Định nghĩa trường thông tin bổ sung

Định nghĩa trường thông tin bổ sung đóng vai trò như mẫu chỉ định trường thông tin bổ sung áp dụng cho phần nào của cửa hàng và giá trị mà trường thông tin bổ sung có thể có. Để có thể thêm giá trị trường thông tin bổ sung cho sản phẩm, đơn hàng cụ thể hoặc các phần khác của cửa hàng, trước tiên, bạn cần thêm định nghĩa trường thông tin bổ sung cho thông tin đó. Việc thêm định nghĩa trường thông tin bổ sung đảm bảo rằng mọi giá trị bạn nhập cho trường thông tin bổ sung cụ thể được áp dụng các quy tắc xác minh giống nhau.

Bạn có thể thêm định nghĩa trường thông tin bổ sung trên trang Trường thông tin bổ sung của trang quản trị Shopify. Bạn có thể thêm các loại trường thông tin bổ sung thông qua ứng dụng từ Cửa hàng ứng dụng Shopify hoặc bằng cách chỉnh sửa mã chủ đề. Bạn có thể có tối đa 100 định nghĩa trường thông tin bổ sung.

Các phần của định nghĩa trường thông tin bổ sung

Định nghĩa trường thông tin bổ sung gồm những phần sau:

Các phần của định nghĩa trường thông tin bổ sung
Tên Mô tả
Không gian tên và khóa

Không gian tên và khóa sẽ cùng nhau tạo thành mã nhận dạng duy nhất cho trường thông tin bổ sung của bạn. Không gian tên và khóa được phân tách bằng dấu . và chỉ được chứa chữ cái, chữ số, _-.

Bạn có thể sử dụng không gian tên để nhóm các trường thông tin bổ sung tương tự với nhau, nhưng mỗi tổ hợp không gian tên và khóa phải là duy nhất. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng không gian tên products để nhóm các khóa expiration_daterating cho trường thông tin bổ sung của sản phẩm.

Định nghĩa tiêu chuẩn sử dụng không gian tên và khóa tiêu chuẩn hóa, trong khi định nghĩa tùy chỉnh sử dụng không gian tên và khóa được tạo tự động mà bạn có thể chỉnh sửa. Tìm hiểu thêm về các loại định nghĩa trường thông tin bổ sung.

Giá trị Loại và định dạng thông tin chứa trong trường thông tin bổ sung của bạn. Ví dụ: Văn bản thuần túy, URL hoặc số nguyên.
Mô tả (không bắt buộc) Mô tả trường thông tin bổ sung để giúp bạn nhập đúng giá trị. Mô tả được hiển thị trên trang quản trị Shopify nơi bạn thêm giá trị cho trường thông tin bổ sung của mình.
Xác minh (không bắt buộc) Cài đặt bạn có thể định cấu hình để giới hạn các giá trị trong trường thông tin bổ sung. Bạn có thể đặt giá trị tối thiểu và tối đa hoặc sử dụng biểu thức thông thường để kiểm soát phạm vi giá trị được chấp nhận cho trường thông tin bổ sung.

Ví dụ: Định nghĩa trường thông tin bổ sung cho ngày hết hạn sản phẩm có thể có không gian tên và khóa products.expiration_date, giá trị Date và mô tả Nhập ngày theo định dạng DD/MM/YYYY. Quy tắc xác minh có thể chỉ định rằng chỉ có giá trị ngày giữa 2021/07/012025/12/31 hợp lệ.

Để biết thêm thông tin, tham khảo tài liệu dành cho nhà phát triển về trường thông tin bổ sung.

Các loại định nghĩa trường thông tin bổ sung

Khi thêm định nghĩa trường thông tin bổ sung, bạn có thể thực hiện một trong hai việc sau đây:

  • Chọn định nghĩa tiêu chuẩn.
  • Tạo định nghĩa tùy chỉnh.

Bất cứ khi nào có thể, hãy sử dụng định nghĩa tiêu chuẩn cho trường thông tin bổ sung. Định nghĩa tiêu chuẩn được tự động định cấu hình cho bạn và có thiết kế tương thích rộng rãi trên Shopify. Vì định nghĩa trường thông tin bổ sung tiêu chuẩn tuân thủ các tiêu chuẩn được áp dụng trên tất cả các cửa hàng Shopify nên ứng dụng, chủ đề và các phần khác của cửa hàng đều hỗ trợ loại định nghĩa này. Một số ví dụ về định nghĩa tiêu chuẩn bao gồm thứ hạng sản phẩm, ngày giờ và sản phẩm liên quan. Để biết thêm thông tin về định nghĩa tiêu chuẩn, hãy tham khảo mục trường thông tin bổ sung tiêu chuẩn của Shopify.

Bạn cần tạo định nghĩa tùy chỉnh trong các trường hợp sau:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí