Nhập sản phẩm và quản lý danh mục sản phẩm trên kênh bán hàng Faire

Bạn có thể nhập sản phẩm từ Shopify sang Faire và quản lý danh mục sản phẩm trên kênh bán hàng Faire. Sản phẩm đã nhập sẽ tự động được liên kết với Faire. Sản phẩm được liên kết giúp bạn đồng bộ đơn hàng và hàng trong kho giữa Shopify và Faire.

Bạn cũng có thể xem trước sản phẩm trên Shopify và Faire.

Nhập sản phẩm Shopify vào Faire

Bạn có thể nhập và đăng sản phẩm Shopify lên Faire. Bạn có thể chọn sản phẩm cụ thể mà bạn muốn nhập. Khi nhập sản phẩm, bạn cần chỉ định chiến lược định giá sản phẩm và định cấu hình cách thức định giá sản phẩm trên Faire. Sau khi bạn nhập sản phẩm Shopify, các sản phẩm này sẽ tự động được liên kết với Faire.

Để nhập sản phẩm từ Shopify vào Faire, sản phẩm cần có những thông tin sau:

 • tiêu đề sản phẩm
 • Mô tả sản phẩm
 • ít nhất một hình ảnh sản phẩm
 • giá sản phẩm

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Faire: Sell Wholesale.
 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Trong mục Trạng thái đăng sản phẩm, nhấp vào Kiểm tra và nhập.

 5. Chọn sản phẩm bạn muốn nhập vào Faire rồi nhấp vào Tiếp.

 6. Kiểm tra lại và xác nhận các chi tiết sản phẩm:

  1. Xác nhận chiến lược định giá sản phẩm trên Shopify:
   1. Trong dòng Định giá trên Shopify, nhấp vào Sửa.
   2. Chọn cách bạn định giá sản phẩm trong Shopify, sau đó nhấp vào Lưu.
  2. Xác nhận cách tính giá sản phẩm bán buôn hoặc bán lẻ:
   1. Trong dòng Giá bán buôn hoặc Giá bán lẻ, nhấp vào Sửa.
   2. Điều chỉnh phương trình tính toán, sau đó nhấp vào Lưu.
  3. Xác nhận xem bạn có bán sản phẩm trong hộp đựng riêng hay không:
   1. Trong dòng Bán trong hộp đựng, nhấp vào Sửa.
   2. Nếu bạn bán sản phẩm có hộp đựng, chọn rồi nhập số lượng sản phẩm có hộp đựng.
   3. Nhấp vào Save (Lưu).
 7. Nhấp vào Đăng sản phẩm.

Liên kết và hủy liên kết sản phẩm

Bạn có thể liên kết sản phẩm từ Faire đến Shopify. Sản phẩm được liên kết sẽ được tự động đồng bộ hóa cho đơn hàng và hàng trong kho giữa Shopify và Faire. Sau khi bạn nhập sản phẩm Shopify vào Faire, các sản phẩm này sẽ tự động được liên kết với Faire.

Nếu hủy liên kết sản phẩm, bạn sẽ tắt tính năng đồng bộ hóa sản phẩm giữa Shopify và Faire.

Liên kết sản phẩm Shopify với Faire

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Faire: Sell Wholesale.
 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Sản phẩm.

 5. Vào tab Chưa liên kết rồi nhấp vào Liên kết sản phẩm bên cạnh sản phẩm Faire bạn muốn liên kết đến Shopify.

 6. Chọn sản phẩm Shopify bạn muốn liên kết sản phẩm Faire đến, sau đó nhấp vào Liên kết.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Hủy liên kết sản phẩm Shopify khỏi Faire

Để dừng đồng bộ hóa sản phẩm Shopify với Faire, bạn có thể hủy liên kết sản phẩm.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Faire: Sell Wholesale.
 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Sản phẩm.

 5. Trong tab Đã liên kết, chọn sản phẩm bạn muốn hủy liên kết khỏi Shopify rồi nhấp vào Hủy liên kết.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Xem trước sản phẩm trên Shopify và Faire

Bạn có thể xem trước cách sản phẩm được liên kết hiển thị trên Faire và trang quản trị Shopify.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Faire: Sell Wholesale.
 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Sản phẩm.

 5. Để xem trước sản phẩm trên Faire, trong cột Sản phẩm Faire, nhấp vào biểu tượng con mắt.

 6. Để xem trước sản phẩm trên Shopify, nhấp vào biểu tượng con mắt trong cột Sản phẩm Shopify.

Bạn cũng có thể nhấp vào Xem sản phẩm trên Faire để xem tất cả sản phẩm trên Faire.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí