Tùy chỉnh từ đồng nghĩa

Tính năng tìm kiếm trong Shopify sử dụng từ đồng nghĩa để coi các cụm từ liên quan là kết quả trùng khớp chính xác. Từ đồng nghĩa có thể cải thiện độ liên quan cho kết quả tìm kiếm của khách hàng. Ví dụ: Bạn bán túi có tên là "túi đeo chéo", nhưng bạn biết rằng khách hàng thường tìm kiếm "túi ngang hông" trong cửa hàng. Bạn có thể tạo nhóm từ đồng nghĩa cho "túi đeo chéo" và "túi ngang hông" để sản phẩm "túi đeo chéo" hiển thị khi khách hàng tìm kiếm "túi ngang hông".

Yêu cầu đối với từ đồng nghĩa

Mỗi từ đồng nghĩa có thể là một từ đơn hoặc bao gồm tối đa 5 từ. Mỗi nhóm từ đồng nghĩa có tối đa 20 từ đồng nghĩa. Ứng dụng này dùng tiêu đề của nhóm từ đồng nghĩa để giúp bạn hiển thị các nhóm từ đồng nghĩa. Tiêu đề không ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm trên cửa hàng trực tuyến.

Mỗi từ đồng nghĩa phải là duy nhất trong toàn bộ cửa hàng, cùng một từ đồng nghĩa không được xuất hiện trong nhiều nhóm từ đồng nghĩa.

Từ đồng nghĩa phải trùng khớp chính xác thì mới có thể tác động đến kết quả tìm kiếm. Ví dụ: Nếu bạn tạo từ đồng nghĩa cho "túi đeo chéo" và "túi ngang hông", nhưng khách hàng tìm kiếm "túi hông" thì sẽ không có mối liên quan nào đến "túi đeo chéo".

Tạo nhóm từ đồng nghĩa

Bạn có thể tạo từ đồng nghĩa cho cửa hàng.

Các bước thực hiện:

  1. Trong ứng dụng Shopify Search & Discovery, nhấp vào Tìm kiếm trong ứng dụng rồi chọn Từ đồng nghĩa, sau đó nhấp vào Tạo nhóm từ đồng nghĩa.
  2. Thêm từng từ hoặc cụm từ tìm kiếm một cách riêng lẻ. Nhấp vào nút Thêm đối với mỗi từ đồng nghĩa.
  3. Nhập tiêu đề nhóm từ đồng nghĩa.
  4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí