Tổng quan ứng dụng Combined Listings

Tìm hiểu các yêu cầu về điều kiện hợp lệ và những lưu ý đối với việc dùng ứng dụng Combined Listings của Shopify để tạo hồ sơ đăng tải kết hợp.

Hồ sơ đăng tải kết hợp bao gồm một sản phẩm gốc, hay chính là sản phẩm đăng tải kết hợp, và các sản phẩm nhánh của sản phẩm gốc, hay chính là các sản phẩm có trong hồ sơ đăng tải kết hợp. Các tùy chọn về hồ sơ đăng tải kết hợp hiển thị đầu tiên trên trang chi tiết sản phẩm của trang quản trị Shopify và trên cửa hàng trực tuyến.

Yêu cầu tính đủ điều kiện

Để đủ điều kiện sử dụng ứng dụng Combined Listings của Shopify, cửa hàng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Bạn phải sử dụng gói Plus hoặc Enterprise commerce.
 • Cửa hàng phải đang sử dụng kênh bán hàng Cửa hàng trực tuyến.
 • Để hiển thị hồ sơ đăng tải kết hợp trên cửa hàng, bạn phải có chủ đề tương thích.

Yêu cầu về điều kiện hợp lệ của chủ đề

Hồ sơ đăng tải kết hợp hiển thị trong các chủ đề Shopify miễn phí phiên bản 15.0.0 trở lên.

Đối với tất cả các chủ đề khác, mã chủ đề của bạn có thể yêu cầu tùy chỉnh bổ sung để hiển thị các hồ sơ đăng tải kết hợp trên cửa hàng. Bạn có thể xem hướng dẫn cập nhật mã chủ đề trong tài liệu cho nhà phát triển về hỗ trợ sản phẩm có nhiều mẫu mã. Nếu cần trợ giúp thay đổi chủ đề, bạn có thể liên hệ với nhà phát triển chủ đề để được hỗ trợ.

Nếu không chắc chắn liệu chủ đề có tương thích hay không, bạn có thể liên hệ với nhà phát triển chủ đề để được hỗ trợ.

Những lưu ý về tình trạng không tương thích

Một số tính năng và ứng dụng không tương thích với ứng dụng Combined Listings hoặc sẽ ngăn cản một số tùy chọn trong ứng dụng Combined Listings hoạt động như dự kiến. Hãy lưu ý những điều sau:

 • Hồ sơ đăng tải kết hợp chỉ hiển thị trên cửa hàng trực tuyến.
 • Không thể thêm hồ sơ đăng tải kết hợp làm sản phẩm nổi bật trên cửa hàng trực tuyến.
 • Sản phẩm nhánh có thể hiển thị các sản phẩm nhánh khác có trong một hồ sơ đăng tải kết hợp được chia sẻ trong các sản phẩm liên quan được tạo tự động.
 • Các ứng dụng hiển thị thông tin trên trang sản phẩm của cửa hàng có thể không tương thích với trang sản phẩm trong hồ sơ đăng tải kết hợp. Bạn có thể xem trước trang sản trong hồ sơ đăng tải kết hợp trước khi đăng để kiểm tra khả năng tương thích của ứng dụng.
 • Không thể thêm hồ sơ đăng tải kết hợp vào gói sản phẩm hoặc thêm dưới dạng sản phẩm gói đăng ký.
 • Khi lọc các tùy chọn sản phẩm bằng ứng dụng Shopify Search & Discovery, các sản phẩm nhánh của một hồ sơ đăng tải kết hợp sẽ không có trong kết quả lọc.

Xem xét những lưu ý khác về việc tạo hồ sơ đăng tải kết hợp.

Xác định hồ sơ đăng tải kết hợp

Một hồ sơ đăng tải kết hợp được liệt kê trong mục Sản phẩm của trang quản trị Shopify dưới dạng sản phẩm đăng tải duy nhất tách biệt với các sản phẩm nhánh của sản phẩm đó.

Bạn có thể xác định các sản phẩm trong hồ sơ đăng tải kết hợp tại các khu vực sau của trang quản trị Shopify:

 • Trong mục Sản phẩm, cột Hàng trong kho hiển thị Hồ sơ đăng tải kết hợp có XX mẫu mã cho một hồ sơ đăng tải kết hợp.
 • Hồ sơ đăng tải kết hợp và các sản phẩm nhánh trong đó hiển thị khối ứng dụng Combined Listings trên trang chi tiết sản phẩm.
 • Mục Mẫu mã trên trang chi tiết sản phẩm của sản phẩm gốc và các sản phẩm nhánh trong một hồ sơ đăng tải kết hợp có những điểm khác biệt sau đây so với sản phẩm thông thường:
  • Mục Mẫu mã của trang chi tiết sản phẩm hiển thị các tùy chọn và giá trị tùy chọn được thêm từ ứng dụng Combined Listings. Bạn có thể nhấp vào Chỉnh sửa bằng Combined Listings để chỉnh sửa các tùy chọn về hồ sơ đăng tải kết hợp trong ứng dụng Combined Listings.
  • Mẫu mã của sản phẩm nhánh hiển thị riêng và có thể chỉnh sửa được trên trang chi tiết sản phẩm hoặc trang chi tiết mẫu mã.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí