Quản lý cấu hình trang thanh toán đang hoạt động và trang thanh toán nháp

Bạn có thể tạo nhiều phiên bản trang thanh toán, trang cảm ơn, trang trạng thái đơn hàng và trang tài khoản khách hàng và lưu dưới dạng bản nháp. Cấu hình nháp cho phép bạn thử nhiều ứng dụng và yếu tố thương hiệu trước khi đưa vào hoạt động. Bạn cũng có thể tùy chỉnh, thiết lập và thử nghiệm cấu hình nháp trước khi giảm giá theo mùa hoặc trước sự kiện BFCM để đảm bảo rằng trang thanh toán của bạn đã sẵn sàng cho mọi đợt cao điểm.

Các cửa hàng dùng gói Shopify Plus có thể có tối đa 99 cấu hình nháp, các cửa hàng dùng gói Basic, Shopify và Advanced có thể có tối đa 20 cấu hình nháp.

Bạn có thể xem, đổi tên, nhân bản và đăng cấu hình. Khách hàng sẽ không thể thấy tên cấu hình đang hoạt động và cấu hình nháp.

Nếu bạn muốn tùy chỉnh bất kỳ cấu hình nào, hãy tham khảo Tùy chỉnh cấu hìnhTùy chỉnh kiểu trang thanh toán.

Quản lý cấu hình đang hoạt động

Bạn có thể xem, đổi tên và nhân bản cấu hình đang hoạt động. Bạn chỉ có thể có một cấu hình đang hoạt động tại một thời điểm có lưu lượng truy cập thực của khách hàng.

Xem cấu hình đang hoạt động

Bạn có thể xem giao diện cách cấu hình đang hoạt động hiển thị với khách hàng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.

 2. Trong mục Cấu hình, nhấp vào bên cạnh cấu hình đang hoạt động rồi nhấp vào Xem.

Đổi tên cấu hình đang hoạt động

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.

 2. Trong mục Cấu hình, nhấp vào bên cạnh cấu hình đang hoạt động rồi nhấp vào Đổi tên.

 3. Nhập tên của cấu hình rồi nhấp vào Lưu.

Nhân bản cấu hình đang hoạt động

Khi bạn nhân bản cấu hình trang thanh toán và tài khoản đang hoạt động, hệ thống sẽ tạo một cấu hình nháp mới.

Nếu bạn đã có cấu hình nháp và nhân bản cấu hình đang hoạt động, cấu hình nhân bản sẽ được ghi là Bản nháp mới.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.

 2. Trong mục Cấu hình, nhấp vào Nhân bản bên cạnh cấu hình đang hoạt động.

Quản lý cấu hình nháp

Bạn có thể đăng, xem trước, đổi tên, nhân bản và xóa cấu hình nháp.

Đăng cấu hình nháp

Khi đăng cấu hình nháp, bạn sẽ thay thế cấu hình đang hoạt động hiện tại. Cấu hình đang hoạt động sẽ trở thành cấu hình nháp.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.

 2. Trong mục Cấu hình, nhấp vào Đăng bên cạnh cấu hình nháp bạn muốn đăng.

 3. Nhấp vào Publish (Đăng).

Xem trước cấu hình nháp

Bạn có thể xem trước giao diện trang thanh toán nháp hiển thị cho khách hàng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.

 2. Trong mục Cấu hình, nhấp vào bên cạnh cấu hình nháp mà bạn muốn xem trước rồi nhấp vào Xem trước.

Đổi tên cấu hình nháp

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.

 2. Trong mục Cấu hình, nhấp vào bên cạnh cấu hình nháp mà bạn muốn đổi tên.

 3. Nhập tên mới của cấu hình rồi nhấp vào Lưu.

Nhân bản cấu hình nháp

Nếu bạn nhân bản cấu hình nháp, cấu hình nhân bản mới nhất sẽ được ghi là Bản nháp mới.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.

 2. Trong mục Cấu hình, nhấp vào bên cạnh cấu hình nháp mà bạn muốn nhân bản rồi nhấp vào Nhân bản.

Xóa cấu hình nháp

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.

 2. Trong mục Cấu hình, nhấp vào bên cạnh cấu hình nháp mà bạn muốn xóa rồi nhấp vào Gỡ bỏ.

 3. Nhấp vào Xóa.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí