Thiết lập kênh Shop

Thiết lập kênh Shop để quản lý cách thức hiển thị của Cửa hàng Shop với khách hàng trong ứng dụng Shop và quản lý cài đặt mua sắm. Việc sử dụng kênh Shop cho phép bạn quản lý cài đặt nhằm góp phần cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng trong ứng dụng Shop.

Thêm kênh Shop vào Shopify

Nếu không muốn bán hàng trên Shop, bạn có thể chọn không tham gia Bán hàng qua Shop. Để xóa kênh Shop, tham khảo Xóa kênh bán hàng khỏi Shopify Admin.

Tùy chỉnh cửa hàng Shop cho Shop

Bạn có thể sử dụng kênh Shop để xem Cửa hàng Shop của mình hiển thị như thế nào với người dùng ứng dụng Shop. Bạn cũng có thể chỉnh sửa tài sản thương hiệu, thông tin cửa hàng và thay đổi thứ tự xuất hiện của bộ sưu tập sản phẩm trong Cửa hàng trên Shop.

Kênh Shop tự động đồng bộ với cửa hàng trực tuyến để hiển thị một số thông tin trên Shop như logo, nền cửa hàng, mô tả cửa hàng và chính sách cửa hàng. Bạn có thể cập nhật những nội dung hiển thị trên Shop bằng cách thay đổi cài đặt trên kênh Shop.

Chỉnh sửa tài sản thương hiệu và bộ sưu tập của cửa hàng

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Cửa hàng Shop.

 5. Trong menu thả xuống ở đầu trang, chọn Trang chủ Cửa hàng trên Shop.

 6. Thực hiện bất kỳ thao tác nào dưới đây:

  • Nhấp vào Đầu trang để thay đổi yếu tố thương hiệu của cửa hàng trên Shop:
   • Nhấp vào Logo để thay đổi logo hiển thị trong Cửa hàng trên Shop.
   • Nhấp vào Màu để chọn màu sắc thương hiệu tương phản với logo của bạn.

- Nhấp vào Danh mục để thêm, xóa hoặc sắp xếp lại bộ sưu tập theo loại danh mục trong Cửa hàng trên Shop của bạn. - Nhấp vào Bộ sưu tập để thêm, xóa hoặc sắp xếp lại bộ sưu tập trưng bày trong Cửa hàng trên Shop. - Di chuột và nhấp vào biểu tượng con mắt bên cạnh Bộ sưu tập để ẩn bộ sưu tập khỏi Shop. - Di chuột và nhấp vào biểu tượng con mắt bên cạnh Sản phẩm bán chạy nhất để ẩn mục có sản phẩm bán chạy nhất. - Di chuột và nhấp vào biểu tượng con mắt bên cạnh Tất cả sản phẩm để ẩn mục có sản phẩm ra mắt gần đây nhất.

 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Chỉnh sửa thông tin cửa hàng

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Cửa hàng Shop.

 5. Trong menu thả xuống ở đầu trang, chọn Thông tin cửa hàng.

 6. Thực hiện bất kỳ thao tác nào dưới đây:

  • Nhấp vào Mô tả để thay đổi mô tả hiển thị trên Cửa hàng trên Shop rồi nhấp vào Lưu.
  • Nhấp vào Thông tin liên hệ và mạng xã hội để thay đổi thông tin liên hệ hiển thị trên Cửa hàng trên Shop như URL liên hệ, email, số điện thoại và hồ sơ truyền thông xã hội, rồi nhấp vào Lưu.
  • Trong mục Cửa hàng trực tuyến, nhấp vào Quản lý cửa hàng trực tuyến để quay lại trang quản trị Shopify và chỉnh sửa cửa hàng trực tuyến.
  • Trong mục Chính sách cửa hàng, nhấp vào Quản lý chính sách để quay lại trang quản trị Shopify và chỉnh sửa chính sách cửa hàng rồi nhấp vào Lưu.

Bán hàng qua Shop

Cài đặt Bán hàng qua Shop quản lý tất cả các tính năng cho phép khách hàng mua hàng từ cửa hàng trên Shop. Cài đặt này bao gồm cửa hàng trên Shop, trang chi tiết sản phẩm và trang thanh toán. Cài đặt này cho phép bạn bán sản phẩm trên ứng dụng Shop và phải được kích hoạt để khách hàng có thể tìm thấy cửa hàng của bạn.

Nếu cửa hàng của bạn đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện trong Nguyên tắc dành cho thương nhân trên Shop, cài đặt Bán hàng qua Shop sẽ tự động được kích hoạt. Nếu không muốn bán sản phẩm trên ứng dụng Shop, bạn có thể hủy kích hoạt cài đặt Bán hàng qua Shop.

Chọn không sử dụng Bán hàng qua Shop

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Settings (Cài đặt).

 5. Trong mục Bán hàng qua Shop, nhấp vào Hủy kích hoạt.

Tìm kiếm trên Shop

Tính năng tìm kiếm trên Shop được thiết kế với các hệ thống xếp hạng giúp khách hàng nhanh chóng tìm được kết quả tìm kiếm liên quan và hữu ích nhất trong ứng dụng Shop.

Nếu cửa hàng của bạn đáp ứng các yêu cầu về tư cách hợp lệ trong Nguyên tắc dành cho thương nhân trên Shop và đã bật cài đặt Mua sắmPhát hiện trong kênh Shop, khách hàng có thể tìm thấy Cửa hàng trên Shop và sản phẩm trong cửa hàng của bạn trong tab Tìm kiếm trên ứng dụng Shop. Theo mặc định, bạn chọn tham gia tìm kiếm trên Shop.

Chọn không tham gia Tìm kiếm trên Shop

Nếu bạn không muốn cửa hàng và sản phẩm của mình được tìm thấy trên Shop, bạn có thể vô hiệu hóa cài đặt Phát hiện. Nếu bạn chọn không tham gia tìm kiếm trên Shop, Cửa hàng Shop và sản phẩm của bạn sẽ bị xóa khỏi kết quả tìm kiếm và bộ sưu tập cửa hàng trên Shop, bao gồm cả kết quả tìm kiếm cửa hàng tại địa phương.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Settings (Cài đặt).

 5. Trong mục Bán hàng qua Shop, hủy kích hoạt tính năng Phát hiện.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí