ข้อกำหนดของ Shopify Payments ในแคนาดา

ก่อนที่คุณจะใช้งาน Shopify Payments ในแคนาดา คุณควรเข้าใจถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ข้อกำหนดเหล่านี้มีไว้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน ในบทความนี้ คุณจะพบวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทของเอกสารที่ยอมรับ และข้อแนะนําเกี่ยวกับการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารของคุณตรงตามเกณฑ์ที่จําเป็น

ภาพรวมของข้อกำหนดสำหรับ Shopify Payments ในแคนาดา

ก่อนที่คุณจะใช้งาน Shopify Payments ในแคนาดา คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้

 • ประเภทธุรกิจที่มีสิทธิ์: ธุรกิจและบริการบางประเภทไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ Shopify Payments หากต้องการพิจารณาว่าธุรกิจของคุณมีสิทธิ์หรือไม่ ให้ดูที่รายการประเภทธุรกิจต้องห้ามในแคนาดา ซึ่งที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในการใช้บริการ Shopify Payments (TOS)
 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร: บัญชีธนาคารของคุณต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ก่อนจึงจะสามารถเชื่อมต่อกับ Shopify Payments ได้

  • บัญชีธนาคารเป็นบัญชีกระแสรายวัน โดยเป็นของธนาคารที่ตั้งอยู่ในแคนาดา
  • หากสกุลเงินที่ใช้ในการรับชำระเงินของคุณเป็นดอลลาร์แคนาดา บัญชีธนาคารก็จะต้องใช้สกุลเงินดอลลาร์แคนาดาด้วย
  • หากสกุลเงินที่ใช้ในการรับชำระเงินของคุณเป็นดอลลาร์สหรัฐ บัญชีธนาคารก็จะต้องใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐด้วย และอยู่ใต้การกำกับดูแลของสถาบันการเงินของแคนาดาหรือสหรัฐอเมริกา
  • บัญชีธนาคารมีสิทธิ์ใช้บริการโอนเงิน ACH
 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล: คุณต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและธุรกิจของคุณ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่บังคับใช้และเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่สร้างบัญชี Shopify Payments, ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมกิจการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารของคุณมีความชัดเจน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และปราศจากข้อผิดพลาดหรือการพิมพ์ผิด

วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อระบุผู้ขายที่ใช้ Shopify Payments และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่บังคับใช้ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการฟอกเงิน การสนับสนุนเงินแก่การก่อการร้าย และอาชญากรรมทางการเงินแบบอื่นๆ เมื่อข้อบังคับเปลี่ยนแปลงไป Shopify และพาร์ทเนอร์อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณแน่ใจว่าปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ การตรวจสอบเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในช่วงอายุของบัญชี Shopify Payments ของคุณ

ข้อมูลที่จำเป็น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Shopify ต้องเก็บรวบรวมนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โดยทั่วไปแล้วจะต้องระบุรายละเอียดต่อไปนี้ในกรณีของแคนาดา

 • บุคคลที่สร้างบัญชี Shopify Payments
 • ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Shopify Payments
 • บุคคลที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมในทอดสุดท้ายของธุรกิจ รวมถึงเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารอาวุโสที่มีอำนาจการลงลายมือชื่อด้านกฎหมาย

ประเภทเอกสารที่ยอมรับได้

คุณต้องส่งเอกสารบางอย่างเพื่อช่วยในขั้นตอนการตรวจสอบยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและรวมถึงข้อมูลธุรกิจของคุณในบางกรณี เอกสารประเภทต่อไปนี้เป็นที่ยอมรับได้สำหรับบุคคลและธุรกิจในแคนาดา

เอกสารยืนยันตัวตน

 • หนังสือเดินทาง: หากมี เอกสารฉบับนี้คือเอกสารระบุตัวตนที่แนะนำ
 • ใบขับขี่: ต้องมีการสแกนด้านหน้าและด้านหลัง
 • บัตรผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร
 • บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยรัฐบาลท้องถิ่นหรือดินแดน: จำเป็นต้องสแกนด้านหน้าและด้านหลัง
 • ใบรับรองบัตรสถานะชาวอินเดีย

 เอกสารแสดงที่อยู่อาศัย

 • ใบขับขี่: ต้องมีการสแกนด้านหน้าและด้านหลัง
 • บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยรัฐบาลท้องถิ่นหรือดินแดน: จำเป็นต้องสแกนด้านหน้าและด้านหลัง
 • รายการเดินบัญชี
 • ใบแจ้งหนี้สาธารณูปโภค
 • รายการเดินบัญชีการลงทุน
 • ใบแจ้งยอดภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • เอกสารกรมธรรม์ประกันภัย

เอกสารของบริษัท/หน่วยงาน

ประเภทนิติบุคคลทั้งหมดอาจต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

 • รายงานโปรไฟล์บริษัท
 • ใบรับรองสถานะองค์กรที่ยังคงดำเนินกิจการอยู่
 • รายงานประจําปีที่มีการเผยแพร่ซึ่งลงลายมือชื่อโดยสำนักงานตรวจสอบบัญชี
 • จดหมายหรือประกาศการประเมินจากรัฐบาลเทศบาล ท้องถิ่น ดินแดน หรือรัฐบาลกลาง

สำหรับหุ้นส่วน คุณอาจต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

 • ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วน
 • การลงทะเบียนหุ้นส่วน
 • ข้อบังคับของบริษัท
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

สำหรับองค์กรไม่แสวงผลกำไร คุณอาจต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

 • ข้อบังคับของบริษัท
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
 • การมอบอำนาจที่ลงนามยืนยันการอนุมัติในระดับองค์กร

สำหรับองค์กรการกุศลที่จดทะเบียนแล้ว คุณอาจต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

 • เอกสารการจดทะเบียนองค์กรการกุศลที่ออกโดยสำนักงานสรรพากรของแคนาดา
 • การคืนข้อมูลการกุศล (แบบฟอร์ม T3010)
 • รายงานข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กรการกุศลที่จดทะเบียนแล้ว
 • ใบเสร็จการบริจาคอย่างเป็นทางการ
 • เอกสารที่สำนักงานสรรพากรของแคนาดาออกให้เพื่อยืนยันสถานะการลงทะเบียน

เอกสารด้านความสัมพันธ์

คุณอาจต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อการตรวจสอบยืนยันการเป็นกรรมการบริหาร

 • รายงานโปรไฟล์องค์กร: แบบฟอร์มเอกสารที่แนะนำ
 • ใบรับรองสถานะองค์กรที่ยังคงดำเนินกิจการอยู่
 • รายงานประจําปีที่มีการเผยแพร่ซึ่งลงนามโดยสำนักงานตรวจสอบบัญชี: ลงวันที่ภายใน 12 เดือน
 • จดหมายหรือประกาศการประเมินจากเทศบาล รัฐบาลท้องถิ่น ดินแดน หรือรัฐบาลกลาง

คุณอาจต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อการตรวจสอบยืนยันการเป็นกรรมการบริหารขององค์กรที่ไม่แสวงหากําไร

 • ข้อบังคับของบริษัท
 • การมอบอำนาจที่ลงนามยืนยันการอนุมัติในระดับองค์กร
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านเอกสาร

ขณะจัดเตรียมเอกสารของคุณ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่จําเป็น ใช้แนวทางต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนด

 • ความแม่นยำและความถูกต้อง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในเอกสารของคุณถูกต้องและแม่นยำ
 • ความชัดเจนและอ่านออกได้: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารของคุณมีความชัดเจนและมีขนาดใหญ่พอสำหรับการอ่าน
 • ความสมบูรณ์ครบถ้วน: ให้รายละเอียดที่จําเป็นทั้งหมดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดแสดงบนเอกสาร หากมีการครอบตัดเอกสาร โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลสําคัญทั้งหมดยังคงปรากฏในกรอบ
 • ความสอดคล้อง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในเอกสารของคุณตรงกับข้อมูลที่ให้ไว้ในระหว่างกระบวนการสร้างบัญชี
 • การยอมรับโดยทั่วไป: ปรับปรุงเอกสารของคุณให้เป็นปัจจุบันที่สุด
 • ปราศจากข้อผิดพลาด: ตรวจสอบเอกสารของคุณสองครั้งเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการพิมพ์ผิด
 • หลีกเลี่ยงการคัดลอก: ส่งรูปภาพต้นฉบับของเอกสารของคุณเมื่อเป็นไปได้ และหลีกเลี่ยงการสแกนหรือคัดลอกเอกสารเหล่านั้น หากเอกสารของคุณได้รับการออกแบบดิจิทัล ให้ส่ง PDF ฉบับจริงที่ไม่ผ่านการแก้ไข

การรายงานภาษี

ในฐานะผู้ขาย คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการซึ่งรวมถึงการรายงานภาษีด้วย Shopify Payments อาจถูกขอให้รายงานยอดขายของคุณต่อหน่วยงานด้านภาษีในพื้นที่ โดยขึ้นอยู่กับเขตอำนาจตามกฎหมาย

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี