Shop Mini

Shop Mini là trải nghiệm mua sắm do các nhà phát triển tạo ra để giúp cải thiện Cửa hàng trên Shop. Bạn có thể sử dụng Shop Mini để thêm tính năng mới vào Cửa hàng trên Shop, ví dụ như phát trực tiếp, bài đăng có tính năng mua sắm và biểu đồ kích cỡ.

Các nhà phát triển tạo ra phiên bản mini cho Shop đều thuộc Chương trình đối tác của Shopify, một mạng lưới các nhà phát triển đáng tin cậy xây dựng ứng dụng dành riêng cho cửa hàng Shopify. Mỗi Shop Mini đều được Shopify đánh giá để đảm bảo đáp ứng tất cả yêu cầu đối với ứng dụng.

Để có quyền truy cập vào Shop Minis, bạn phải cài đặt ứng dụng đối tác từ Bộ sưu tập Shop Minis trên cửa hàng ứng dụng Shopify.

Mọi nội dung bạn tạo bằng Shop Mini hoặc đã chọn hiển thị đều phải tuân thủ Chính sách nội dung của Shop.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí