Phân tích hiệu suất kênh bán hàng Shop

Bạn có thể truy cập phần tổng quan về ảnh hưởng của kênh Shop đối với doanh nghiệp của bạn theo thời gian. Ví dụ: Bạn có thể xem tổng doanh số bán hàng và đơn hàng có được bằng Shop Pay cũng như tổng doanh số bán hàng và đơn hàng có được trong cửa hàng trên Shop của bạn.

Xem phân tích hiệu suất

Nếu kích hoạt tính năng Shop cho tài khoản, bạn sẽ có thể xem số liệu Shop Pay và Cửa hàng trên Shop trên kênh bán hàng Shop của trang quản trị Shopify. Nếu bạn không có đủ khách hàng sử dụng Shop, một vài số liệu về hiệu suất sẽ không có. Những số liệu này sẽ xuất hiện sau khi có thêm khách hàng bắt đầu sử dụng Shop.

Bạn có thể xem các giá trị dữ liệu về Shop sau:

 • Tổng doanh số với Shop Pay: tổng doanh số được xử lý bằng Shop Pay trên tất cả các kênh bán hàng.
 • Tổng số đơn hàng được đặt bằng Shop Pay: số lượng đơn hàng được đặt bằng Shop Pay trên tất cả các kênh bán hàng.
 • Doanh số cửa hàng trên Shop: tổng doanh số đạt được trên kênh bán hàng Shop
 • Đơn hàng của cửa hàng trên Shop: số lượng đơn hàng được đặt trên kênh bán hàng Shop.

 Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Trên kênh bán hàng Shop, nhấp vào biểu tượng lịch rồi chọn khung thời gian bạn muốn xem. Bạn có thể chọn hôm nay, 7 ngày qua hoặc 30 ngày qua.

 5. Nhấp vào số liệu để xem báo cáo chi tiết hơn trong mục Phân tích. Bạn có thể xem báo cáo Hiệu suất Shop PayHiệu suất cửa hàng trên Shop.

Xem báo cáo hiệu suất của Shop

Bạn có thể truy cập các báo cáo hiệu suất của Shop sau:

 • Hiệu suất Shop Pay: Báo cáo này hiển thị doanh số hoặc số lượng đơn hàng được xử lý bằng Shop Pay trên tất cả các kênh bán hàng.
 • Hiệu suất cửa hàng trên Shop: Báo cáo này hiển thị doanh số hoặc số lượng đơn hàng được xử lý bằng kênh bán hàng Shop.

Trong mỗi báo cáo, bạn có thể chọn hiển thị Tổng số tiền thanh toánTổng số đơn hàng. Bạn có thể thay đổi khoảng ngày xem xét, tạo phép so sánh với một khoảng ngày khác và chọn tần suất của số liệu.

Trong mỗi báo cáo, bạn có thể in báo cáo hiện tại, xuất báo cáo hiện tại hoặc lưu báo cáo.

Xem danh sách phiên được giới thiệu từ ứng dụng Shop

Trong báo cáo Shopify, các phiên được giới thiệu từ ứng dụng Shop sẽ được liệt kê trong báo cáo Số phiên theo nguồn giới thiệu và báo cáo Số phiên theo thời gian dưới dạng shop_app trong cột nguồn Tên chiến dịch UTM. Trên toàn Shop đề cập đến doanh số hoặc số lượng đơn hàng có được bằng ứng dụng Shop và Shop Pay. Shop Pay bao gồm doanh số hoặc số lượng đơn hàng có được từ mọi kênh có sẵn, kể cả cửa hàng trực tuyến.

Bạn có thể lọc danh sách theo tên nguồn giới thiệu để chỉ xem các phiên do Shop giới thiệu.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify, vào Phân tích > Báo cáo.
 2. Nhấp vào menu thả xuống Danh mục, sau đó chọn Thu nạp.
 3. Nhấp vào Số phiên theo nguồn giới thiệu.
 4. Nhấp vào Edit columns (Chỉnh sửa cột) rồi chọn UTM campaign source (Nguồn chiến dịch UTM).
 5. Nhấp vào Manage filters (Quản lý bộ lọc).
 6. Nhấp vào Select filter (Chọn bộ lọc) rồi chọn UTM campaign source (Nguồn chiến dịch UTM).
 7. Nhấp vào Tìm kiếm rồi chọn hoặc nhập shop_app.
 8. Nhấp vào Áp dụng bộ lọc để xem danh sách bán hàng do Shop giới thiệu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí