Kết nối miền của bên thứ ba

Việc kết nối miền của bên thứ ba với Shopify sẽ trỏ tên miền đó đến cửa hàng Shopify của bạn. Điều này nghĩa là khi có người nhập URL tùy chỉnh của bạn vào trình duyệt web, họ sẽ được chuyển đến cửa hàng trực tuyến của bạn. Bạn vẫn sử dụng nhà cung cấp miền của bên thứ ba để quản lý cài đặt miền, thanh toán cho miền và gia hạn miền.

Lưu ý: Để di chuyển quản lý miền có sẵn sang Shopify, tham khảo Chuyển miền.

Miền gốc và miền con là gì?

Miền gốc là nội dung bạn mua khi mua miền. Ví dụ về miền gốc là shopify.com. Để thêm miền phụ, bạn cần mua miền gốc. Hầu hết mọi người sẽ trỏ miền gốc đến cửa hàng trực tuyến.

Miền phụ được bổ sung vào miền gốc. www là miền phụ thường dùng. Miền phụ này kết hợp với miền gốc tạo thành www.shopify.com.

Để biết thêm thông tin, tham khảo hướng dẫn về thuật ngữ miền.

Hướng dẫn chung về cài đặt miền của bên thứ ba

Nếu bạn không thấy hướng dẫn cho nhà cung cấp của bạn, hãy làm theo các bước hướng dẫn cài đặt chung để kết nối miền đã có với Shopify.

Thêm miền đã có vào cửa hàng Shopify

Chú ý: Những hành vi không mong muốn có thể xuất hiện nếu bạn sử dụng proxy bên thứ ba. Shopify không chịu trách nhiệm đối với mọi mất mát về thông tin.

Trước hết, bạn cần thêm miền tùy chỉnh vào cửa hàng Shopify của mình. Bước này giúp xác định với Shopify rằng bạn là người sở hữu miền tùy chỉnh của bạn.

Các bước thực hiện:

Lưu ý: Giảm giá trị Thời gian tồn tại (TTL) của miền có thể giúp cập nhật miền nhanh hơn. Liên hệ với nhà cung cấp tên miền bên thứ ba để biết các gợi ý và hướng dẫn về cách thay đổi TTL.

Thiết lập miền với GoDaddy, Google hoặc 1&1 IONOS

Bạn có thể tự động kết nối miền GoDaddy, Google hoặc 1&1 IONOS với cửa hàng Shopify của mình. Nếu miền không tự động kết nối, bạn có thể kết nối miền theo cách thủ công.

Tự động kết nối miền

 1. Nhấp vào Connect existing domain (Kết nối miền đã có).

 2. Nhập miền mà bạn muốn kết nối, ví dụ: johns-apparel.info.

 3. Nhấp vào Next (Tiếp).

 4. Nhấp vào Connect automatically (Tự động kết nối).

 5. Trong cửa sổ Sign In (Đăng nhập), đăng nhập vào tài khoản GoDaddy, Google hoặc 1&1 IONOS của bạn.

 6. Nhấp vào Connect (Kết nối).

Nếu bạn gặp khó khăn khi cài đặt tự động miền, hãy thử cài đặt thủ công từ trang quản trị của nhà cung cấp bên thứ ba. Nếu liên hệ với bộ phận hỗ trợ của bên thứ ba, hãy xem lại những điều cần nói với nhà cung cấp bên thứ ba.

Kết nối miền theo cách thủ công

 1. Đăng nhập vào tài khoản bạn có với nhà cung cấp tên miền.

 2. Tìm cài đặt DNS của bạn. Tìm vùng quản lý miền, cấu hình DNS, hay những mục tương tự.

 3. Tìm bản ghi CNAME trong cài đặt DNS của bạn.

 4. Sửa đổi bản ghi CNAME miền con sao cho trỏ tới shops.myshopify.com Copy . Ví dụ: Nếu bạn muốn miền con shop.johns-apparel.com trỏ tới cửa hàng Shopify của bạn, hãy đổi sao cho shop bản ghi CNAME trỏ tới shops.myshopify.com Copy :

  Kết nối miền con

 5. Lưu bản ghi CNAME (thường bằng cách nhấp vào Save (Lưu) hoặc Add record (Thêm bản ghi) hoặc tương tự).

 6. Từ trang quản trị Shopify, nhấp vào Cửa hàng trực tuyến rồi nhấp vào Domains (Miền).

 7. Nhấp vào Connect existing domain (Kết nối miền đã có):

  Kết nối miền đã có

 8. Nhập miền con vào trường văn bản (ví dụ: shop.johns-apparel.com).

 9. Nhấp vào Next (Tiếp).

 10. Nhấp vào Verify connection (Xác minh kết nối) trong trang quản trị Shopify để xác nhận miền tùy chỉnh của bạn đã kết nối với cửa hàng.

Lưu ý: Miền gốc của bạn cũng được tự động thêm vào. Nếu bạn chỉ muốn kết nối miền phụ chứ không phải miền gốc, bạn có thể xóa miền gốc bằng cách nhấp vào biểu tượng xóa bên cạnh trong mục Manage domains (Quản lý miền).

Thiết lập để miền đã có kết nối với Shopify

Nếu bạn mua miền qua bên thứ ba, bạn cần chỉnh sửa cài đặt DNS sau đây:

 • Bản ghi A phải trỏ tới địa chỉ IP 23.227.38.65 Copy của Shopify
 • www Bản ghi CNAME phải trỏ tới shops.myshopify.com Copy .

Chỉnh sửa cài đặt miền có thể sẽ ảnh hưởng đến những chức năng khác, như chuyển tiếp email. Bạn có thể liên hệ nhà cung cấp miền để tìm hiểu ảnh hưởng của các thay đổi tới cài đặt DNS của mình.

Một số nhà cung cấp tên miền, ví dụ như Hover, GoDaddy, Google và 1&1 IONOS, tự động thiết lập miền cho bạn theo nhiều cách khác nhau.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể liên kết một bản ghi A với miền chính. Nếu miền của bạn đã liên kết với một bản ghi A khi bạn chỉnh sửa cài đặt DNS để trỏ bản ghi A đến địa chỉ IP của Shopify, hãy bỏ bản ghi A cũ.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản bạn có với nhà cung cấp miền.

 2. Tìm cài đặt DNS của bạn. Tìm vùng quản lý miền, cấu hình DNS, hay những mục tương tự.

 3. Sửa đổi bản ghi A để trỏ tới địa chỉ IP 23.227.38.65 Copy của Shopify

  Panel cài đặt miền có thể gồm danh sách thả xuống hoặc các trường chỉnh sửa được, hoặc bạn có thể phải đánh dấu vào ô hoặc chỉnh sửa bảng. Bạn cần:

- nhập hoặc chọn biểu tượng @ hoặc Bản ghi A - nhập địa chỉ IP của Shopify 23.227.38.65 Copy làm đích cho bản ghi A.

 1. Lưu bản ghi A (nhấp vào Save (Lưu), Save Zone File (Lưu tệp vùng), Add Record (Thêm bản ghi) hoặc tương tự).

 2. Tìm bản ghi CNAME trong cài đặt DNS của bạn.

 3. Sửa đổi bản ghi CNAME www sao cho trỏ tới shops.myshopify.com Copy . Thường thì bạn chỉ cần phần tiền tố mà không có dấu chấm, nhưng với một số nhà cung cấp miền, bạn sẽ cần toàn bộ miền con. Sử dụng các mục nhập hiện có làm hướng dẫn hoặc tuân theo hướng dẫn của nhà cung cấp. Bản ghi CNAME phải luôn trỏ tới tên miền, chứ không phải địa chỉ IP.

 4. Lưu bản ghi CNAME (thường bằng cách nhấp vào Save (Lưu) hoặc Add record (Thêm bản ghi) hoặc tương tự).

Bây giờ bạn cần xác minh kết nối trong Shopify.

Xác minh kết nối trong Shopify

Nhấp vào Verify connection (Xác minh kết nối) trong trang quản trị Shopify để xác nhận miền tùy chỉnh của bạn đã kết nối với cửa hàng.

Lưu ý: Có thể mất tới 48 giờ để miền tùy chỉnh của bạn trỏ tới cửa hàng Shopify. Nếu bạn gặp vấn đề hoặc cần trợ giúp cài đặt miền của bên thứ ba, bạn có thể liên hệ nhà cung cấp.

Thông tin cần cung cấp cho nhà cung cấp bên thứ ba

Nhà cung cấp miền bên thứ ba nắm rõ các điều khoản liên quan đến miền. Khi bạn nhờ nhà cung cấp hỗ trợ, bạn có thể nói với họ rằng:

 • bạn muốn miền gốc của mình (bản ghi A) trỏ tới địa chỉ IP của Shopify là 23.227.38.65
 • bạn muốn miền con của mình (bản ghi CNAME) trỏ tới shops.myshopify.com.

Lưu ý: Bạn không cần chỉ định một bản ghi A cho miền con với Shopify ngay cả khi bạn dùng miền con đó như miền chính.

Nếu bạn muốn thiết lập chuyển tiếp email, bạn cũng có thể nói với nhà cung cấp bên thứ ba rằng bạn muốn dùng chương trình email cho máy khách của họ (nếu có) và cần định cấu hình bản ghi MX của bạn.

Kết nối miền con

Miền con là tập hợp con củamiền gốc ở đầu URL. Ví dụ: Trong URL shop.johnsapparel.com, shop là tên miền con. Miền con phổ biến nhất là www. Bạn có thể sử dụng miền con để sắp xếp trang web và giúp khách truy cập dễ dàng tìm thấy thông tin mà họ đang tìm kiếm.

Để kết nối miền phụ, nhấp vào Cửa hàng trực tuyến > Domains (Miền) > Connect existing domain (Kết nối miền đã có), sau đó, thực hiện theo các bước. Nếu bạn đang dùng miền của bên thứ ba, bạn cần bản ghi CNAME trỏ tới shops.myshopify.com. Tên bản ghi CNAME phải khớp với miền phụ mà bạn đang thêm vào.

Nhà cung cấp miền bên thứ ba

Nếu bạn sở hữu một miền từ một trong những nhà cung cấp sau đây, hãy nhấp vào liên kết để nhận được hướng dẫn cụ thể cách kết nối miền của bạn:

Nơi trợ giúp

Nếu bạn gặp khó khăn hay cần trợ giúp để trỏ miền tùy chỉnh của mình tới cửa hàng Shopify, bạn cần liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của nhà cung cấp bên thứ ba. Bộ phận hỗ trợ của Shopify sẽ bị hạn chế hơn khi hỗ trợ bạn bởi mỗi nhà cung cấp lại khác nhau.

Lưu ý: Bộ phận hỗ trợ của Shopify không thể đăng nhập vào tài khoản miền bên thứ ba cho bạn được, ngay cả khi bạn cho phép.

Các bước tiếp theo sau khi thêm miền tùy chỉnh vào Shopify

Sau khi thêm miền vào Shopify, bạn cần chọn miền chính (tên miền mà khách hàng sẽ thấy trên thanh địa chỉ khi họ truy cập cửa hàng trực tuyến của bạn).

Bạn cũng có thể thiết lập chuyển tiếp email từ miền đó sau khi thêm vào Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí