Tắt phương thức thanh toán

Nếu bị tắt, phương thức thanh toán sẽ không xuất hiện dưới dạng tùy chọn thanh toán khi thanh toán.

Các bước thực hiện:

  1. Trong Shopify POS, chạm vào > Settings (Cài đặt) > Payment settings (Cài đặt thanh toán).

  2. Trên màn hình Payment types (Loại thanh toán), chạm vào để bật hoặc tắt các loại thanh toán.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí