Nâng cấp trang thanh toán để truy cập các tính năng tùy chỉnh

Bạn có thể sử dụng trang thanh toán của Shopify để chấp nhận đơn hàng và nhận thanh toán tại bất kỳ nơi nào bạn bán hàng trực tuyến. Với trình biên tập trang thanh toán và tài khoản, bạn có thể tùy chỉnh trang thanh toán, trang cảm ơn và trang trạng thái đơn hàng theo cách tương thích với các nâng cấp trong tương lai và tương thích với Shop Pay.

Nếu bạn hiện không có tùy chỉnh nào đối với trang thanh toán, quá trình nâng cấp sẽ tự động hoàn tất mà bạn không cần thực hiện bất kỳ thao tác bổ sung nào. Nếu bạn hiện có tùy chỉnh đối với trang thanh toán, chẳng hạn như đoạn mã bổ sung hoặc các ứng dụng tùy chỉnh trang cảm ơn hoặc trang trạng thái đơn hàng, bạn cần tạo lại tùy chỉnh theo cách thủ công bằng các ứng dụng tương thích, trình biên tập trang thanh toán và tài khoản, sau đó kích hoạt các trang này để hoàn tất quá trình nâng cấp.

Nâng cấp trang cảm ơn và trang trạng thái đơn hàng tùy chỉnh

Để nâng cấp trang cảm ơn và trang trạng thái đơn hàng tùy chỉnh, bạn cần hoàn tất các bước sau:

 1. Xem lại các tùy chỉnh đoạn mã bổ sung hiện có.
 2. Xem lại danh sách ứng dụng đã cài đặt có khả năng tùy chỉnh trang cảm ơn và trang trạng thái đơn hàng.
 3. Tạo lại các tùy chỉnh trang thanh toán.
 4. Hoàn tất quá trình nâng cấp bằng cách kích hoạt trang cảm ơn và trang trạng thái đơn hàng mới.

Bước 1: Xem lại các tùy chỉnh đoạn mã bổ sung của trang trạng thái đơn hàng hiện có

Để xem lại các tùy chỉnh hiện có được tạo bằng đoạn mã bổ sung của trang trạng thái đơn hàng, hãy truy cập báo cáo cá nhân hóa của bạn.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.

 2. Trong mục Cấu hình, nhấp vào Xem báo cáo tùy chỉnh.

 3. Trên trang Báo cáo tùy chỉnh, bạn sẽ nhận được bản phân tích đoạn mã bổ sung, bao gồm các dữ liệu sau:

  • Danh mục nội dung tùy chỉnh, ví dụ như Pixel chuyển đổi hoặc Theo dõi đơn hàng
  • Tên và mô tả của nội dung tùy chỉnh
  • Tệp nguồn, ví dụ như đoạn mã bổ sung
  • Dòng mã mà nội dung tùy chỉnh bắt đầu và kết thúc
  • Hướng dẫn tạo lại tùy chỉnh trong trình biên tập trang thanh toán và tài khoản
  • Các ứng dụng tương thích phù hợp với tùy chỉnh hiện có
  • Các ứng dụng bổ sung phù hợp với danh mục tùy chỉnh

Bước 2: Xem lại các tùy chỉnh hiện có được tạo bằng ứng dụng không tương thích

Để xem lại các tùy chỉnh hiện có được tạo bằng ứng dụng không tương thích, xem lại danh sách ứng dụng đã cài đặt để xác định các ứng dụng tùy chỉnh trang cảm ơn và trang trạng thái đơn hàng. Các ứng dụng không tương thích cũng được liệt kê trong báo cáo tùy chỉnh cùng với đề xuất lựa chọn thay thế.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Xem lại mọi ứng dụng đã cài đặt có tùy chỉnh đối với trang cảm ơn và trang trạng thái đơn hàng.

Sau khi xác định được ứng dụng nào không tương thích, bạn cần chọn ứng dụng mới tương thích với trải nghiệm trang thanh toán và tài khoản mới. Tìm hiểu thêm về cách tùy chỉnh thanh toán bằng ứng dụng.

Bước 3: Tạo lại các tùy chỉnh

Cách tạo lại tùy chỉnh phụ thuộc vào loại tùy chỉnh trước đây bạn thực hiện đối với trang cảm ơn và trang trạng thái đơn hàng.

Để tạo lại các tùy chỉnh hiện có được thực hiện bằng đoạn mã bổ sung của trang trạng thái đơn hàng, hãy sử dụng pixel hoặc ứng dụng tương thích. Để tạo lại các tùy chỉnh được thực hiện bằng ứng dụng không tương thích, hãy tải xuống ứng dụng tương thích và thêm khối ứng dụng bằng trình biên tập trang thanh toán và tài khoản.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.

 2. Trong mục Cấu hình, nhấp vào Tùy chỉnh bên cạnh cấu hình trang thanh toán bạn muốn tùy chỉnh.

 3. Trong trình biên tập trang thanh toán và tài khoản, nhấp vào biểu tượng bánh răng để truy cập vào thanh bên Cài đặt.

 4. Tùy chỉnh kiểu trang thanh toán bằng trình biên tập trang thanh toán và tài khoản.

 5. Để thêm lại pixel theo dõi vào trang, hãy sử dụng ứng dụng hoặc pixel tùy chỉnh. Làm theo các bước di chuyển pixel theo dõi cũ sang pixel ứng dụng hoặc pixel tùy chỉnh.

 6. Để thêm phần mở rộng giao diện người dùng tùy chỉnh giao diện và chức năng của trang thanh toán, hãy cài đặt ứng dụng tương thíchkích hoạt ứng dụng đó trong trình biên tập trang thanh toán và tài khoản.

 7. Xem trước các thay đổi đối với trang thanh toán.

Bước 4: Kích hoạt và đăng trang cảm ơn cũng như trang trạng thái đơn hàng

Khi tạo lại các tùy chỉnh thành công, bạn phải kích hoạt trang cảm ơn và trang trạng thái đơn hàng để hoàn tất quá trình nâng cấp trang thanh toán.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.

 2. Trong mục Cấu hình, nhấp vào Tùy chỉnh bên cạnh cấu hình trang thanh toán bạn muốn tùy chỉnh.

 3. Khi bạn đã sẵn sàng hoàn tất quá trình nâng cấp, chuyển đến trang Cảm ơn hoặc trang Trạng thái đơn hàng trong trình biên tập trang thanh toán và tài khoản bằng hộp chọn trang.

 4. Nhấp vào biểu tượng mục để mở thanh bên Mục rồi nhấp vào Đăng.

 5. Nhấp vào Lưu.

 6. Xác nhận rằng các tùy chỉnh không tương thích sẽ được thay thế để hoàn tất qua trình nâng cấp.

Không bắt buộc: Khôi phục trang cảm ơn và trang trạng thái đơn hàng để sử dụng đoạn mã bổ sung và ứng dụng không tương thích

Những cửa hàng mà trước đây đã tạo tùy chỉnh bằng đoạn mã bổ sung của trang trạng thái đơn hàng và ứng dụng không tương thích có thể khôi phục để sử dụng những tùy chỉnh đó. Để khôi phục, vào mục Cài đặt > Trang thanh toán và nhấp vào Khôi phục trong mục Trang trạng thái đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí