trị này cũng sẽ được đồng bộ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí