Removing themes (Xóa chủ đề)

Bạn có thể xóa chủ đề của cửa hàng trực tuyến trên trang Chủ đề trên trang quản trị Shopify.

Bạn có thể thêm tối đa 20 chủ đề vào cửa hàng trực tuyến. Nếu đã có 20 chủ đề, bạn có thể xóa bớt chủ đề để lấy chỗ cho chủ đề khác.

Xóa một chủ đề bị hủy đăng

Từ trang quản trị, bạn có thể gỡ bỏ một chủ đề bị hủy đăng. Đây là thao tác vĩnh viễn.

Các bước thực hiện:

Xóa chủ đề đã đăng

Nếu muốn xóa chủ đề hiện đang đăng, trước tiên bạn cần đăng một chủ đề khác. Sau khi đăng chủ đề khác, bạn có thể xóa chủ đề không cần đến khỏi cửa hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí