Tạo hồ sơ đăng tải kết hợp

Để tạo hồ sơ đăng tải kết hợp, hãy nhóm các sản phẩm lại theo một tùy chọn chung, ví dụ như kích cỡ hoặc màu sắc. Ví dụ: Bạn bán giày với nhiều màu sắc và kích cỡ trên cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể thêm Cỡ làm một tùy chọn cho từng sản phẩm bạn muốn thêm vào hồ sơ đăng tải kết hợp, sau đó bạn có thể thêm tùy chọn Màu cho hồ sơ đăng tải kết hợp.

Những lưu ý khi tạo hồ sơ đăng tải kết hợp

Một số tính năng không tương thích với ứng dụng Combined Listings hoặc sẽ ngăn cản một số tùy chọn trong ứng dụng Combined Listings. Xem xét những lưu ý sau đây trước khi tạo hồ sơ đăng tải kết hợp.

Những lưu ý về các tùy chọn của hồ sơ đăng tải kết hợp

Xem xét những lưu ý sau đây đối với các tùy chọn của hồ sơ đăng tải kết hợp:

 • Tất cả tên tùy chọn của sản phẩm gốc và sản phẩm nhánh trong một hồ sơ đăng tải kết hợp phải là duy nhất. Ví dụ: Nếu sản phẩm bạn muốn thêm vào hồ sơ đã có một tùy chọn đặt tên là Màu, không thêm tùy chọn có tên Màu vào hồ sơ đăng tải kết hợp này.
 • Các tùy chọn sản phẩm gốc trong hồ sơ đăng tải kết hợp được thêm riêng từ bất kỳ tùy chọn mẫu mã hiện có nào trong các sản phẩm nhánh và bổ sung cho các tùy chọn đó.
 • Không được để trống giá trị tùy chọn.
 • Mỗi giá trị tùy chọn phải là duy nhất.
 • Bạn có thể nhập thủ công giá trị cho từng tùy chọn hoặc kết nối trường thông tin bổ sung danh mục để điền các giá trị tùy chọn của hồ sơ đăng tải kết hợp. Tìm hiểu thêm về sử dụng trường thông tin bổ sung danh mục trong ứng dụng Combined Listings.

Những lưu ý khi thêm sản phẩm nhánh vào hồ sơ đăng tải kết hợp

Xem xét những lưu ý sau đây khi thêm sản phẩm nhánh vào hồ sơ đăng tải kết hợp:

 • Bạn chỉ có thể thêm sản phẩm vào một hồ sơ đăng tải kết hợp mỗi lần. Nếu một sản phẩm đã có trong hồ sơ đăng tải kết hợp thì bạn không thể thêm sản phẩm đó vào hồ sơ đăng tải kết hợp khác. Bạn có thể tạo sản phẩm mới hoặc gỡ sản phẩm khỏi hồ sơ đăng tải kết hợp hiện có, sau đó thêm sản phẩm đó vào hồ sơ đăng tải kết hợp khác.
 • Chỉ có thể thêm một sản phẩm hiện có vào hồ sơ đăng tải kết hợp. Bạn phải thêm hoặc cập nhật sản phẩm trước rồi mới có thể đưa sản phẩm vào hồ sơ đăng tải kết hợp.
 • Không thể thêm sản phẩm đăng tải kết hợp dưới dạng sản phẩm nhánh của một hồ sơ sản phẩm đăng tải kết hợp khác.
 • Nếu bạn nhân bản một sản phẩm trong hồ sơ đăng tải kết hợp thì bản sao được tạo sẽ có dạng sản phẩm thông thường.

Các giá trị tối đa của hồ sơ đăng tải kết hợp

Hồ sơ đăng tải kết hợp có các giá trị tối đa sau:

 • Một hồ sơ đăng tải kết hợp có thể có tối đa 2.000 giá trị tùy chọn mẫu mã kết hợp lại từ tất cả sản phẩm nhánh.
 • Bạn có thể thêm tối đa 20 sản phẩm vào một hồ sơ đăng tải kết hợp.
 • Bạn có thể thêm tối đa 3 tùy chọn cho một hồ sơ đăng tải kết hợp ngoài các tùy chọn trong từng sản phẩm có trong hồ sơ.

Trường thông tin bổ sung danh mục trong ứng dụng Combined Listings

Nếu bạn đã thêm danh mục cho chi tiết sản phẩm nhánh thì bạn có thể kết nối trường thông tin bổ sung danh mục đó trong ứng dụng Combined Listings để điền các tùy chọn và giá trị tùy chọn cho hồ sơ đăng tải kết hợp.

Xem xét những lưu ý sau đây khi kết nối các danh mục trường thông tin bổ sung với hồ sơ đăng tải kết hợp:

 • Bạn chỉ có thể kết nối trường thông tin bổ sung danh mục nếu có ít nhất một sản phẩm nhánh được chỉ định danh mục.
 • Nếu sản phẩm nhánh có nhiều mục nhập trong trường thông tin bổ sung danh mục thì chỉ giá trị đầu tiên mới tự động kết nối với giá trị tùy chọn của hồ sơ đăng tải kết hợp.
 • Việc thay đổi trường thông tin bổ sung danh mục trong hồ sơ đăng tải kết hợp không cập nhật trường thông tin bổ sung danh mục trong sản phẩm nhánh.

Tìm hiểu thêm về trường thông tin bổ sung danh mụcCây phân loại sản phẩm tiêu chuẩn của Shopify.

Tạo hồ sơ đăng tải kết hợp

Theo mặc định, sản phẩm trong hồ sơ đăng tải kết hợp ở trạng thái Bản nháp. Sau khi tạo hồ sơ đăng tải kết hợp, bạn có thể điều chỉnh trạng thái sản phẩm trên trang chi tiết sản phẩm trong mục Sản phẩm của trang quản trị Shopify.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng > Combined Listings.
 2. Nhấp vào Tạo hồ sơ đăng tải kết hợp.
 3. Nhập tiêu đề cho hồ sơ đăng tải kết hợp.
 4. Nhấp vào Thêm sản phẩm.
 5. Trong hộp tương tác, chọn sản phẩm bằng cách nhấp vào hộp kiểm bên cạnh sản phẩm đăng tải. Bạn cũng có thể sử dụng thanh tìm kiếm để tìm sản phẩm cụ thể.
 6. Nhấp vào Thêm sản phẩm.
 7. Thêm tùy chọn duy nhất trong tên Tên tùy chọn.
 8. Không bắt buộc: Thêm tùy chọn khác. Bạn có thể thêm tối đa 3 tùy chọn.
 9. Trong mục Sản phẩm, nhập giá trị cho tùy chọn của từng sản phẩm theo một trong những cách sau:

  • Nhập thủ công giá trị tùy chọn.
  • Nhấp vào trường tên tùy chọn, sau đó chọn trường thông tin bổ sung danh mục liên quan để điền các giá trị tùy chọn với các siêu đối tượng hiện có. Sau khi giá trị tùy chọn được điền, bạn có thể chọn siêu đối tượng cho các giá trị tùy chọn trống và chỉnh sửa các giá trị tùy chọn đã điền để đảm bảo kết nối đúng siêu đối tượng.
 10. Nhấp vào Lưu để tạo hồ sơ đăng tải kết hợp.

 11. Không bắt buộc: Nhấp vào thay đổi trạng thái để thêm chi tiết sản phẩm bổ sung bất kỳ, sau đó đặt trạng thái sản phẩm thành Đang hoạt động để đăng hồ sơ đăng tải kết hợp.

Xóa hồ sơ đăng tải kết hợp

Hồ sơ đăng tải kết hợp đã bị xóa thì không thể khôi phục. Hồ sơ đăng tải kết hợp sẽ bị xóa khỏi ứng dụng Combined Listings, cửa hàng và mục Sản phẩm của trang quản trị Shopify.

Sau khi bạn xóa hoặc lưu trữ một hồ sơ đăng tải kết hợp, các sản phẩm nhánh có trong hồ sơ này sẽ không bị xóa.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng > Combined Listings.
 2. Nhấp vào hồ sơ đăng tải kết hợp bạn muốn xóa.
 3. Nhấp vào Xóa hồ sơ đăng tải kết hợp.
 4. Nhấp vào Delete (Xóa) để xác nhận.

Bạn cũng có thể xóa hoặc lưu trữ hồ sơ đăng tải kết hợp trong mục Sản phẩm của trang quản trị Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí