Tải xuống chủ đề

Bạn có thể tải chủ đề xuống máy tính nếu bạn muốn thực hiện những thao tác sau:

  • Sử dụng trình biên tập trên máy tính để thay đổi chủ đề.
  • Tạo bản sao lưu cho chủ đề.
  • Lưu chủ đề để sử dụng sau này nếu bạn đã đạt giới hạn 20 chủ đề.

Nội dung tải xuống trong chủ đề không có hình ảnh. Nếu muốn tải chủ đề lên cửa hàng khác, bạn cần thêm lại từng hình ảnh.

Các bước thực hiện:

Chủ đề được gửi trong tệp .zip đến email liên kết với thông tin đăng nhập dành cho nhân viên của bạn.

Sau khi tải xuống chủ đề, bạn có thể xóa chủ đề khỏi trang quản trị Shopify. Nếu muốn thêm lại chủ đề trong tương lai, bạn có thể tải lên chủ đề đó.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí