Quản lý thị trường

Markets giúp bạn quản lý trải nghiệm của thương hiệu bằng cách chỉ định cài đặt khác nhau cho các quốc gia và vùng khác nhau. Thị trường có thể bao gồm một quốc gia hoặc vùng hoặc một nhóm quốc gia hoặc vùng. Ví dụ: Bạn có thể tạo thị trường Bắc Mỹ nhắm mục tiêu đến cả Canada, Hoa Kỳ và Mexico bằng một nhóm cài đặt. Nếu bạn có nhóm cài đặt khác mà chỉ muốn áp dụng cho Nhật Bản, bạn có thể tạo thị trường khác chỉ nhắm mục tiêu đến quốc gia Nhật Bản.

Truy cập Markets lần đầu tiên

Nếu bạn có quyền truy cập vào Shopify Markets ngay sau khi đăng ký Shopify, hệ thống sẽ tạo sẵn các thị trường sau cho bạn:

 • Thị trường chính: Quốc gia hoặc vùng chính mà bạn sẽ bán hàng. Đây thường là thị trường chính quốc hoặc nội địa được xác định theo địa chỉ và đơn vị tiền tệ cơ sở của cửa hàng.
 • Thị trường quốc tế: Danh sách chọn lọc các quốc gia hoặc vùng phổ biến mà thương nhân giống bạn cũng bán hàng.
 • Quốc gia bạn không bán hàng: Tất cả các quốc gia hoặc vùng khác không thuộc thị trường nào. Khách hàng tại những quốc gia này không thể thanh toán trong cửa hàng của bạn.

Thị trường quốc tế mặc định không hoạt động. Nghĩa là khách hàng tại những quốc gia này không thể thanh toán cho đến khi bạn kích hoạt thị trường.

Nếu bạn là thương nhân Shopify trước khi Shopify Markets ra mắt, cài đặt trước đây của bạn sẽ được chuyển sang các thị trường sau:

 • Thị trường chính: quốc gia hoặc khu vực chính mà bạn bán hàng. Đây thường là thị trường chính quốc hoặc nội địa được xác định theo địa chỉ và đơn vị tiền tệ cơ sở của cửa hàng.
 • Hệ thống sẽ tạo thị trường một quốc gia khác cho bạn dựa trên tất cả đơn vị tiền tệ, giá quốc tế, tỷ giá ngoại hối thủ công hoặc miền quốc tế trước đây đã được định cấu hình trên cửa hàng của bạn. Ví dụ: Nếu cửa hàng của bạn đặt tại Canada và trước đây bạn đã bật Đô-la Mỹ trên cửa hàng, hệ thống sẽ tạo thị trường Hoa Kỳ cho bạn.
 • Thị trường quốc tế: Tất cả các quốc gia hoặc vùng khác mà bạn gửi hàng đến nhưng chưa bật đơn vị tiền tệ địa phương.
 • Quốc gia bạn không bán hàng: Tất cả các quốc gia hoặc vùng khác không thuộc thị trường nào. Khách hàng tại những quốc gia này không thể thanh toán trong cửa hàng của bạn.

Nếu trước đây bạn đã bật đơn vị tiền tệ địa phương cho tất cả các quốc gia hoặc vùng trong phần cài đặt thanh toán, hệ thống sẽ thêm những quốc gia và vùng này vào thị trường Quốc tế cùng các đơn vị tiền tệ địa phương đã bật đó.

Bạn có thể có tối đa 50 thị trường nhưng một số cửa hàng có thể có hơn 50 thị trường sau khi di chuyển. Con số này dựa trên số lượng quốc gia hoặc khu vực duy nhất mà bạn đã bật trước đó. Bạn có thể tiếp tục sử dụng những thị trường hiện có này nhưng sẽ không thể thêm bất kỳ thị trường nào cho đến khi giảm xuống dưới 50 thị trường.

Bạn nên gộp chung các quốc gia hoặc khu vực có chiến lược định giá giống nhau vào một thị trường đa quốc gia. Ví dụ: Nếu bạn đã bật Canada, Hoa Kỳ và Mexico trong cài đặt thanh toán nhưng không có giá tùy chỉnh hoặc chiến lược cụ thể nào cho từng quốc gia, bạn có thể di chuyển ba quốc gia này vào một thị trường có tên là Bắc Mỹ.

Các quyền nhân viên cần thiết để quản lý thị trường

Nhân viên của cửa hàng có thể truy cập các thị trường dựa trên tập hợp các quyền hiện có. Nhân viên cần tất cả các quyền sau để truy cập trang Thị trường.

Quyền chung:

 • Trang chủ
 • Đơn hàng (bao gồm chỉnh sửa và xuất)
 • Sản phẩm (bao gồm xuất dữ liệu)
 • Báo cáo
 • Trang quản lý
 • Giảm giá

Quyền trong cửa hàng trực tuyến:

 • Miền

Quyền quản trị:

 • Quản lý cài đặt

Loại thị trường

Thị trường chính

Thị trường chính là quốc gia hoặc vùng chính bạn bán hàng, thường là thị trường chính quốc hoặc nội địa.

Thị trường chính được xác định theo đơn vị tiền tệ của cửa hàng trong Cài đặt > Chi tiết về cửa hàng, ngay cả khi đơn vị tiền tệ của cửa hàng không khớp với quốc gia bạn đã nhập trong mục địa chỉ cửa hàng tại trang Cài đặt > Chi tiết về cửa hàng. Ví dụ: Nếu địa chỉ cửa hàng của bạn ở Hoa Kỳ nhưng đơn vị tiền tệ của cửa hàng được đặt là Đô la Canada, thị trường chính của bạn sẽ được đặt thành Canada.

Theo mặc định, tất cả thay đổi bạn thực hiện đối với cửa hàng sẽ ảnh hưởng đến thị trường chính. Khi bạn thay đổi giá sản phẩm hoặc đặt địa điểm kho hàng mới, thay đổi sẽ tự động áp dụng cho thị trường chính.

Trong trang Thị trường, cài đặt thị trường chính đã được cố định và không thể chỉnh sửa. Khi xem thông tin chi tiết thị trường chính, hãy sử dụng liên kết trực tiếp để điều hướng đến các mục khác của trang quản trị Shopify để quản lý cài đặt.

Thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng

Thao tác thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng cũng sẽ thay đổi thị trường chính vì thị trường chính được xác định theo đơn vị tiền tệ của cửa hàng.

Nếu bạn thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng, thị trường chính sẽ thay đổi thành quốc gia hoặc khu vực áp dụng đơn vị tiền tệ mới đó. Nếu quốc gia mới đã tồn tại trong thị trường một quốc gia thì thị trường một quốc gia sẽ bị xóa. Quốc gia của thị trường chính cũ sẽ được chuyển sang thị trường quốc tế.

Ví dụ: Nếu đơn vị tiền tệ của cửa hàng là CAD và bạn thay đổi thành USD, thị trường chính của bạn sẽ đổi thành Hoa Kỳ. Nếu bạn đã có một thị trường duy nhất cho Hoa Kỳ thì thị trường đó sẽ bị xóa. Canada sẽ được chuyển sang thị trường quốc tế của bạn.

Nếu cửa hàng của bạn đã bán được hàng, bạn cần liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng.

Tìm hiểu thêm về cách thay đổi đơn vị tiền tệ quyết toán.

Mỗi quốc gia hoặc vùng chỉ có thể nằm trong một thị trường.

Thị trường một quốc gia

Thị trường một quốc gia chỉ có một quốc gia hoặc vùng. Khi bạn tạo thị trường một quốc gia mới, đơn vị tiền tệ cơ sở của thị trường sẽ được đặt thành đơn vị tiền tệ của quốc gia đó. Nếu đơn vị tiền tệ của quốc gia đó không được hỗ trợ, đơn vị tiền tệ cơ sở của thị trường sẽ được đặt thành đơn vị tiền tệ cơ sở của cửa hàng.

Bạn nên sử dụng thị trường một quốc gia để bán hàng cho quốc gia hoặc vùng mà bạn có chiến lược nhắm mục tiêu cụ thể. Ví dụ: Nếu thị trường chính của bạn là Canada và phần lớn doanh số quốc tế đến từ Hoa Kỳ, việc bạn tạo thị trường chỉ nhắm mục tiêu đến Hoa Kỳ có thể giúp tăng doanh số và lượt chuyển đổi bằng cách mang đến cho khách hàng Hoa Kỳ một trải nghiệm riêng biệt và bản địa hóa khi duyệt xem cửa hàng của bạn.

Thị trường nhiều quốc gia

Thị trường nhiều quốc gia có nhiều quốc gia hoặc khu vực. Khi bạn tạo thị trường nhiều quốc gia, đơn vị tiền tệ cơ sở mặc định sẽ được đặt thành đơn vị tiền tệ cơ sở của cửa hàng và đơn vị tiền tệ địa phương sẽ được bật. Nếu bạn tắt đơn vị tiền tệ địa phương cho thị trường nhiều quốc gia, tất cả khách hàng trong thị trường đó sẽ mua hàng bằng đơn vị tiền tệ cơ sở của thị trường hoặc đơn vị tiền tệ cơ sở khác mà bạn chọn.

Đơn vị tiền tệ cơ sở cho thị trường nhiều quốc gia được sử dụng để đặt giá sản phẩm cố định.

Để đơn giản hơn, hãy nhóm các quốc gia hoặc vùng có chiến lược nhắm mục tiêu tương tự với nhau thành thị trường nhiều quốc gia. Ví dụ: Bạn có thể bán hàng sang Đức, Pháp, Bỉ và Ý. Mỗi quốc gia này đều có cùng giá sản phẩm, phí vận chuyển và miền. Trong trường hợp này, bạn có thể tạo một thị trường bao gồm cả 4 quốc gia đó.

Thị trường quốc tế

Hệ thống sẽ tạo một thị trường quốc tế cho bạn khi bạn truy cập Shopify Markets lần đầu tiên. Thị trường này bao gồm một danh sách tuyển chọn các quốc gia và vùng mà thương nhân khác giống bạn có thể bán hàng. Thị trường quốc tế mặc định không hoạt động. Bạn có thể bắt đầu bán hàng cho tất cả các quốc gia trong thị trường quốc tế bằng cách đưa thị trường đó vào hoạt động.

Quốc gia và khu vực bạn không bán hàng

Trang Thị trường của bạn bao gồm thị trường có tên Quốc gia/vùng bạn không bán hàng. Thị trường này được tự động tạo và không thể xóa. Thị trường này bao gồm tất cả các quốc gia hoặc vùng khác mà bạn hiện không bán hàng. Khi khách hàng từ bất kỳ quốc gia hoặc vùng nào trong đó truy cập cửa hàng trực tuyến của bạn, họ sẽ xem ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ mặc định liên kết với thị trường chính của bạn nhưng không thể thanh toán.

Khi bạn thêm quốc gia hoặc vùng từ thị trường này vào thị trường mới, những quốc gia hoặc vùng này sẽ bị xóa khỏi danh sách này.

Thêm thị trường

Khi muốn tùy chỉnh trải nghiệm cửa hàng trực tuyến cho khách hàng ở một khu vực cụ thể, bạn có thể thêm thị trường mới từ trang Thị trường. Ví dụ: Bạn nên nhắm mục tiêu vào một nhóm quốc gia như Bắc Mỹ hoặc một quốc gia duy nhất như Canada. Shopify Markets cho phép bạn tạo những thị trường quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn.

Khi thêm thị trường mới, các thị trường đề xuất được gợi ý dựa trên các cửa hàng tương tự cửa hàng của bạn. Những đề xuất này cho biết quốc gia hoặc vùng có khả năng bán thành công nhất dựa trên dữ liệu của các thương nhân tương tự trong cùng một thị trường chính.

Nếu bạn tạo thị trường mới bao gồm các quốc gia hoặc vùng đã thuộc về thị trường khác, thị trường mới sẽ ghi đè thị trường hiện tại. Quốc gia hoặc vùng được thêm vào thị trường mới của bạn và bị xóa khỏi thị trường hiện tại. Nếu thị trường hiện tại không bao gồm các quốc gia hoặc vùng khác, thị trường sẽ tự động bị xóa và mọi giá, miền quốc tế, thư mục con hoặc nội dung tùy chỉnh liên kết cũng sẽ bị xóa.

Nếu bạn đã gửi hàng đến tất cả các quốc gia và vùng có trong thị trường mới, thị trường này sẽ mặc định hoạt động. Nếu không, thị trường mới này sẽ không hoạt động và bạn cần phải kích hoạt thị trường để khách hàng có thể thanh toán tại cửa hàng của bạn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thị trường.

 2. Nhấp vào Thêm thị trường.

 3. Nhập Tên thị trường. Tên này giúp bạn xác định thị trường trong trang quản trị Shopify và không hiển thị với khách hàng.

 4. Nhấp vào Thêm quốc gia/vùng.

 5. Thêm quốc gia và khu vực bạn muốn thêm vào thị trường này.

 6. Nhấp vào Đã xong rồi nhấp vào Lưu.

Xem trước thị trường

Bạn có thể xem trước trải nghiệm khách hàng của thị trường trong trang quản trị Shopify. Bạn có thể xem trước thị trường đang hoạt động và không hoạt động bằng bất kỳ ngôn ngữ nào mà bạn đã thêm vào thị trường đó.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thị trường.

 2. Nhấp vào Quản lý bên cạnh thị trường bạn muốn xem trước.

 3. Trong danh sách Xem trước, chọn ngôn ngữ bạn muốn xem trước trong cửa hàng trực tuyến.

Kích hoạt thị trường

Nếu bạn chưa gửi hàng đến tất cả các quốc gia và vùng trong thị trường mới, thị trường này sẽ mặc định không hoạt động. Tức là khách hàng tại những quốc gia và vùng đó không thể thanh toán tại cửa hàng của bạn.

Để có thể kích hoạt thị trường, bạn cần có phí vận chuyển đối với tất cả các quốc gia và khu vực trong thị trường đó. Bạn nên định cấu hình cài đặt thị trường bổ sung như miền, ngôn ngữ, đơn vị tiền tệ và giá trước khi kích hoạt thị trường và bắt đầu bán hàng đến những quốc gia và khu vực đó.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thị trường.

 2. Nhấp vào Quản lý bên cạnh thị trường bạn muốn kích hoạt.

 3. Nhấp vào Kích hoạt thị trường.

Hủy kích hoạt thị trường

Nếu không còn muốn bán sản phẩm hiện vật cho khách hàng tại một thị trường cụ thể, bạn có thể hủy kích hoạt thị trường đó. Thao tác này không ảnh hưởng đến các đơn hàng hiện tại của bạn. Khi bạn hủy kích hoạt một thị trường, tất cả cài đặt thị trường sẽ được lưu lại, nghĩa là bạn có thể chọn để dễ dàng kích hoạt lại thị trường đó vào một lúc nào khác trong tương lai. Việc hủy kích hoạt thị trường không làm thay đổi hay xóa khu vực vận chuyển của bạn, tuy nhiên, khách hàng từ các quốc gia thuộc thị trường không hoạt động sẽ không thể thanh toán.

Nếu bạn hủy kích hoạt thị trường liên kết với miền hoặc miền phụ cấp cao nhất, miền đó sẽ tự động chuyển hướng khách hàng đến miền của thị trường chính. Tuy nhiên, việc hủy kích hoạt thị trường đã thiết lập bằng thư mục con sẽ khiến các URL thư mục con đó ngừng hoạt động. Bạn nên thiết lập các lần chuyển hướng để đảm bảo khách hàng vẫn có thể truy cập cửa hàng của bạn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thị trường.

 2. Nhấp vào Quản lý bên cạnh thị trường bạn muốn hủy kích hoạt.

 3. Trong danh sách Thao tác khác, nhấp vào Hủy kích hoạt thị trường.

 4. Nhấp vào Hủy kích hoạt để xác nhận.

Xóa thị trường

Bạn có thể xóa thị trường khỏi trang Thị trường. Điều này ngăn khách hàng trong thị trường đó thanh toán sản phẩm hiện vật và URL thư mục con sẽ không còn hoạt động, nhưng không ảnh hưởng đến các đơn hàng hiện tại. Sau khi bạn xóa, thị trường sẽ vĩnh viễn biến mất.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thị trường.

 2. Nhấp vào Quản lý bên cạnh thị trường bạn muốn xóa.

 3. Trong danh sách Thao tác khác, nhấp vào Xóa thị trường.

 4. Nhấp vào Gỡ để xác nhận.

Chỉnh sửa quốc gia hoặc vùng trong thị trường hiện có

Bạn có thể thêm hoặc xóa quốc gia hoặc vùng trong thị trường hiện có khi thay đổi chiến lược bán hàng xuyên biên giới.

Thêm quốc gia hoặc khu vực vào thị trường hiện có

Bạn có thể thêm quốc gia hoặc vùng vào thị trường hiện có. Ví dụ: Nếu bạn đang bán hàng sang Pháp và Đức trong một thị trường nhiều quốc gia, bạn có thể quyết định bắt đầu bán hàng sang cả Ý. Bạn có thể thêm Ý vào thị trường nhiều quốc gia hiện có.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thị trường.
 2. Nhấp vào Quản lý bên cạnh thị trường bạn muốn thêm quốc gia hoặc vùng khác.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa, rồi nhấp vào Thêm quốc gia/vùng.
 4. Tìm quốc gia hoặc vùng bạn muốn thêm và chọn hộp kiểm bên cạnh tên quốc gia hoặc tên vùng đó.
 5. Nhấp vào Done (Đã xong) và nhấp vào Save (Lưu).

Xóa quốc gia hoặc khu vực khỏi thị trường hiện có

Bạn có thể xóa quốc gia hoặc vùng khỏi thị trường hiện có. Ví dụ: Bạn có thị trường Bắc Mỹ bao gồm Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Bạn đã thử mọi cách để thành công tại Canada, nhưng doanh số không như bạn mong đợi và bạn quyết định tập trung nỗ lực vào quốc gia hoặc vùng khác. Trong trường hợp này, bạn có thể xóa Canada khỏi thị trường Bắc Mỹ. Thao tác này sẽ chuyển Canada thành Quốc gia/vùng bạn không bán hàng và khách hàng từ Canada không thanh toán được nữa.

Nếu bạn muốn xóa một quốc gia hoặc vùng khỏi thị trường hiện có và thêm quốc gia hoặc vùng đó vào thị trường riêng, hãy thực hiện theo các bước thêm thị trường mới thay vì các bước dưới đây. Ví dụ: Nếu bạn có thị trường nhiều quốc gia bao gồm tất cả các quốc gia trong Liên minh châu Âu và doanh số của bạn đang tăng nhanh ở Đức, bạn có thể quyết định đưa ra chiến lược nhắm mục tiêu khác để bán hàng tại Đức. Việc bạn thêm thị trường mới cho Đức sẽ tạo ra một thị trường dành riêng cho Đức, trong khi vẫn giữ tất cả các quốc gia khác thuộc Liên minh châu Âu trong thị trường nhiều quốc gia ban đầu.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thị trường.
 2. Nhấp vào Quản lý bên cạnh thị trường bạn muốn xóa quốc gia hoặc vùng.
 3. Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa).
 4. Xóa các quốc gia hoặc vùng trong thị trường này mà bạn không muốn bán hàng nữa.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí