Thiết lập đơn vị tiền tệ địa phương

Khi bạn tạo thị trường một quốc gia mới, đơn vị tiền tệ cơ sở của thị trường sẽ được đặt thành đơn vị tiền tệ của quốc gia hoặc vùng đó. Nếu đơn vị tiền tệ không được hỗ trợ, đơn vị tiền tệ cơ sở của thị trường sẽ được đặt thành đơn vị tiền tệ cơ sở của cửa hàng.

Khi bạn tạo thị trường nhiều quốc gia, đơn vị tiền tệ cơ sở mặc định của thị trường sẽ được đặt thành đơn vị tiền tệ cơ sở của cửa hàng, và đơn vị tiền tệ địa phương được bật, nghĩa là mỗi quốc gia hoặc vùng trong thị trường nhiều quốc gia đó có thể hiển thị giá theo đơn vị tiền tệ mặc định của quốc gia hoặc vùng đó. Nếu cần thiết, bạn có thể tắt đơn vị tiền tệ địa phương của thị trường nhiều quốc gia, sau đó thiết lập đơn vị tiền tệ cho tất cả quốc gia và vùng trong thị trường nhiều quốc gia đó. Khi đơn vị tiền tệ địa phương bị tắt, tất cả khách hàng trong thị trường đó sẽ nhìn thấy và thanh toán bằng một đơn vị tiền tệ bạn chọn.

Thiết lập đơn vị tiền tệ địa phương cho thị trường nhiều quốc gia

Khi bạn tạo thị trường nhiều quốc gia, đơn vị tiền tệ địa phương sẽ được bật theo mặc định. Nếu đơn vị tiền tệ địa phương bị tắt trong thị trường, bạn có thể bật lại đơn vị tiền tệ địa phương.

Bước:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thị trường.

  2. Bên cạnh tên thị trường, nhấp vào Quản lý.

  3. Bên cạnh Sản phẩm và định giá, nhấp vào Quản lý.

  4. Trong mục Định giá, đánh dấu vào Hiển thị giá cho khách hàng bằng đơn vị tiền tệ địa phương của họ.

  5. Nếu bạn muốn tắt đơn vị tiền tệ địa phương, hãy bỏ chọn Hiển thị giá cho khách hàng bằng đơn vị tiền tệ địa phương của họ. Khi tắt đơn vị tiền tệ địa phương, tất cả khách hàng trong thị trường đó sẽ nhìn thấy giá bằng đơn vị tiền tệ cơ sở của thị trường.

  6. Nhấp vào Save (Lưu).

Khi thiết lập đơn vị tiền tệ địa phương xong, bạn cần chuyển hướng khách hàng đến URL khớp với tùy chọn ngôn ngữ và địa điểm của họ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí