Sử dụng Shopify để tuân thủ GDPR

Shopify cung cấp các công cụ và thông tin bạn có thể sử dụng để giúp tuân thủ Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR). Mặc dù việc sử dụng Shopify có thể giúp bạn tuân thủ GDPR, bạn cần nắm rõ các nghĩa vụ của mình theo GDPR và đảm bảo rằng bạn định cấu hình và sử dụng nền tảng sao cho tuân thủ các yêu cầu do GDPR đặt ra.

Yêu cầu về địa lý của GDPR đối với việc xử lý hoặc lưu trữ dữ liệu

GDPR không yêu cầu xử lý hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân tại châu Âu. GDPR yêu cầu việc chuyển dữ liệu cá nhân của cư dân châu Âu bên ngoài châu Âu phải được bảo vệ theo luật hiện hành. Tìm hiểu thêm về truyền dữ liệu quốc tế.

Quyền riêng tư của khách hàng

Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Quyền riêng tư của khách hàng để định cấu hình cài đặt quyền riêng tư, ví dụ như chính sách quyền riêng tư, biểu ngữ cookie và trang từ chối bán dữ liệu, xem các ứng dụng quyền riêng tư đã cài đặt và quản lý một số cài đặt tiếp thị. Tìm hiểu thêm về quản lý cài đặt quyền riêng tư của khách hàng.

Thỏa thuận xử lý dữ liệu

Thỏa thuận bổ sung về xử lý dữ liệu của Shopify nêu ra trách nhiệm giữa bạn và Shopify với tư cách là đơn vị xử lý dữ liệu. Shopify tuân thủ hướng dẫn của bạn về cách thức xử lý dữ liệu đó. Thỏa thuận này cũng giúp đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân được xử lý theo Luật bảo vệ dữ liệu của châu Âu.

Truy cập và xóa dữ liệu

Khi có yêu cầu, Shopify sẽ cung cấp các công cụ giúp bạn truy cập, chỉnh sửa và xóa dữ liệu khách hàng. Điều này giúp bạn thực thi quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa dữ liệu cá nhân của khách hàng theo yêu cầu của GDPR. Tìm hiểu thêm về xử lý yêu cầu về dữ liệu khách hàng.

Mẫu Chính sách quyền riêng tư

Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Quyền riêng tư của khách hàng để định cấu hình chính sách quyền riêng tư. Tìm hiểu thêm về cách thêm chính sách quyền riêng tư cho cửa hàng trực tuyến.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng và tùy chỉnh các mẫu chính sách được dựng sẵn do Shopify cung cấp để phổ biến các phương thức xử lý dữ liệu. Bằng cách tùy chỉnh những mẫu này, bạn có thể phổ biến minh bạch về cách thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng. Tìm hiểu thêm về thêm chính sách cửa hàng.

Biện pháp bảo mật

Shopify triển khai các biện pháp bảo mật hiệu quả cao để bảo vệ dữ liệu cá nhân, bao gồm mã hóa, tường lửa và kiểm tra bảo mật thường xuyên. Tìm hiểu thêm về chứng nhận và tiêu chuẩn bảo mật của Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí