Các cuộc trò chuyện với khách hàng

Khi bạn trả lời tin nhắn trong Shopify Inbox, phản hồi gửi qua dịch vụ nhắn tin ban đầu để khách hàng có thể nhận được câu trả lời cho tin nhắn ban đầu của họ.

Bạn có thể đánh dấu tin nhắn là đã đọc hoặc chưa đọc từ Màn hình chính trong ứng dụng Shopify Inbox.

Nếu khách hàng thêm hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng, sự kiện này sẽ được hiển thị với thương nhân trong cuộc trò chuyện. Nếu tên sản phẩm ngắn hơn 41 ký tự, tên sản phẩm sẽ được thêm vào mô tả sự kiện. Ngoài ra, tổng phụ giỏ hàng của khách hàng và số lượng sản phẩm trong giỏ hàng của từng mặt hàng sẽ được hiển thị với bạn.

Trả lời tin nhắn của khách hàng

Chỉ định cuộc trò chuyện cho nhân viên

Bạn có thể chỉ định cuộc trò chuyện cho nhân viên có quyền trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến.

Các bước thực hiện:

Gửi liên kết đến sản phẩm trong cuộc hội thoại

Bạn có thể chia sẻ sản phẩm có trên cửa hàng trực tuyến trong ứng dụng Shopify Inbox. Tìm hiểu thêm về trạng thái sẵn sàng trên kênh bán hàng của sản phẩm.

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng Shopify Inbox, chạm vào Khách hàng.
 2. Chạm vào cuộc trò chuyện bạn muốn mở.
 3. Nếu bạn không thấy tùy chọn nào bên cạnh trường văn bản nơi bạn viết tin nhắn, hãy chạm vào biểu tượng + để mở rộng các tùy chọn cuộc trò chuyện.
 4. Chạm vào biểu tượng thẻ giá để mở danh sách sản phẩm của cửa hàng.
 5. Chạm vào sản phẩm để chọn hoặc nhập cụm từ tìm kiếm để tìm sản phẩm cụ thể và chạm vào để chọn. Bạn có thể chọn tối đa ba sản phẩm để gửi cho khách hàng trong mục trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến.
 6. Chạm vào Chia sẻ sản phẩm để gửi thông tin sản phẩm cho khách hàng.

Gửi mã giảm giá trong cuộc hội thoại

Bạn có thể chia sẻ mã giảm giá trong ứng dụng Shopify Inbox. Khi khách hàng nhấp vào mã giảm giá, mã giảm giá sẽ tự động được áp dụng cho giỏ hàng. Để có thể chia sẻ mã giảm giá, trước tiên cần tạo mã giảm giá. Tham khảo Tạo mã giảm giá để biết thêm thông tin.

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng Shopify Inbox, chạm vào Khách hàng.
 2. Chạm vào cuộc trò chuyện bạn muốn mở.
 3. Nếu bạn không thấy tùy chọn nào bên cạnh trường văn bản nơi bạn viết tin nhắn, hãy chạm vào biểu tượng + để mở rộng các tùy chọn cuộc trò chuyện.
 4. Chạm vào ưu đãi giảm giá để mở danh sách mã giảm giá của cửa hàng.
 5. Chạm vào ưu đãi giảm giá để chọn hoặc nhập cụm từ tìm kiếm để tìm ưu đãi giảm giá cụ thể và chạm vào để chọn. Nếu ưu đãi giảm giá không hợp lệ, thông báo lỗi sẽ xuất hiện và yêu cầu bạn cập nhật mã đó trong ứng dụng Shopify.
 6. Chạm vào Chia sẻ ưu đãi giảm giá để gửi mã giảm giá cho khách hàng. Mã giảm giá được lưu trong phiên trò chuyện trực tuyến và được áp dụng cho giỏ hàng của khách hàng khi thanh toán.

Gửi hình ảnh trong cuộc hội thoại

Bạn có thể gửi hình ảnh cho khách hàng trong Shopify Inbox. Khách hàng không thể gửi hình ảnh cho bạn.

Các bước thực hiện:

Chi tiết cuộc hội thoại

Bạn có thể xem chi tiết cuộc hội thoại trong ứng dụng Shopify Inbox dành cho thiết bị di động. Trên màn hình chi tiết cuộc hội thoại, bạn có thể đặt chủ đề, quản lý trạng thái cuộc hội thoại hoặc chỉ định cuộc hội thoại cho nhân viên.

Truy cập chi tiết cuộc hội thoại

 1. Trong ứng dụng Shopify Inbox dành cho thiết bị di động, chạm vào tab Khách hàng.
 2. Chạm vào cuộc hội thoại để mở.
 3. Trên màn hình cuộc hội thoại, chạm vào biểu tượng .
 4. Không bắt buộc: Đặt chủ đề cho cuộc hội thoại để có thể dễ dàng tìm lại chủ đề đó trong danh sách đối thoại. Chạm vào trường Chủ đề rồi đặt tên hoặc thêm tin nhắn ngắn cho cuộc hội thoại. Chủ đề chỉ hiển thị với nhân viên có quyền nhắn tin thích hợp.

Quản lý trạng thái cuộc hội thoại

Không thể xóa nhưng có thể lưu trữ các cuộc hội thoại. Bạn có thể lưu trữ tin nhắn bằng ứng dụng Shopify Inbox cho hệ điều hành iOS hoặc Android. Tính năng lưu trữ cuộc hội thoại hiện không khả dụng trên shopifyinbox.com.

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng Shopify Inbox cho hệ điều hành iOS hoặc Android, chạm vào tab Khách hàng.
 2. Đặt cuộc hội thoại là không hoạt động bằng một trong những cách sau: - Trên tab Khách hàng, vuốt cuộc hội thoại sang phải rồi chạm vào nút Không hoạt động xuất hiện sau đó
  • Chạm vào cuộc hội thoại để mở, rồi chạm vào biểu tượng ở góc trên bên phải. Trong mục Quản lý, chạm vào nhãn đang hoạt động rồi chạm vào Không hoạt động. Chạm vào Xong để thoát khỏi màn hình chi tiết của cuộc hội thoại.

Chỉ định cuộc hội thoại cho nhân viên

 1. Trong ứng dụng Shopify Inbox cho hệ điều hành iOS hoặc Android, chạm vào tab Khách hàng.
 2. Chạm vào cuộc hội thoại để mở, rồi chạm vào biểu tượng ở góc trên bên phải.
 3. Trong mục Quản lý, chạm vào dòng Chỉ định.
 4. Sử dụng trường tìm kiếm để xác định nhân viên, hoặc chạm vào tên nhân viên để chỉ định hoặc bỏ chỉ định cho cuộc hội thoại.

Nếu bạn không thấy tên nhân viên phù hợp trên màn hình Chỉ định nhân viên, nhân viên có thể không có quyền cần thiết để trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy tham khảo mục quyền trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí