Kết nối miền của bên thứ ba

Việc kết nối miền bên thứ ba với Shopify sẽ chỉ định URL tùy chỉnh tại cửa hàng Shopify của bạn. Khi bạn kết nối miền với Shopify, khách hàng có thể nhập URL tùy chỉnh vào trình duyệt web để truy cập cửa hàng trực tuyến của bạn. Bạn vẫn sử dụng nhà cung cấp tên miền bên thứ ba để quản lý cài đặt miền, thanh toán cho miền và gia hạn miền.

Miền gốc và miền con là gì?

Miền gốc là nội dung bạn mua khi mua miền. Ví dụ về miền gốc là shopify.com. Để thêm miền phụ, bạn cần mua miền gốc. Hầu hết mọi người sẽ trỏ miền gốc đến cửa hàng trực tuyến.

Miền phụ được bổ sung vào miền gốc. www là miền phụ thường dùng. Miền phụ này kết hợp với miền gốc tạo thành www.shopify.com.

Để biết thêm thông tin về miền gốc và miền phụ, hãy tham khảo bài viết các định nghĩa và thuật ngữ chính về miền.

Hướng dẫn chung về cài đặt miền của bên thứ ba

Nếu bạn không tìm được hướng dẫn của nhà cung cấp bên thứ ba, hãy làm theo hướng dẫn thiết lập chung này để kết nối miền hiện có với Shopify.

Thêm miền đã có vào cửa hàng Shopify

Trước hết, bạn cần thêm miền tùy chỉnh vào cửa hàng Shopify của mình. Bước này giúp xác định với Shopify rằng bạn là người sở hữu miền tùy chỉnh của bạn.

Các bước thực hiện:

Thiết lập miền với GoDaddy, Google Domains hoặc 1&1 IONOS

Bạn có thể tự động kết nối miền GoDaddy, Google Domains hoặc 1&1 IONOS với cửa hàng Shopify. Nếu miền không tự động kết nối, bạn có thể kết nối miền theo cách thủ công.

Tự động kết nối miền

 1. Nhấp vào Connect existing domain (Kết nối miền đã có).

 2. Nhập miền mà bạn muốn kết nối, ví dụ: johns-apparel.info.

 3. Nhấp vào Next (Tiếp).

 4. Nhấp vào Connect automatically (Tự động kết nối).

 5. Trong cửa sổ Đăng nhập, đăng nhập vào tài khoản GoDaddy, Google Domains hoặc 1&1 IONOS của bạn.

 6. Nhấp vào Connect (Kết nối).

Nếu bạn gặp khó khăn khi cài đặt tự động miền, hãy thử cài đặt thủ công từ trang quản trị của nhà cung cấp bên thứ ba. Nếu liên hệ với bộ phận hỗ trợ của bên thứ ba, hãy xem lại những điều cần nói với nhà cung cấp bên thứ ba.

Kết nối miền theo cách thủ công

 1. Đăng nhập vào tài khoản bạn đăng ký với nhà cung cấp tên miền bên thứ ba.

 2. Tìm cài đặt DNS của bạn, vùng quản lý tên miền, cấu hình DNS hoặc tương tự.

 3. Sửa đổi bản ghi A để trỏ tới địa chỉ IP 23.227.38.65 của Shopify.

  Panel cài đặt miền có thể gồm danh sách thả xuống hoặc các trường chỉnh sửa được, hoặc bạn có thể phải đánh dấu vào ô hoặc chỉnh sửa bảng. Bạn cần hoàn tất những bước sau:

- Trong trường Type (Loại) hoặc Record Type (Loại bản ghi), nhập hoặc chọn biểu tượng @ hoặc A Record (Bản ghi A). - Trong trường Points to (Trỏ đến), nhập địa chỉ IP của Shopify 23.227.38.65 làm đích đến cho bản ghi A.

 1. Lưu bản ghi A bằng cách nhấp vào Lưu, Save Zone File (Lưu tệp vùng), Add Record (Thêm bản ghi) hoặc tương tự.

 2. Sửa đổi bản ghi CNAME miền phụ sao cho trỏ tới shops.myshopify.com. Ví dụ: Nếu bạn muốn miền phụ shop.johns-apparel.com trỏ tới cửa hàng Shopify của bạn, hãy đổi sao cho bản ghi CNAME shop trỏ tới shops.myshopify.com.

  Kết nối miền con

 3. Lưu bản ghi CNAME bằng cách nhấp vào Lưu, Save Zone File (Lưu tệp vùng), Add record (Thêm bản ghi) hoặc tương tự.

 4. Từ trang quản trị Shopify, nhấp vào Cửa hàng trực tuyến rồi nhấp vào Domains (Miền).

 5. Nhấp vào Connect existing domain (Kết nối miền đã có).

 6. Nhập miền phụ vào trường văn bản. Ví dụ: shop.johns-apparel.com.

 7. Nhấp vào Next (Tiếp).

 8. Nhấp vào Verify connection (Xác minh kết nối) trong trang quản trị Shopify để xác nhận miền tùy chỉnh của bạn đã kết nối với cửa hàng.

Thiết lập để miền đã có kết nối với Shopify

Nếu bạn mua miền qua nhà cung cấp bên thứ ba, bạn cần chỉnh sửa cài đặt DNS sau đây:

 • Bản ghi A phải trỏ tới địa chỉ IP 23.227.38.65 của Shopify.
 • www Bản ghi CNAME phải trỏ tới shops.myshopify.com.

Chỉnh sửa cài đặt miền có thể sẽ ảnh hưởng đến những chức năng khác, như chuyển tiếp email. Bạn có thể liên hệ nhà cung cấp miền để tìm hiểu ảnh hưởng của các thay đổi tới cài đặt DNS của mình.

Một số nhà cung cấp tên miền, ví dụ như Hover, GoDaddy, Google và 1&1 IONOS, tự động thiết lập miền cho bạn theo nhiều cách khác nhau.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản bạn đăng ký với nhà cung cấp tên miền bên thứ ba.

 2. Tìm cài đặt DNS của bạn, vùng quản lý tên miền, cấu hình DNS hoặc tương tự.

 3. Sửa đổi bản ghi A để trỏ tới địa chỉ IP 23.227.38.65 của Shopify.

  Panel cài đặt miền có thể gồm danh sách thả xuống hoặc các trường chỉnh sửa được, hoặc bạn có thể phải đánh dấu vào ô hoặc chỉnh sửa bảng. Bạn cần hoàn tất những bước sau:

- Trong trường Type (Loại) hoặc Record Type (Loại bản ghi), nhập hoặc chọn biểu tượng @ hoặc A Record (Bản ghi A). - Trong trường Points to (Trỏ đến), nhập địa chỉ IP của Shopify 23.227.38.65 làm đích đến cho bản ghi A.

 1. Lưu bản ghi A bằng cách nhấp vào Lưu, Save Zone File (Lưu tệp vùng), Add Record (Thêm bản ghi) hoặc tương tự.

 2. Sửa đổi bản ghi CNAME www sao cho trỏ tới shops.myshopify.com.

- Nhập hoặc chọn tiền tố www của bạn. Thường thì bạn chỉ cần phần tiền tố www mà không có dấu chấm, nhưng một số nhà cung cấp tên miền cần toàn bộ miền phụ www.. Sử dụng các mục nhập hiện có làm hướng dẫn hoặc tuân theo hướng dẫn của nhà cung cấp. - Nhập shops.myshopify.com làm đích đến cho bản ghi CNAME. Bản ghi CNAME phải luôn trỏ tới tên miền, chứ không phải địa chỉ IP.

 1. Lưu bản ghi CNAME bằng cách nhấp vào Lưu, Save Zone File (Lưu tệp vùng), Add record (Thêm bản ghi) hoặc tương tự.

Bây giờ bạn cần xác minh kết nối trong Shopify.

Xác minh kết nối trong Shopify

Nhấp vào Verify connection (Xác minh kết nối) trong trang quản trị Shopify để xác nhận miền tùy chỉnh của bạn đã kết nối với cửa hàng.

Thông tin cần cung cấp cho nhà cung cấp bên thứ ba

Nhà cung cấp tên miền bên thứ ba nắm rõ các điều khoản liên quan đến miền. Khi bạn nhờ nhà cung cấp hỗ trợ, bạn có thể nói với họ những thông tin sau:

 • Bản ghi A phải trỏ đến địa chỉ IP của Shopify, 23.227.38.65.
 • Bản ghi CNAME phải trỏ đến shops.myshopify.com.

Nếu bạn muốn thiết lập chuyển tiếp email, bạn cũng có thể nói với nhà cung cấp bên thứ ba rằng bạn muốn dùng ứng dụng email (nếu có) và cần định cấu hình bản ghi MX của bạn.

Kết nối miền con

Miền phụ là tập hợp con của miền gốc ở đầu URL. Ví dụ: Trong URL shop.johnsapparel.com, shop là tên miền phụ. Miền phụ phổ biến nhất là www. Bạn có thể sử dụng miền phụ như storeblog để sắp xếp trang web và giúp khách truy cập dễ dàng tìm thấy thông tin mà họ đang tìm kiếm.

Bạn cũng có thể thiết lập miền bên thứ ba sao cho miền gốc trỏ đến trang web khác và miền phụ trỏ đến cửa hàng Shopify. Ví dụ: bạn có thể để shop.johns-apparel.com trỏ đến cửa hàng Shopify nhưng johns-apparel.com trỏ đến máy chủ trang web khác.

Thiết lập

Để kết nối miền phụ, hãy hoàn tất các bước sau.

 1. Đăng nhập vào tài khoản bạn đăng ký với nhà cung cấp tên miền bên thứ ba.
 2. Tìm cài đặt DNS của bạn, vùng quản lý tên miền, cấu hình DNS hoặc tương tự.
 3. Trong vùng cài đặt DNS, chỉnh sửa bản ghi CNAME của miền phụ sao cho trỏ đến shops.myshopify.com.

- Trong trường Host name (Tên máy chủ) hoặc Alias (Bí danh), nhập tên miền phụ bạn muốn kết nối với cửa hàng Shopify của mình. Ví dụ: Nếu bạn đang kết nối shop.johns-apparel.com, tên bản ghi CNAME là shop. Thông thường, bạn chỉ cần cung cấp tiền tố www mà không có dấu chấm, nhưng một số nhà cung cấp tên miền yêu cầu toàn bộ miền phụ www.. Sử dụng các mục nhập hiện có làm hướng dẫn, hoặc làm theo hướng dẫn của nhà cung cấp. - Trong trường Type (Loại) hoặc Record Type (Loại bản ghi), nhập hoặc chọn bản ghi CNAME. - Trong trường Points to (Trỏ đến), nhập shops.myshopify.com làm điểm đến cho bản ghi CNAME. Bản ghi CNAME luôn phải trỏ đến tên miền, chứ không phải địa chỉ IP.

 1. Lưu bản ghi CNAME bằng cách nhấp vào Lưu, Save Zone File (Lưu tệp vùng), Add record (Thêm bản ghi) hoặc tương tự.

 2. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Miền.

 3. Nhấp vào Connect existing domain (Kết nối miền đã có) rồi làm theo các bước.

 4. Nhấp vào Verify connection (Xác minh kết nối) trong trang quản trị Shopify để xác nhận miền phụ của bạn đã kết nối với cửa hàng.

Nhà cung cấp miền bên thứ ba

Nếu bạn sở hữu một miền từ một trong những nhà cung cấp sau đây, hãy nhấp vào liên kết để nhận được hướng dẫn cụ thể cách kết nối miền của bạn:

Nơi trợ giúp

Nếu bạn cần trợ giúp để trỏ miền tùy chỉnh của mình tới cửa hàng Shopify, hãy liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của nhà cung cấp bên thứ ba. Lưu ý: Bộ phận hỗ trợ của Shopify không thể đăng nhập vào tài khoản miền của bên thứ ba cho bạn được, ngay cả khi bạn cho phép.

Các bước tiếp theo sau khi thêm miền tùy chỉnh vào Shopify

Sau khi thêm miền vào cửa hàng Shopify, bạn cần đặt miền chính. Miền chính được hiển thị với khách hàng trong thanh địa chỉ của trình duyệt khi họ truy cập vào cửa hàng trực tuyến của bạn.

Bạn cũng có thể thiết lập chuyển tiếp email từ miền đó sau khi thêm vào Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí