Chỉnh sửa hồ sơ đăng tải kết hợp

Bạn có thể thêm, chỉnh sửa hoặc gỡ sản phẩm khỏi hồ sơ đăng tải kết hợp cũng như thêm, chỉnh sửa, gỡ hoặc sắp xếp lại các tùy chọn cho những hồ sơ đăng tải kết hợp hiện có bằng ứng dụng Combined Listings của Shopify.

Để chỉnh sửa chi tiết sản phẩm của một hồ sơ đăng tải kết hợp, ví dụ như phương tiện sản phẩm hoặc mô tả sản phẩm, truy cập trang chi tiết sản phẩm trong mục Sản phẩm của trang quản trị Shopify. Bạn cũng có thể nhấp vào Xem trang sản phẩm từ trang chỉ mục của ứng dụng Combined Listings.

Bạn có thể chỉnh sửa chi tiết sản phẩm của một sản phẩm nhánh trong hồ sơ đăng tải kết hợp, kể cả các tùy chọn mẫu mã sản phẩm, trên trang chi tiết sản phẩm trong mục Sản phẩm của trang quản trị Shopify.

Thêm sản phẩm nhánh

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng > Combined Listings.
 2. Nhấp vào hồ sơ sản phẩm kết hợp bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Nhấp vào + Thêm sản phẩm.

 4. Chọn hoặc bỏ chọn sản phẩm bằng cách nhấp vào hộp kiểm bên cạnh sản phẩm đăng tải. Bạn có thể sử dụng thanh tìm kiếm để lọc các sản phẩm cụ thể.

 5. Nhấp vào Chọn để cập nhật các sản phẩm trong hồ sơ.

 6. Trong mục Sản phẩm, nhập giá trị cho từng tùy chọn.

 7. Nhấp vào Lưu để thêm sản phẩm mới.

Gỡ bỏ sản phẩm nhánh

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng > Combined Listings.
 2. Nhấp vào hồ sơ sản phẩm kết hợp bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Nhấp vào X bên cạnh bất kỳ sản phẩm nào bạn muốn gỡ khỏi hồ sơ đăng tải kết hợp.

 4. Nhấp vào Lưu để gỡ bỏ sản phẩm.

Thêm tùy chọn

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng > Combined Listings.
 2. Nhấp vào hồ sơ sản phẩm kết hợp bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Trong mục tùy chọn, nhấp vào + Thêm tùy chọn khác.

 4. Nhập tên duy nhất cho tùy chọn hoặc kết nối một trường thông tin bổ sung danh mục.

 5. Nhập các giá trị tùy chọn cho tùy chọn mới trong từng sản phẩm nhánh.

 6. Nhấp vào Lưu để thêm tùy chọn mới.

Chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ tùy chọn

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng > Combined Listings.
 2. Nhấp vào hồ sơ sản phẩm kết hợp bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Trong mục tùy chọn, thực hiện bất kỳ thay đổi nào sau đây đối với tùy chọn:

  • Chỉnh sửa tên tùy chọn.
  • Nhấp vào biểu tượng thùng rác để xóa tùy chọn này.
 4. Nhấp vào Lưu.

Chỉnh sửa giá trị tùy chọn

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng > Combined Listings.
 2. Nhấp vào hồ sơ sản phẩm kết hợp bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Chỉnh sửa giá trị tùy chọn của bất kỳ sản phẩm nhánh nào bạn muốn thay đổi.

 4. Nhấp vào Lưu để cập nhật giá trị tùy chọn.

Sắp xếp lại các tùy chọn và giá trị tùy chọn

Bạn có thể sắp xếp lại các tùy chọn của hồ sơ đăng tải kết hợp trong ứng dụng Combined Listings. Để sắp xếp lại các tùy chọn sản phẩm nhánh, bạn có thể thay đổi thứ tự hiển thị của các tùy chọn mẫu mã trên trang chi tiết sản phẩm trong mục Sản phẩm của trang quản trị Shopify.

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng > Combined Listings.
 2. Nhấp vào hồ sơ sản phẩm kết hợp bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Nhấp vào ⇆ Sắp xếp lại.

 4. Trong hộp tương tác Sắp xếp lại tùy chọn, thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

  • Để sắp xếp lại thứ tự của tùy chọn, sử dụng nút điều khiển kéo và thả ⋮⋮ bên cạnh tùy chọn.
  • Để sắp xếp lại thứ tự của giá trị tùy chọn, sử dụng nút điều khiển kéo và thả ⋮⋮ bên cạnh giá trị tùy chọn.
 5. Nhấp vào Xác nhận để cập nhật thứ tự tùy chọn.

 6. Nhấp vào Lưu để lưu thứ tự tùy chọn mới.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí