Thiết lập kênh Shop

Thiết lập kênh Shop để quản lý cách thức hiển thị của Cửa hàng Shop với khách hàng trong ứng dụng Shop và quản lý cài đặt mua sắm. Sau khi thiết lập kênh Shop, bạn có thể tùy chỉnh chi tiết Cửa hàng trên Shop và trang chủ.

Thêm kênh Shop vào Shopify

Nếu không muốn bán hàng trên Shop, bạn có thể chọn không tham gia Bán hàng qua Shop. Để xóa kênh Shop, tham khảo Xóa kênh bán hàng khỏi Trang quản trị Shopify.

Bán hàng qua Shop

Cài đặt Bán hàng qua Shop quản lý tất cả các tính năng cho phép khách hàng mua hàng từ cửa hàng trên Shop. Cài đặt này bao gồm cửa hàng trên Shop, trang chi tiết sản phẩm và trang thanh toán. Cài đặt này cho phép bạn bán sản phẩm trên ứng dụng Shop và phải được kích hoạt để khách hàng có thể tìm thấy cửa hàng của bạn.

Nếu cửa hàng của bạn đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện trong Nguyên tắc dành cho thương nhân trên Shop, cài đặt Bán hàng qua Shop sẽ tự động được kích hoạt. Nếu không muốn bán sản phẩm trên ứng dụng Shop, bạn có thể hủy kích hoạt cài đặt Bán hàng qua Shop.

Chọn không sử dụng Bán hàng qua Shop

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

  2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

  3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

  4. Nhấp vào Settings (Cài đặt).

  5. Trong mục Bán hàng qua Shop, nhấp vào Hủy kích hoạt.

Tính năng tìm kiếm trên Shop được thiết kế với các hệ thống xếp hạng giúp khách hàng nhanh chóng tìm được kết quả tìm kiếm liên quan và hữu ích nhất trong ứng dụng Shop.

Nếu cửa hàng của bạn đáp ứng các yêu cầu về tư cách hợp lệ trong Nguyên tắc dành cho thương nhân trên Shop và đã bật cài đặt Bán hàng qua Shop trong kênh Shop, khách hàng có thể tìm thấy Cửa hàng trên Shop và sản phẩm trong cửa hàng của bạn trong tab Tìm kiếm trên ứng dụng Shop.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí