Tìm ID mẫu mã

Đôi khi, bạn cần ID mẫu mã để thực hiện các tùy chỉnh mã chủ đề nhắm mục tiêu đến mẫu mã sản phẩm cụ thể. Bạn có thể tìm ID mẫu mã trong trang quản trị Shopify nếu cần.

  1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > All products (Tất cả sản phẩm).
![Products](/manual/customize/products.jpg)
  1. Nhấp vào sản phẩm.

  2. Khi xem sản phẩm, để ý thanh URL của trình duyệt. Bạn sẽ thấy một URL tương tự như sau:

http://my-shop-name.myshopify.com/admin/products/1234567

Ở cuối URL, thêm .xml.

Khi sử dụng URL ở ví dụ trên, kết quả sẽ có dạng:

https://my-shop-name.myshopify.com/admin/products/1234567.xml
  1. Nhấn phím Enter để trình duyệt chuyển hướng đến trang mới.

    Bạn sẽ thấy tệp XML chứa tất cả thông tin mẫu mã của sản phẩm đó. Thông tin của tất cả các mẫu mã có trong thẻ <variants type="array"> mở và thẻ </variants> đóng. Bên trong phần tử <variants>, thông tin của từng mẫu mã duy nhất được lồng trong phần tử <variant> của chính mẫu mã đó. Bạn sẽ thấy mỗi phần tử <variant> đều chứa các phần tử khác như <id>, <title>, <price>, v.v.

  2. Tìm thẻ <title> trong phần tử <variant>. Trong trường hợp này, tiêu đề tóm tắt các tùy chọn sản phẩm tạo nên mẫu mã, các tùy chọn phân tách với nhau bằng /. Ví dụ, bạn muốn tìm ID cho mẫu mã có các tùy chọn Màu sắc, Vải và Kích cỡ, và giá trị cho những tùy chọn này là Xanh dương, Cotton và Nhỏ, mã XML sẽ có dạng:

<title>Blue / Cotton / Small</title>
  1. Sau khi tìm được <title> cho mẫu mã, tìm thẻ <id> trong cùng phần tử <variant>. Thẻ <id> nằm trên thẻ <title> hai dòng và có dạng:
<id type="integer">657848769</id>

Con số có trong phần tử <id> là ID mẫu mã. Trong ví dụ trên, ID mẫu mã là 657848769.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí