Các cuộc trò chuyện với khách hàng

Khi bạn trả lời tin nhắn trong Shopify Inbox, phản hồi gửi qua dịch vụ nhắn tin ban đầu để khách hàng có thể nhận được câu trả lời cho tin nhắn ban đầu của họ.

Nếu khách hàng thêm hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng, sự kiện này sẽ được hiển thị với thương nhân trong cuộc trò chuyện. Nếu tên sản phẩm ngắn hơn 41 ký tự, tên sản phẩm sẽ được thêm vào mô tả sự kiện. Ngoài ra, tổng phụ giỏ hàng của khách hàng và số lượng sản phẩm trong giỏ hàng của từng mặt hàng sẽ được hiển thị với bạn.

Tìm hiểu thêm về thiết lập thông báo thông báo trên máy tính để bàn khi bạn nhận được tin nhắn mới trong Shopify Inbox.

Trả lời tin nhắn của khách hàng

Nếu khách hàng đang hoạt động trong cửa hàng của bạn, chỉ báo "Trực tuyến" sẽ hiển thị bên cạnh địa chỉ email của khách hàng trong danh sách cuộc trò chuyện. Trên thiết bị di động, chỉ báo "Trực tuyến" cũng sẽ hiển thị bênh cạnh hình đại diện của khách hàng trong cuộc trò chuyện.

Khi khách hàng rời khỏi cửa hàng, chỉ báo "Trực tuyến" sẽ ngừng hiển thị và được thay thế bằng một thông báo cho biết phản hồi của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ email mà khách hàng cung cấp khi bắt đầu phiên trò chuyện.

Chỉ định cuộc trò chuyện cho nhân viên

Bạn có thể chỉ định cuộc trò chuyện cho nhân viên có quyền trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến.

Các bước thực hiện:

Gửi liên kết đến sản phẩm trong cuộc hội thoại

Bạn có thể chia sẻ sản phẩm có trên cửa hàng trực tuyến của mình trong Shopify Inbox. Hãy tìm hiểu thêm về trạng thái sẵn sàng trên kênh bán hàng của sản phẩm.

Các bước thực hiện:

Gửi mã giảm giá trong cuộc hội thoại

Bạn có thể chia sẻ mã giảm giá trong Shopify Inbox. Khi khách hàng nhấp vào mã giảm giá, mã giảm giá sẽ được tự động thêm vào giỏ hàng. Bạn phải tạo mã giảm giá mới có thể chia sẻ.

Các bước thực hiện:

Gửi hình ảnh trong cuộc hội thoại

Bạn có thể gửi hình ảnh cho khách hàng trong Shopify Inbox. Khách hàng không thể gửi hình ảnh cho bạn.

Các bước thực hiện:

Chi tiết cuộc hội thoại

Bạn có thể xem chi tiết cuộc hội thoại trong ứng dụng Shopify Inbox dành cho thiết bị di động. Trên màn hình chi tiết cuộc hội thoại, bạn có thể đặt chủ đề, quản lý trạng thái cuộc hội thoại hoặc chỉ định cuộc hội thoại cho nhân viên.

Truy cập chi tiết cuộc hội thoại

  1. Trong ứng dụng Shopify Inbox dành cho thiết bị di động, chạm vào tab Khách hàng.
  2. Chạm vào cuộc hội thoại để mở.
  3. Trên màn hình cuộc hội thoại, chạm vào biểu tượng .
  4. Không bắt buộc: Đặt chủ đề cho cuộc hội thoại để có thể dễ dàng tìm lại chủ đề đó trong danh sách đối thoại. Chạm vào trường Chủ đề rồi đặt tên hoặc thêm tin nhắn ngắn cho cuộc hội thoại. Chủ đề chỉ hiển thị với nhân viên có quyền nhắn tin thích hợp.

Quản lý trạng thái cuộc hội thoại

Không thể xóa nhưng có thể lưu trữ các cuộc hội thoại. Bạn có thể lưu trữ tin nhắn bằng ứng dụng Shopify Inbox cho hệ điều hành iOS hoặc Android. Tính năng lưu trữ cuộc hội thoại hiện không khả dụng trên shopifyinbox.com.

Bạn có thể thay đổi trạng thái cuộc trò chuyện từ Không hoạt động thành Đang hoạt động hoặc từ Đang hoạt động thành Không hoạt động.

Các bước thực hiện:

  1. Trong ứng dụng Shopify Inbox cho hệ điều hành iOS hoặc Android, chạm vào tab Khách hàng.
  2. Vuốt cuộc trò chuyện sang phải, rồi chạm vào Đang hoạt động hoặc Không hoạt động để đặt trạng thái mới.

Chỉ định cuộc hội thoại cho nhân viên

  1. Trong ứng dụng Shopify Inbox cho hệ điều hành iOS hoặc Android, chạm vào tab Khách hàng.
  2. Chạm vào cuộc hội thoại để mở, rồi chạm vào biểu tượng ở góc trên bên phải.
  3. Trong mục Quản lý, chạm vào dòng Chỉ định.
  4. Sử dụng trường tìm kiếm để xác định nhân viên, hoặc chạm vào tên nhân viên để chỉ định hoặc bỏ chỉ định cho cuộc hội thoại.

Nếu bạn không thấy tên nhân viên phù hợp trên màn hình Chỉ định nhân viên, nhân viên có thể không có quyền cần thiết để trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy tham khảo mục quyền trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí