Phân tích hiệu suất

Trong trang quản trị Shopify, bạn có thể truy cập các báo cáo theo dõi tác động của kênh Shop đối với hoạt động kinh doanh của bạn. Ví dụ: Bạn có thể chạy báo cáo để biết số lượng giao dịch bán hàng được thực hiện qua ứng dụng Shop, hoặc những trang web nào giới thiệu khách hàng đến Cửa hàng trên Shop của bạn.

Xem phân tích hiệu suất

Nếu đã kích hoạt kênh Shop, bạn có thể thấy thông tin về ảnh hưởng của Shop đến doanh nghiệp của bạn. Ví dụ: Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về doanh số, đơn hàng, thông tin theo dõi và số lần hiển thị.

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Phân tích.

 5. Xem số liệu cụ thể về hiệu suất và chọn khung thời gian, nếu có.

Trong phân tích của bạn, All Shop đề cập đến các giao dịch bán hoặc đơn hàng được thực hiện bằng ứng dụng Shop và Shop Pay. Shop Pay gồm các giao dịch bán hoặc đơn hàng được thực hiện trên bất kỳ kênh nào có sẵn, bao gồm cửa hàng trực tuyến.

Nếu bạn không có đủ khách hàng sử dụng Shop, một vài số liệu về hiệu suất sẽ không có. Những số liệu này sẽ xuất hiện sau khi có thêm khách hàng bắt đầu sử dụng Shop.

Xem danh sách phiên được giới thiệu từ ứng dụng Shop

Trong báo cáo Shopify, các phiên được giới thiệu từ ứng dụng Shop sẽ được liệt kê trong báo cáo số phiên theo nguồn giới thiệu và báo cáo số phiên theo thời gian dưới dạng shop_app trong cột nguồn Tên chiến dịch UTM. Bạn có thể lọc danh sách theo tên nguồn giới thiệu để chỉ xem các phiên do Shop giới thiệu.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify, vào Phân tích > Báo cáo.
 2. Trong Acquisition (Số liệu tiếp nhận), nhấp vào Sessions by referrer (Phiên theo nguồn giới thiệu).
 3. Nhấp vào Edit columns (Chỉnh sửa cột) rồi chọn UTM campaign source (Nguồn chiến dịch UTM).
 4. Nhấp vào Manage filters (Quản lý bộ lọc).
 5. Nhấp vào Select filter (Chọn bộ lọc) rồi chọn UTM campaign source (Nguồn chiến dịch UTM).
 6. Nhấp vào Tìm kiếm rồi chọn hoặc nhập shop_app.
 7. Nhấp vào Áp dụng bộ lọc để xem danh sách bán hàng do Shop giới thiệu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí